Komunikaty

kwitnąca czeremcha

Nabór na stanowisko konserwatora w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach

29 maj 2024 14:05
wydrukuj

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach ogłasza nabór na wolne stanowisko konserwatora.

 1. Wymiar zatrudnienia: 1 etat
 2. Umowa o pracę
 3. Wymagania
  - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  - niekaralność,
  - stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku konserwatora.

  Wymagania dodatkowe:
  - prawo jazdy kat. B
  - sumienność i terminowość wykonywania obowiązków,
  - umiejętność pracy w zespole,
  - doświadczenie w pracy.
 4. Zakres obowiązków na stanowisku konserwatora:
  - wykonywanie bieżących napraw i remontów,
  - kontrola urządzeń i sprzętu szkolnego,
  - koszenie trawników szkolnych (obsługa kosy spalinowej i kosiarki traktorka)
  - dbałość o konserwację i właściwą eksploatację powierzonych narzędzi,
  - w okresie zimy odśnieżanie terenu szkoły,
  - wykonywanie innych prac i poleceń dyrektora wynikających z potrzeb placówki.
 5. Warunki pracy na stanowisku konserwatora:
  - praca na wysokości powyżej 3 metrów
 6. Wymagane dokumenty:
  -CV,
  - list motywacyjny,
  - dokumenty potwierdzające wykształcenie -oryginał do wglądu,
  - świadectwa pracy – do wglądu,
  - dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji przydatnych na stanowisku konserwatora – oryginał do wglądu,
  - oświadczenie kandydata o niekaralności, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
  z pełni praw publicznych.
 7. Termin składania ofert upływa z dniem: 28 czerwca 2024 o godzinie 14:00.
 8. Miejsce składania dokumentów:
  - osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach, ul. Szkolna 211, 59-180 Gaworzyce,
  - za pośrednictwem poczty: sekretariat@szkola.gaworzyce.com.pl