Edukacja

pole rzepaku

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

13 paź 2021 13:10
wydrukuj
Informujemy, że Gmina Gaworzyce ma możliwość ubiegania się o grant PPGR na wsparcie dzieci z rodzin peegeerowskich w rozwoju cyfrowym. Jeśli ktoś z Twoich bliskich krewnych pracował w Państwowym Gospodarstwie Rolnym warto sprawdzić czy możesz ubiegać się o grant na zakup sprzętu komputerowego.
mała dziewczynka uczy się korzystając z laptopa, zdjęcie przykładowe

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

 

Maksymalne dofinansowanie grantu może wynosić do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Dofinansowanie w ramach grantów dla poszczególnych gmin zostanie określone jako iloczyn ilości dzieci z rodzin po PPGR razy maksymalną stawkę za jednostkę komputera określoną w dokumentacji konkursowej tj. 3 500 zł.​​​

Nabór wniosków trwa do 5 listopada, stąd osoby zainteresowane pozyskaniem grantu, proszone są o dostarczenie wymaganych oświadczeń (załącznik 7 i 8 do regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych) do Urzędu Gminy w Gaworzycach (biuro 213) w terminie do 27 października 2021 r.

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Warunkiem otrzymania sprzętu jest spełnienie następujących kryteriów:

  • dziecko zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  • dziecko jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR.