Komunikaty

Protokół z konsultacji społecznych

16 lut 2021 14:02
Zachęcamy do zapoznania się z treścią protokołu z konsultacji projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Gaworzyce!

1. Przedmiot konsultacji:

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz uchwały nr VIII/51/2019 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Gaworzyce (Dz. Urz. Woj. Doln. 2019.3129) oraz Zarządzenia  nr 20/2021 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 04.02.2021 r. poddano konsultacjom projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Gaworzyce.

2. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach:

Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach byli mieszkańcy Gminy Gaworzyce.

3. Termin konsultacji:

Konsultacje trwały od 8 lutego 2021 r. do 15 lutego 2021 r.

4. Forma konsultacji:

Konsultacje przeprowadzono poprzez zamieszczenie projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na stronie internetowej Gminy Gaworzyce - www.gaworzyce.com.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gaworzyce, wywieszenie projektu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gaworzycach.

5. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji oraz wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii był pracownik ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych.

6. Uwagi do projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Gaworzyce należało zgłaszać w formie ankiety konsultacyjnej, stanowiącej załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Gaworzyce nr 20/2021 z dnia 04.02.2021 r., w wersji papierowej na adres Urzędu Gminy w Gaworzycach, ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce lub złożyć w skrzynce podawczej urzędu w godzinach jego pracy; bądź w formie elektronicznej przesyłając na adres e-mail: sekretariat@gaworzyce.com.pl. 

7. W wyznaczonym terminie do przeprowadzenia konsultacji nie złożono żadnych wniosków.

8. Na tym protokół zakończono.

 

Osoba sporządzająca protokół: Monika Glińska

Osoba zatwierdzająca protokół: Jacek Szwagrzyk - Wójt Gminy Gaworzyce