Komunikaty

kwitnąca czeremcha

Bezpłatne szczepionki przeciw grypie

08 paź 2021 11:10
wydrukuj
Gminny Ośrodek Zdrowia w Gaworzycach zaprasza na darmowe szczepienia przeciwko grypie osoby z grupy objętej darmowym szczepieniem.
Zdjęcie kobiety, którą rozłożyło przeziębienie. Chora leży w łóżku, przed nią na pierwszym planie szklanka wody i termometr. Zdjęcie przykładowe.

Bezpłatne szczepionki przeciw grypie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 obejmują:

  • osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie,
  • osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub w punkcie aptecznym,
  • osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium,
  • osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
  • pacjentów zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub domowego, oddziału medycyny paliatywnej,
  • osoby przebywające w domu pomocy społecznej, w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
  • osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, w szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, w przedszkolu lub w szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
  • funkcjonariuszy albo żołnierzy: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze,
  • osoby urodzone nie później niż w 1946 roku – osoby powyżej 75 roku życia.

 

Osoby zainteresowane prosimy o zapisywanie się telefonicznie pod numerem telefonu 76 8316 220 lub osobiście w rejestracji  przychodni.