Komunikaty

kwitnąca czeremcha

Konkurs na wolne stanowisko pracy: animator kultury

16 kwi 2021 12:04
Szukasz pracy? A może pragniesz życiowej zmiany? Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Gaworzycach poszukuje pracownika na stanowisko animatora kultury. Swoje aplikacje można składać do 26 kwietnia 2021 roku. Szczegóły oferty poniżej.
widok na pałac i kwitnącą lawendę

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Gaworzycach ogłasza konkurs na stanowisko: animatora kultury

1. Nazwa i adres  jednostki:

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Gaworzycach
ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce

2.  Określenie stanowiska: animator kultury

3.  Warunki zatrudnienia: 1 etat

4.  Planowany termin zatrudnienia: od 1 czerwca 2021 r.

5.  Wymagania związane ze stanowiskiem:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Udokumentowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • Dyspozycyjność;
 • Uczciwość, rzetelność i odpowiedzialność;
 • Umiejętność pracy z dziećmi;
 • Umiejętność pracy z seniorami;
 • Kreatywność;
 • Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków;
 • Umiejętność pracy w zespole;
   

6.  Wymagania dodatkowe:

 • Wykształcenie z zakresu animacji kultury lub pokrewne;
 • Biegła obsługa komputera;
 • Znajomość i umiejętność pracy w programach graficznych;
 • Umiejętność pozyskiwania środków z zewnętrznych;
 • Prawo jazdy Kat. B;
   

7.  Podstawowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Udział w planowaniu oraz realizacji imprez, wydarzeń, projektów i innych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym lub edukacyjnym
 • Prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci i młodzieży
 • Organizacja pracy sekcji tematycznych oraz nadzór nad ich sprawną realizacją
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniami wykonywanymi na stanowisku pracy
 • Współpraca z Urzędem Gminy w Gaworzycach, w tym w szczególności ze stanowiskiem ds. współpracy lokalnej i promocji - przygotowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Gaworzycach
   

8.  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Gaworzycach, oraz na terenie Gminy Gaworzyce, 8 godzin dziennie, praca przy komputerze.

9. Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny,
 • Życiorys - CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej,
 • Kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • Opinie lub referencje potwierdzające doświadczenie i osiągnięcia w dotychczasowej pracy
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie o:

a.    posiadaniu obywatelstwa polskiego,

b.    oświadczenie o niekaralności,

c.    posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

d.    treści „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.).’’

10. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie A4 osobiście lub przesłać pocztą, na adres:

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Gaworzycach
ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce
z dopiskiem „Konkurs na Animatora Kultury”

w terminie: do 26.04.2021 r. do godziny 17.00

Dokumenty, które dotrą do siedziby GOKiB po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane przy rekrutacji.

11 . Procedury konkursowe:

Nadesłane dokumenty będą analizowane pod względem formalnym, następnie wybrane osoby zostaną zaproszone na spotkanie z Komisją Rekrutacyjną.

12. Miejsce ogłoszenia konkursu i jego wyników:

Informacje o konkursie na animatora kultury Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Gaworzycach  zostaną opublikowane:

a)     w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Gaworzycach
b)     na stronie Internetowej GOKiB w zakładce BIP