Komunikaty

kwitnąca czeremcha

Obwieszczenie Wójta Gminy ws. budowy parku solarnego "Koźlice"

29 kwi 2021 10:04
Poniżej zamieszczamy treść obwieszczenia ws. inwestycji pn. "Budowa Parku Solarnego „Koźlice” składającego się z maksymalnie 2 farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda (łączna moc Parku Solarnego do 2 MW), wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na działce nr ew. 310 obręb Koźlice, gmina Gaworzyce, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie", którego inwestorem jest firma Qair Polska sp. z o.o.
przykładowe zdjęcie - megafon

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 735) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247), Wójt Gminy Gaworzyce zawiadamia strony postępowania (powyżej 10), iż w dniu 27 kwietnia 2021 r. zostało wydane postanowienie o przedłużeniu do dnia 21 czerwca 2021 r. terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa Parku Solarnego „Koźlice” składającego się z maksymalnie 2 farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda (łączna moc Parku Solarnego do 2 MW), wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na działce nr ew. 310 obręb Koźlice, gmina Gaworzyce, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie, którego inwestorem jest firma Qair Polska sp. z o.o.

Z treścią postanowienia strony zainteresowane mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Gaworzycach, ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce, pokój nr 209, w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach 7:00-15:00 oraz we wtorki w godzinach 8:00-16:00.

Niniejsze obwieszczenie udostępniono na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Gaworzycach w dniu 28 kwietnia 2021 r. na okres 14 dni.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku braku możliwości osobistego zapoznania się z aktami sprawy prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę, tel. 76 831 62 85 wew. 47 lub przez pocztę elektroniczną na adres: ign@gaworzyce.com.pl lub osobiście poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną w holu na parterze budynku Urzędu Gminy w Gaworzycach przy ul. Dworcowej 95.

ZAŁĄCZNIK:

  1.  TREŚĆ OBWIESZCZENIA (plik w formacie .docx)