Komunikaty

kwitnąca czeremcha

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Gminy Gaworzyce

04 lip 2024 07:07
wydrukuj

Drodzy mieszkańcy Gminy Gaworzyce,

24 sierpnia 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza nowy akt planowania przestrzennego, zwany „planem ogólnym”.

Plan ogólny będzie aktem prawa miejscowego, który zastąpi dotychczas istniejące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i ma na celu  uporządkowanie przestrzeni geograficznej poprzez zrównoważony i harmonijny rozwój i zagospodarowanie terenów gminnych. Obszar planu ogólnego obejmuje całą gminę Gaworzyce, w jej granicach administracyjnych, z wyłączeniem terenów zamkniętych innych niż ustalane przez ministra właściwego do spraw transportu. Projekt planu ogólnego powstanie na drodze uzgodnień, przy współudziale wszystkich zainteresowanych. Na poszczególnych etapach prac nad tym dokumentem każdy będzie mógł złożyć swoje wnioski i uwagi. Zgodnie z nową ustawą, plan ogólny musi zostać uchwalony do końca 2025 roku. Ustalenia zawarte w planie ogólnym będą wiążące zarówno dla planów miejscowych jak i dla decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W związku z powyższym Wójt Gminy Gaworzyce zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Gminy Gaworzyce.

Każdy mieszaniec gminy, a także pozostali zainteresowani, mogą składać wnioski do projektu planu ogólnego oraz prognozy oddziaływania planu na środowisko w terminie: 4 lipca - 16 września 2024 r.

Wnioski należy składać wyłącznie za pomocą formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego. Formularz dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu w zakładce "Załatw sprawę": Gospodarka nieruchomościami, zagospodarowanie przestrzenne: Ważne dokumenty: Wniosek w sprawie aktu planowania przestrzennego.

Szczegółowe informacje są dostępne w zamieszczonym poniżej obwieszczeniu. Więcej informacji na temat planu ogólnego można uzyskać w siedzibie Urzędu w pokoju nr 209 oraz pod nr telefonu: 76 8316 285 w. 51. Obecne przeznaczenie działki można sprawdzić pod linkiem: https://sip.gison.pl/gaworzyce.

TREŚĆ OBWIESZCZENIA