Komunikaty

kwitnąca czeremcha

Sprawozdanie z  realizacji Programu współpracy gminy Gaworzyce z organizacjami pozarządowymi

29 kwi 2021 09:04
Choć rok 2020 był zdecydowanie trudnym rokiem, wprowadzającym wiele ograniczeń w wielu dziedzinach życia społecznego, to mimo wielu przeciwności, siła społecznych działań na terenie gminy Gaworzyce była ogromna, ukazująca jak wielkie bogactwo niesie wspieranie naszych, gminnych organizacji. Zachęcamy do zapoznania się z treścią sprawozdania, które w dniu dzisiejszym zostanie przedstawione również Radnym naszej gminy.

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Gaworzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowaw art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2020

§ 1 Wprowadzenie

Roczny program współpracy Gminy Gaworzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020 został uchwalony dnia 28 listopada 2019r. Uchwałą XVI/95/2019 Rady Gminy Gaworzyce. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynikało z art. 5. ust. 3. Ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Celem uchwalonego programu był rozwój zakresu i form współpracy finansowej
i pozafinansowej Gminy Gaworzyce z organizacjami pozarządowymi, poprzez zwiększenie uczestnictwa organizacji pozarządowych w tworzeniu polityk publicznych, dostosowanie polityki lokalowej do specyfiki i potrzeb organizacji pozarządowych, zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w określeniu zasad zlecenia i realizacji zadań publicznych, zwiększenie wykorzystania narzędzi promocji gminy do promowania projektów organizacji pozarządowych oraz poprawę jakości komunikacji między samorządem, organizacjami pozarządowymi a mieszkańcami.

Program obowiązywał w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2 Konsultacje

Zarządzeniem nr 98/2019 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 6.11.2019 r.. zostały przeprowadzone konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Gaworzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie na rok 2019”.

Organizacje pozarządowe miały możliwość składania opinii i uwag do projektu Programu na specjalnym formularzu udostępnionym na stronie internetowej Gminy Gaworzyce oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Konsultacje trwały w terminie od 6.11.2019 r. do 27.11.2019 r. w wyznaczonym terminie do projektu Programu nie wniesiono uwag.

§ 3 Formy współpracy


Podstawowe formy współpracy Gminy Gaworzyce z organizacjami w 2020 r.:

 1. Konsultowano z organizacjami pozarządowymi projekty aktów normatywnych dotyczących sfer współpracy (roczny program współpracy).
 2. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w ustawie na bieżąco informowane były o wszelkich planowanych kierunkach działalności i realizowanych zadaniach.
 3. Zwiększono różnorodność form komunikacji przedstawicieli administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi poprzez narzędzia elektroniczne (mailing, media społecznościowe), a także komunikacji bezpośredniej (spotkania, udział w zebraniach). W ramach projektu „Nasza przestrzeń” realizowanego przez Gminę Gaworzyce wraz z Fundacją Wspomagania Wsi  odbyło się także spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych.
 4. Udzielano wsparcia merytorycznego, organizacyjnego, i lokalowego organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wymienionym w Ustawie (pomoc w sporządzaniu i rozliczaniu wniosków, udostępnienie sal wiejskich do realizacji projektów partnerskich, pomieszczeń biurowych bądź innych obiektów na realizację działań statutowych).
 5. Monitorowano i udzielano informacji organizacjom pozarządowym dot. możliwości pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych bądź podniesienia kwalifikacji (konkursy, granty, szkolenia, wyjazdy studyjne, itp.). Na bieżąco, przynajmniej raz w miesiącu wysyłano przedstawicielom organizacji pozarządowym informacje o tego typu możliwościach.
 6. Promowano działalność organizacji pozarządowych na gminnej stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz przy okazji wszelkich sposobności, wydarzeń czy wyjazdów.
 7. Zaproszono organizacje do współtworzenia „Gminnego Kalendarza Wydarzeń”.
 8. Na wniosek organizacji obejmowano patronatem realizowane przedsięwzięcia.
 9. W dniu 21 sierpnia 2020 roku do Gminy Gaworzyce wpłynęła oferta złożona w trybie art. 19a (oferta pozakonkursowa) przez  Stowarzyszenie „Lepsze jutro, twórzmy dziś” na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „W dobrej sprawie: wsie ze strategią!”. Dnia 27 sierpnia 2020 r. organizacja wycofała się ze złożenia wniosku, informując o braku możliwości zrealizowania zadania.
 10. Nową formą współpracy była ankieta online skierowana do członków organizacji pozarządowych z terenu gminy Gaworzyce, która stanowiła część projektu realizowanego z Fundacją Wspomagania Wsi.

§ 4 Wskaźniki z realizacji Programu

Liczba ofert złożonych w trybie konkursowym lub pozakonkursowym

1

Liczba zawartych umów na realizację zadania

0

Liczba umów, które nie zostały zrealizowane

0

Wysokość kwot udzielonych dotacji

0,00 zł

Liczba wspólnych przedsięwzięć

10

Liczba konsultowanych z organizacjami projektów aktów normatywnych

1

§ 5 Podsumowanie

Ogłoszony program współpracy Gminy Gaworzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przyczynił się do wzrostu aktywności społecznej mieszkańców. Mimo ograniczonych narzędzi finansowego wsparcia inicjatyw środowisko organizacji pozarządowych cechuje wysoki poziom zaangażowania w sprawy  środowiska lokalnego. Występuje przychylność obu stron, tj. administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych w budowaniu partnerstwa. Potencjał organizacji oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego sprzyja rozwojowi Gminy Gaworzyce – dzięki aktywnym organizacjom poprawia się znacznie jakość życia mieszkańców poprzez choćby szereg nowych możliwości spędzania wolnego czasu  czy wsparcie udzielane przez organizacje w kierunku mieszkańców.

 • Mimo iż rok 2020 był specyficzny pod kątem działalności społecznej ze względu na ogólnoświatową pandemię COVID-19, to organizacje z siedzibą na terenie naszej gminy podjęły się wielu ciekawych inicjatyw.
 • Na terenie Gminy Gaworzyce zarejestrowanych jest ok. 20 podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (nadzór nad stowarzyszeniami prowadzi Starostwo Powiatowe w Polkowicach).
 • Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688) niniejsze sprawozdanie zostanie przedłożone Radzie Gminy Gaworzyce nie później niż do 31 maja 2021 r.
 • Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2020 zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gaworzyce oraz na stronie internetowej www.gaworzyce.com.pl.

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W GMINIE GAWORZYCE W ROKU 2020

Ten fragment stanowi treść dodatkową, powstałą w ramach obserwacji lokalnego środowiska organizacji pozarządowych. Opis wybranych aktywności pozwoli uświadomić sobie rolę jaką organizacje odgrywają w życiu społecznym gminy Gaworzyce.

Wybrane przykłady działalności:

 • Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Gaworzyce zaangażowały się w akcję szycia maseczek. To była piękna akcja pokazująca, jak wielkie znaczenie w lokalnej społeczności mają tego typu organizacje. Na początku pandemii maseczek zdecydowanie brakowało, a panie, które zaangażowały się w akcję nie szczędziły czasu i zaangażowania, by uszyć jak najwięcej maseczek. Ponad 30 pań szyło maseczki – wiele osób włączyło się w akcję przekazując materiały/tkaniny lub środki finansowe potrzebne na składowe maseczek.
 • Dystrybucją maseczek na teren gminnych miejscowości zajęli się członkowie Ochotniczych Straży Pożarnej w gminie Gaworzyce.
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Kłobuczynie, zaangażowała się w akcję „Szlachetnej Paczki” jednocząc mieszkańców miejscowości wokół wspólnego celu;
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Kłobuczynie gościła w budynku remizy studentki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, które pracowały przy renowacji ściany tęczowej w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Kłobuczynie;
 • Jednostki OSP Kłobuczyn oraz OSP Gaworzyce otrzymała dofinansowanie w ramach programu dofinansowanego jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pt. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych: dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Najmilsi otrzymało grant z programu Działaj Lokalnie na realizację projektu „Historia to nasz obowiązek” w ramach którego zorganizowano warsztaty dla osób niepełnosprawnych (kulinarne, teatralne, plastyczne), uroczystość jubileuszu Apostolatu Chorych w gaworzyckim pałacu.
 • Fundacja Na Rzecz Rodziny i Rewitalizacji Polskiej Wsi zainicjowała ciekawą formę turystyki – niedzielne „Spacery po Wzgórzach Dalkowskich”, które cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców regionu. Po spacerach w dalkowskim parku uruchamiano foodtrucka oraz leżaki. Taka forma aktywności zdecydowanie przyjęła się i będzie kontynuowana oraz rozwijana. Wraz z przedstawicielami Fundacji gmina podjęła się działań w kontekście rozwijania turystyki na Wzgórzach Dalkowskich.
 • Fundacja Na Rzecz Rodziny i Rewitalizacji Polskiej Wsi była również realizatorem projektu „Senior-Garden – Bez ogródek. Siewcy dla Młodych Pokoleń”, którego partnerem była gmina Gaworzyce. W ramach projektu odbyły się 2 wyjazdy studyjne do arboretum w Wojsławicach oraz do ogrodów tematycznych w Dobrzycy, wiele warsztatów hortiterapeutycznych np. dzika kuchnia, „lato w  głowie i na głowie”, ogrodnicze, stolarskie, jesienne. Powstał też w Dalkowie hortiterapeutyczny ogród wartości, w ramach którego zasadzono w dalkowskim parku zasadzono kilkaset sztuk roślin. Działania uzupełniła „Aleja Złotych Myśli”, w ramach której wykonano 10 ławek, na których znajdują się tabliczki ze złotymi myślami wybranymi przez Seniorów. Ponadto w  ramach projektu Seniorzy otrzymali pakiet roślin, które mogli zasadzić u siebie w ogrodzie lub na działce.
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Gaworzycach otrzymała środki z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w wysokości 9.5000 zł na remont garażu w remizie oraz 10 tys. zł z Fundacji KGHM Polska Miedź w doposażenie jednostki.
 • Stowarzyszenie „Lepsze jutro, twórzmy dziś” zostało beneficjentem programu  „Kultura w sieci” Narodowego Centrum Kultury otrzymując dotację w wysokości 24 tys. zł. W ramach projektu powstała gminna maskotka – Gaworek, trzynaście bajek z jego udziałem, których akcje rozgrywają się na terenie gminy Gaworzyce i nawiązują do miejsc lub zdarzeń o wartości historycznej. Powstała także seria zdjęć z drona na terenie miejscowości z terenu gminy Gaworzyce.
 • Stowarzyszenie „Lepsze jutro, twórzmy dziś” otrzymało dotację z programu „Działaj Lokalnie” na doposażenie siedziby, w budynku byłego Urzędu Gminy w Gaworzycach. W ramach kwoty udało się wyremontować pomieszczenie (ułożenie paneli, pomalowanie wnętrza) oraz zakupić meble (stoły, regały, krzesła). Dzięki temu powstało na mapie gminy nowe miejsce społecznych działań.
 • Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Kasztanowy Dom”  z siedzibą w Kłobuczynie zrealizowało projekt „Czas na cud…” w ramach, którego odbyły się warsztaty teoretyczne i praktyczne „Być fit czyli git”, wykład „Bądź pronaturalny” oraz zajęcia ruchowe fitness, a także projekt „Kasztanowa Alternatywa”, w ramach którego odbyła się akcja upiększania miejscowości (prace przy „Szuwarowym Zakątku”).
 • Stowarzyszenie Moto-Klub Gaworzyce otrzymało dotację w wysokości 10.000 zł z Narodowego Instytutu Wolności – w ramach programu COVID-19 na bieżącą działalność stowarzyszenia.  Było też organizatorem VII Moto-Pikniku w Gaworzycach - ze względu na ograniczenia wydarzenie skupiło się głównie na przeprowadzeniu zawodów sportowych;
 • Koła Gospodyń Wiejskich w ramach wniosku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pozyskały nieodpłatnie liczne chryzantemy w ramach akcji pomocy przedsiębiorcom w ramach COVID-19. Kwiaty te przyozdobiły miejscowości, w których działają KGW.
 • Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” w Gaworzycach otrzymał dotację z programu Klub 2020 – Ministerstwa Sportu i Turystyki na prowadzenie sekcji piłki nożnej oraz badmintona dla dzieci, a także pozyskał kwotę 16.000 zł na organizację turniejów badmintona dla rodzin z terenu Zagłębia Miedziowego. Gmina Gaworzyce była partnerem tego wydarzenia.
 • Stowarzyszenie Moto-Klub Gaworzyce w okresie jesienno-zimowym było organizatorem zajęć crossfit w Gaworzycach dla wszystkich chętnych mieszkańców. Zajęcia odbywały się na Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gaworzycach.
 • Stowarzyszenie Moto-Klub Gaworzyce było również organizatorem ojcowskich warsztatów strategicznych realizowanych w ramach projektu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie”
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Gaworzycach realizowało projekt „W pełni życia, w pełni sił” dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy w Gaworzycach, który obejmował warsztaty rękodzielnicze oraz kulinarne. Zajęcia odbywały się w różnych miejscach na terenie gminy, głównie jednak w świetlicy wiejskiej w Wierzchowicach.
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Koźlicach stworzyło ciekawy ogród społeczny przy świetlicy wiejskiej w Koźlicach.
 • Kilka organizacji z terenu gminy Gaworzyce skorzystało również z bezzwrotnej pożyczki Powiatowego Urzędu Pracy w ramach programu COVID-19.

WNIOSKI PO SPOTKANIU Z PRZEDSTAWICIELAMI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Spotkanie odbyło się 19 listopada 2020 r. w Sali Rajców gaworzyckiego pałacu.  Jedną
z kluczowych kwestii było omówienie ankiety uzupełniającej do spotkania „Pole do popisu. Ankieta online dla organizacji pozarządowych z terenu gminy Gaworzyce”, której wyniki stanowiły punkt wyjścia do dyskusji nt. współpracy z organizacjami.

Ankieta została rozpowszechniona za pomocą kilku różnych kanałów – poczty e-mail, na stronie internetowej gminy Gaworzyce, jako banner główny na www oraz na Facebooku Gminy Gaworzyce. Odpowiedzi udzielili członkowie sześciu organizacji.

Motywy działań społecznych

Motywy działań społecznych to najczęściej:  chęć działania (lubię to, mam to we krwi) oraz chęć zmiany czegoś na lepsze (poprawa jakości życia na wsi, chęć inicjowania nowych rzeczy).

Chęć rozwoju

Wszyscy ankietowani zgodnie uznali, że chcą rozwijać wiedzę na temat formalnych aspektów działania organizacji pozarządowych – co oznacza, że warto rozważyć inwestycję w szkolenia z ekspertami dot. różnych aspektów działania organizacji. Wśród zaproponowanych, najczęściej pojawiały się następujące odpowiedzi:

 • Źródła finansowania organizacji pozarządowych (71%)
 • Pisanie projektów (71%)
 • Bezpłatne narzędzia internetowe (29%)
 • Fundraising – profesjonalne i systematyczne pozyskiwanie funduszy na działanie organizacji (15%)
 • Nowe technologie w działalności organizacji pozarządowych (15%)

 

Są to gotowe propozycje/kategorie, od których moglibyśmy zacząć serię szkoleń dedykowanych dla organizacji. Musimy pamiętać, że silne organizacje pozarządowe świetnie wypełniają działaniami różne obszary w zakresie życia społecznego Powinniśmy się nauczyć podejścia, w którym organizacje traktujemy jako partnerów do działania.

Formy współpracy z gminą - wskazywane przez organizacje społeczne

 • Informowanie o aktualnych konkursach i możliwościach pozyskania środków (100%) – programów, z których mogą korzystać organizacje jest całkiem sporo – trudnością jest śledzić to wszystko i wyciągnąć z tego, coś dla siebie – praktycznie przynajmniej 1 raz w tygodniu pojawiają się informacje o nowych możliwościach – stąd przyjęliśmy formę, że informujemy za pomocą kanałów elektronicznych – najczęściej poprzez pocztę e-mail o konkursach – robiąc też wstępną selekcję – z wyłuskaniem najważniejszych informacji, mogących zwrócić uwagę.
 • Informowanie o bezpłatnych szkoleniach dla organizacji (83%) – szkoleń tych jest równie dużo – niektóre z nich są bardzo atrakcyjne. Ostatnio pojawia się sporo możliwości szkoleń online – co ma swoje plusy i minusy. Z korzystaniem z takich opcji jest różnie, przeważnie trudność stanowi dojazd, „strata dnia” w pracy, inne zobowiązania np. rodzina.
 • Współpraca w realizacji projektów (67%) – jak możemy tak wspieramy organizacje na różne sposoby – czasem jest to partnerstwo potrzebne do wskazania we wnioskach, dodatkowo punktowane, czasem udostępnienie obiektu/Sali, pomoc w rozpowszechnianiu informacji o projekcie a czasem wsparcie finansowe, patronat wójta czy ufundowanie nagród/pucharów.
 • Udostępnienie lokalu, działki na preferencyjnych warunkach (50%) – większości organizacji udostępniamy lokal czy inną przestrzeń do działania, rzadko która organizacja w tym zakresie ma swój lokal – są to raczej wyjątki. Ale śmiało możemy przyznać, że z tej opcji organizacje korzystają – także te, które własne zaplecze posiadają – udostępniamy lokale albo na dłuższy okres czasu (normalne umowy zawierane są na rok czasu – w ramach Programu Współpracy) albo jednorazowo, akcyjnie – na potrzeby realizacji projektów, organizacji zebrań czy przedsięwzięć realizowanych na rzecz mieszkańców naszej gminy.
 • Pomoc w zakresie przygotowania/rozliczenia wniosków (58%) – stąd też duża potrzeba szkoleń w tym zakresie;
 • Objęcie patronatem Wójta Gminy realizowanych przedsięwzięć (67%) – co podnosi rangę wydarzenia i zwykle wiąże się z większym zaangażowaniem ze strony Urzędu w jakieś wydarzenie w zależności od potrzeb i oczekiwań;
 • Wsparcie merytoryczne od pracowników Urzędu (43%) – zdarza się, że organizacje potrzebują na jakimś etapie pomocy w aspektach formalnych funkcjonowania organizacji; o ile możemy pomóc w uzyskaniu informacji – udzielamy takiej pomocy lub wskazujemy miejsce, w którym taką pomoc można uzyskać;
 • Udział członków organizacji w wyjazdach studyjnych (58%) – wierzymy, że wyjazdy studyjne odgrywają ważną rolę – dostarczając inspiracji, pozwalając wymienić się dobrymi doświadczeniami a także zintegrować się w gronie innych liderów. Zwyczaj ten powinien być kontynuowany.

 

Inne wnioski z dyskusji:

 • Potrzeba polepszenia wizerunku organizacji pozarządowych w gminie – wyjście na przekór przekonaniom, że ludzie działają bo coś z tego mają – organizacje pozarządowe cechuje działalność społeczna, warta docenienia, a nie ganienia.
 • Bal Organizacji Pozarządowych – jako jedna z form wsparcia organizacji. Światowy Dzień NGO obchodzony jest 27 lutego. Podczas przedsięwzięcia organizacje mogłyby zaprezentować swoje działania, przed gronem samorządowym czy również potencjalnego środowiska biznesu – sponsorów, instytucji, które wspierają inicjatywy. Taki bal byłby z jednej strony byłby formą nagrody, z drugiej przyczyniłby się do wyróżnienia aktywnych postaw społecznych, z drugiej okazją do zaprezentowania działań organizacji szerszemu gronu. Bal mógłby być związany również z konkursem – np. projekt roku/ inicjatywa roku, czy mieć charakter dobroczynny – aukcja /szczytny cel, itp.
 • Potrzeba integracji środowiska organizacji pozarządowych – aby wzajemnie poznać cele organizacji działających w środowisku obok oraz członków tych grup. Poznanie się wzajemnie otwiera nie tylko nowe możliwości, ale daje też ogromne wsparcie w realizacji działań czy zwyczajnie
 • Padł pomysł zorganizowania imprezy przy ognisku / grillu – która mogłaby się odbyć np. pod koniec miesiąca maja. Każda organizacja byłaby zobligowana aby coś przygotować, zapewnić wsparcie Urzędu w organizacji takiego przedsięwzięcia.
 • Zachęcono przedstawicieli organizacji do dzielenia się pomysłami w różnych dziedzinach, szeroko związanych z rozwojem trzeciego sektora, ale i gminy Gaworzyce oraz Wzgórz Dalkowskich.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Sprawozdanie (wersja .pdf)