Komunikaty

kwitnąca czeremcha

Nabór na wolne stanowisko pracy

16 kwi 2021 07:04
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego. Oferty pracy należy składać do dnia 30 kwietnia 2021 r. Szczegóły ogłoszenia poniżej.
przykładowe zdjęcie - pióro i dokumenty

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GAWORZYCACH
ul. Okrężna 85, 59-180 Gaworzyce
OGŁOSZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Wymagania niezbędne :

 

1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków :

            a) posiadanie dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

            b) ukończenie studiów wyższe na kierunku praca socjalna,

            c) ukończenie studiów wyższych do dnia 31 grudnia 2013 r. o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

* pedagogika,

* pedagogika specjalna,

* politologia,

* polityka społeczna,

* psychologia,

* socjologia,

* nauki o rodzinie.

2. Posiada obywatelstwo polskie.

3. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny.

6. Nieposzlakowana opinia.

7. Posiada prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

1. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych.

2. Znajomość przepisów prawnych oraz umiejętność ich zastosowania i interpretowania z zakresu:

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U.  z 2020 r. poz. 1876,2369)
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298, Dz. U. z 2021 poz. 54,187))
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 821, Dz. U. z 2021 poz. 159
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218, 956.)


3. Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych.

4. Dokładność, obowiązkowość, odpowiedzialność, kreatywność, samodzielność.

5. Wysoka kultura osobista i dobra komunikatywność interpersonalna.

6. Umiejętność pracy w zespole oraz indywidualnie.

7. Umiejętność dobrej organizacji pracy.

8. Umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu.

9. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych w celach prawidłowego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

10. Umiejętność związana ze sprawną obsługą trudnego klienta.

11. Pozyskiwanie i rozliczanie funduszy zewnętrznych – przygotowywanie wniosków, programów w celu ich realizacji poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

 

 1. Praca socjalna (prowadzenie pracy socjalnej w środowisku oraz zawieranie kontraktów socjalnych).
 2. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowane do uzyskania tych świadczeń.
 3. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań.
 4. Pomoc w uzyskiwaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy.
 5. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
 6. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup  i środowisk społecznych.
 7. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa.
 8. Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin.
 9. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.
 10. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i alimentacyjnych w środowisku zamieszkania zainteresowanych.
 11. Przygotowywanie kompletnej dokumentacji do wydawania decyzji administracyjnych.
 12. Zapobieganie procesowi marginalizacji osób i grup, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym.

   

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gaworzycach w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Informacje o warunkach pracy:

 

 1. Wymiar czasu pracy: pełny etat
 2. Zatrudnienie: na podstawie umowy o pracę na czas określony
 3. Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach, ul. Okrężna  85, 59-180 Gaworzyce oraz teren gminy (obowiązki pracy na stanowisku przewidują pracę w terenie).

Wymagane dokumenty :

a)      list motywacyjny,

b)      życiorys – curriculum vitae,

c)      oryginał kwestionariusza osobowego

d)     kopie świadectw pracy ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem ),

e)      kopie świadectw bądź dyplomów potwierdzających wykształcenie ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

f)       kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem ),

g)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

h)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i)        inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

j)        Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych szczególnej kategorii wskazanych w art. 9 ust. 1 RODO w przypadku dołączenia do dokumentów aplikacyjnych danych szczególnej kategorii takich jak np. orzeczenie o niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach
ul. Okrężna 85, 59-180 Gaworzyce
z dopiskiem : „Dotyczy naboru na stanowisko Pracownika socjalnego”
w terminie do 30 kwietnia 2021 roku do godziny 15.00.

W przypadku oferty przesłanej pocztą, decyduje data wpływu do Ośrodka.

Dodatkowe informacje :

1. Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

2. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail o terminie rozmowy kwalifikacyjne.

3. Lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wGaworzycach po przeprowadzonym  i zakończonym naborze.

4. Kierownik może w każdym momencie unieważnić nabór.

5. Szczegółowych informacji udziela Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach, tel. 76 8316 267.

 

Kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach

 Anna Socha

INFORMACJA o przetwarzaniu danych osobowych

 

1.      Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Kierownik  Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach z siedzibą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gaworzycach, ul. Okrężna 85, nr tel. 76 83 16 267, e-mail: poczta@gopsgaworzyce.pl;

2.      Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –iodo@gaworzyce.com.pl;

3.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:

 • w  zakresie wskazanym w przepisach (Kodeks Pracy art. 221 § 1 pkt 1-6) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z Kodeksem Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. i Ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r., natomiast inne dobrowolnie podane dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO –zgoda kandydata.
 •  jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Twoja odrębna zgoda na ich przetwarzanie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. W przypadku zbędności tych danych zostaną one zanonimizowane,
 • dane przetwarzane  będą  także  w  celu  dochodzenia  roszczeń  i  obrony  przed roszczeniami  (gdy takowe  wystąpią)  na  podstawie  art.  6,  ust.  1  lit.  e)  RODO –przetwarzanie  jest  niezbędne  do wykonania  zadania  realizowanego  w  interesie publicznym  lub  w  ramach  sprawowania  władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4.      Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:

 • podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora danych (np. wsparcie IT, hosting poczty elektronicznej),
 • użytkownicy strony BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach w zakresie imienia i nazwiska wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania.

5.      Pana/Pani dane osobowe przechowywane/przetwarzane będą w związku z rekrutacją 3 miesiące od dnia zatrudnienia wybranego kandydata.

6.      Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,  prawo wniesienia sprzeciwu.

7.      W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Ci  prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.      Masz prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9.      Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 KP jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne.