Komunikaty

kwitnąca czeremcha

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Gaworzyce

23 lis 2023 07:11
wydrukuj
W najbliższy wtorek, dnia 28 listopada br. o godz. 14:00 odbędzie się LXVIII Sesja Rady Gminy Gaworzyce. Poniżej porządek obrad.

Zawiadamiam, że LXVIII SESJA RADY GMINY GAWORZYCE odbędzie się 28 listopada 2023 r. o godz. 14.00 w Sali Rajców Urzędu Gminy w Gaworzycach

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad LXVI Sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad LXVII Sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta Gminy Gaworzyce o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Gaworzyce z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w Gminie Gaworzyce na lata 2021-2024 za okres 3.01.2022 r. – 27.11.2023 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Kłobuczyn.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gaworzyce.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Gaworzyce na 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w obrębie Gaworzyce.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Gaworzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2023 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Białek