GOPS aktualności

 

 

 

Tak jak w Wielkanoc odradza się życie, tak niech odradzają się wasze nadzieje i wiara w człowieka. Pełnych zdrowia, uśmiechu i życzliwości Świąt Wielkiej Nocy

życzy Kierownik oraz Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach, w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, od 30 marca 2020 r. do odwołania będzie czynny w godzinach:1) poniedziałki, środy, czwartki, piątki - od 7.00 do 15.00
2) wtorki -
od 8.00 do 16.00.

 

Ponadto informujemy, że codziennie pełniony jest dyżur telefoniczny od

godz. 7.30 do godz. 19.00 po numerem tel. 697 600 581.

 

 

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemicznym związanym z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronowirusa, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach uprzejmie prosi o ograniczenie załatwiania wszelkich spraw w siedzibie naszego Ośrodka do niezbędnego minimum i korzystanie z innych kanałów komunikacji

 

Mieszkańcy proszeni są o załatwianie spraw:

telefonicznie 76/ 8 316 267

drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• poprzez platformę ePUAPWnioski/podania o przyznanie pomocy także można zgłaszać telefonicznie pod w/w numerem telefonu. Sprawy rozpatrywane będą na bieżąco, zgodnie z procedurami.Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach w związku z rosnącym zagrożeniem epidemicznym związanym z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa na obszarze Polski apeluje o ograniczenie do minimum wizyt osobistych.PROSIMY OSOBY SAMOTNE, STARSZE I NIEPEŁNOSPRAWNE, które potrzebują pomocy o kontakt telefoniczny do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach tel. 76 8 316 267 od 7.00 do 15.00 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz platformę ePUAP.Rodziny oraz osoby, które potrzebują wsparcia psychologicznego mogą zgłaszać takie potrzeby w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gaworzycach.

Ponadto od 18 marca 2020 r. działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla osób samotnych, starszych, źle znoszących izolację, czy odczuwających stan wzmożonego zagrożenia związanego z epidemią koronawirusa.Pod bezpłatnym numerem telefonu 800 100 102, wszystkie osoby, które potrzebują wsparcia psychologicznego będą mogły uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów. Pomoc psychologiczna będzie też dostępna w formie wideo czatu przez SKYPE pod nazwą: „Wsparcie Psychologiczne WOT”.

 

Więcej informacji można uzyskać klikając w poniższy link:https://media.terytorialsi.wp.mil.pl/informacje/492129/infolinia-wsparcia-psychologicznego?fbclid=IwAR1ux5WKzevkOIm9HDwGxVUKEtToAD142cepG8fspXZFFl033JPLaxN3pUc  

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach

serdecznie zapraszają mieszkańców Gminy Gaworzyce na spotkanie w ramach kampanii społecznej

 

"Mie(dź) Rodzinę"

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 27 lutego 2020 r. o godz. 14.00

w Sali Kominkowej, w Urzędzie Gminy w Gaworzycach, ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce.

 

Celem spotkania jest rozpowszechnianie oraz promocja rodzinnej opieki zastępczej. Spotakanie zostanie poprowadzone przez pracowników Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach, które pełni funkcję organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie polkowickim. Gospodarzem spotkania jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach.

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach poszukuje dla rodziny znajdującej sie w trudnej sytuacji finansowej przedmiotów wyposażenia mieszkania (także używanych), tj.: meble, kuchenka gazowa, kabina praysznicowa z brodzikiem, umywalka, muszla klozetowa, wykładzina PCV oraz materiałów budowlanych (farby, regipsy, kleje, gładzie itp.). Jeśli macie w domach coś co nie będzie Wam już potrzebne, możecie przekazać do GOPS w Gaworzycach. Więcej informacji można uzyska pod nr tel. 76/8316-267

 Z góry serdecznie dziękujemy.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GAWORZYCACH
ul. Okrężna 85
59 -180 Gaworzyce

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

I. Wymagania niezbędne :

1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków: a) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych; b) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna; c) ukończenie studiów wyższych do dnia 31 grudnia 2013 r. o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

2. Posiadanie obywatelstwa polskiego.

3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.

4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny.

6. Nieposzlakowana opinia.

 

7. Posiada prawo jazdy kat. B oraz samochód.II . Wymagania dodatkowe:

1. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych.

2. Znajomość przepisów prawnych oraz umiejętność ich zastosowania i interpretowania z zakresu: a) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818); b) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 60, 730, 1133); c) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1111, 924, 1818); d) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 730, 1818);

3. Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych;

4. Dokładność, obowiązkowość, odpowiedzialność, kreatywność, samodzielność;

5. Wysoka kultura osobista;

6. Umiejętność pracy w zespole;

7. Umiejętność dobrej organizacji pracy;

8. Umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu;

9. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych w celach prawidłowego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

10. Pozyskiwanie i rozliczanie funduszy zewnętrznych - przygotowywanie wniosków, programów w celu ich realizacji poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach.

III . Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1. Diagnozowanie środowisk i ustalanie potrzeb osób i rodzin;

2. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i alimentacyjnych w środowisku zamieszkania zainteresowanych;

3. Współpraca z organami samorządu, instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, służbą zdrowia, pracodawcami oraz osobami fizycznymi w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej;

4. Prowadzanie pracy socjalnej oraz zawieranie kontraktów socjalnych;

5. Przygotowywanie kompletnej dokumentacji do wydawania decyzji administracyjnych;

6.Zapobieganie procesowi marginalizacji osób i grup, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym;
7. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

IV. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny;

2. Życiorys;

3. Kwestionariusz osobowy dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie;

4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

5. Oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania w pełni z praw publicznych;

6. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem):

8. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i dotychczasowe zatrudnienie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

9. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, ukończonych kursach i szkoleniach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów bieżącego naboru, (przykładowy wzór: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach, ul. Okrężna 85, 59-180 Gaworzyce, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, aż do cofnięcia wyrażonej zgody. Oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie i w sposób świadomy, zaś administrator danych, którym jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przekazał mi informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, w tym informację o możliwości cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnej formie i w dowolnym momencie”).

Wymagane oświadczenia, list motywacyjny, życiorys CV i kwestionariusz osobowy należy opatrzyć własnoręcznym podpisem kandydata. Brak któregokolwiek dokumentu wyszczególnionego w punktach od 1 do 9 części IV ogłoszenia o naborze powoduje odrzucenie oferty na etapie oceny formalnej.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gaworzycach, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Informacja o warunkach pracy:

1. Wymiar czasu pracy – pełen etat ;

2. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze oraz pracą w terenie.

V. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach,

ul. Okrężna 85, 59-180 Gaworzyce

z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego”

w terminie do 17 lutego 2020 r. do godz. 14.00

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. z 2018 r. poz. 1260, 1669).

VI. Dodatkowe informacje:

1. Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku przesłania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do siedziby GOPS),

2. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,

3. Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po upływie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia wyników naboru podlegają zniszczeniu,

4. Lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach po przeprowadzonym i zakończonym naborze,
5 Szczegółowych informacji udziela Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach , tel. 76 831626

Inne:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. Administrator danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Okrężna 85, 59- 180 Gaworzyce

a) sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Ośrodku: adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b) cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gaworzycach

d) prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych, a także prawo do przeniesienia danych: żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

f) podstawa prawna przetwarzania danych art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 11 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

g) podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowaneKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach
Anna Socha

 

INFORMACJA

o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach z siedzibą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gaworzycach, ul. Okrężna 85, nr tel. 76 83 16 267, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:

zakresie wskazanym w przepisach (Kodeks Pracy art. 221 § 1 pkt 1-6) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z Kodeksem Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. i Ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r., natomiast inne dobrowolnie podane dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda kandydata.

jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Twoja odrębna zgoda na ich przetwarzanie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. W przypadku zbędności tych danych zostaną one zanonimizowane,

dane przetwarzane będą także w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami (gdy takowe wystąpią) na podstawie art. 6, ust. 1 lit. e) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:

podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora danych (np. wsparcie IT, hosting poczty elektronicznej),

użytkownicy strony BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach w zakresie imienia i nazwiska wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania.

5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane/przetwarzane będą w związku z rekrutacją 3 miesiące od dnia zatrudnienia wybranego kandydata.

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

7. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Masz prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 KP oraz oświadczeń wynikających z Ustawy o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne.

 

 

Terminy wypłacanych

świadczeń z pomocy społecznej

i świadczeń rodzinnych

w 2020 roku

 

22 – 23 STYCZEŃ

 

24 - 25 LUTY

 

23 - 24 MARZEC

 

22 - 23 KWIECIEŃ

 

21 - 22 MAJ

 

23 - 24 CZERWIEC

 

23 – 24 LIPIEC

 

25 – 26 SIERPIEŃ

 

23 – 24 WRZESIEŃ

 

22 – 23 PAŹDZIERNIK

 

23 – 24 LISTOPAD

 

17 – 18 GRUDZIEŃ

 

 

 

 

 

Informujemy, że w dniu
20 grudnia 2019 roku (piątek)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach

będzie czynny w godzinach od 7.00-13.00

 

 

 

 

oraz w dniach:
24 (Wigilia) i 31 (Sylwester) grudnia 2019 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach

będzie czynny w godzinach od 7.00-13.00


 

 

Za utrudnienia przepraszamy

 

 

Informujemy, że w dniu dzisiejszym mogą występować problemy z kontaktem telefonicznym z GOPS w związku z awarią sieci Orange. 

Za utrudnienia przepraszamy

 

 

      W związku ze zbliżającym się nieuchronnie sezonem zimowym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach w trosce o bezpieczeństwo osób nieposiadających schronienia zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Gaworzyce o zachowanie szczególnej czujności wobec zauważonych osób bezdomnych na klatkach, w korytarzach, w piwnicach, strychach oraz innego typu pomieszczeniach niemieszkalnych.

 

       Jednocześnie prosimy o wrażliwość i zgłaszanie wszelkich niepokojących sygnałów, mogących świadczyć o istniejącym zagrożeniu dla osoby starszej np. z sąsiedztwa. Każdy sygnał zbadamy wnikliwie. Być może wspólnie uda nam się zapobiec wielu niepotrzebnym dramatom.

 

       Prosimy o przekazywanie pracownikom socjalnym oraz dzielnicowym wszystkich informacji dotyczących osób bezdomnych, zagrożonych bezdomnością oraz ludzi starszych, samotnych, ubogich. Nie bądźmy nieczuli również na osoby nietrzeźwe, które przebywają na mrozie. Wspólnie możemy im pomóc.

 

       Zapewniamy, że każdy sygnał ze środowiska lokalnego będzie przez nas sprawdzony. Jednocześnie dziękujemy mieszkańcom naszej Gminy za dotychczasową wrażliwość i zgłaszanie informacji o osobach bezdomnych, przebywających w miejscach publicznych.

 

       Informujemy także, że istnieje aplikacja: Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, która w swoim katalogu potencjalnych zgłoszeń, udostępnia kategorię: „Osoba bezdomna wymagająca pomocy”. Pozwala ona użytkownikom wskazywać miejsca przebywania osób bezdomnych, potrzebujących pomocy. Jest to bardzo istotne w przypadku kiedy posiadamy wiedzę np. na temat, miejsc przebywania osób bezdomnych. Będzie to dodatkowym źródłem informacji dla służb i instytucji zajmujących się statutowo pomocą w takich sytuacjach.

 

GOPS w Gaworzycach 76/ 8316-267

Nr alarmowy 112

UWAGA - ZMIANA SIEDZIBY

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GAWORZYCACHUprzejmie informujemy, że

od 09 września 2019 r.

ulega zmianie adres siedziby

GOPS w Gaworzycach

z dotychczasowego na

ul. Okrężna 85, 59-180 Gaworzyce

(poprzednia siedziba urzędu gminy)

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach ogłasza  nabór na stanowisko asystent rodziny na ¾ etatu.

 

Więcej>>

 

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Wioletta Kruczek.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Wioletta Kruczek spełniła wszystkie kryteria formalne, posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy na stanowisku pracownik socjalny.

 

Kierownik Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej

w Gaworzycach

Anna Socha

 

Gaworzyce, 02.07. 2019 r.

OGŁOSZENIE nr 3/2019

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO ASYSTENT RODZINY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GAWORZYCACH

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach ogłasza  nabór na stanowisko asystent rodziny na ¾ etatu

  1. Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która: 1. posiada obywatelstwo polskie; 2. posiada wykształcenie: a) wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, lub b) wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2019r.0.1111) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub c) średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną; 3. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; 4. wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej 5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 6. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełnia praw publicznych, 7. posiada dobrą znajomość przepisów prawa z zakresu : wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego.

2. Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie w pracy zawodowej na podobnym stanowisku; b) znajomość obsługi komputera i programów biurowych; c) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej, d) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, e) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność, f) umiejętność współpracy w zespole, g) odporność na sytuacje stresowe, h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną i) prawo jazdy kat. „B" i posiadanie własnego środka transportu, j) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.

Czytaj więcej: Nabór na asyatenta rodziny

 

Gaworzyce 02.07.2019 r.

OGŁOSZENIE nr 4/2019

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GAWORZYCACH

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce

I Stanowisko pracy:

Pracownik socjalny – 1 etat

II. Niezbędne wymagania od kandydatów:

1. Spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków: a) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, b) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna, c) ukończenie studiów wyższych do dnia 31 grudnia 2013 r. o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie. Art. 116 ust. 1a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej: „1a. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, wymagane umiejętności, wykaz przedmiotów, minimalny wymiar zajęć dydaktycznych oraz zakres i wymiar praktyk zawodowych dla specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego, realizowanej w szkołach wyższych na kierunkach wymienionych w ust. 1, kierując się koniecznością odpowiedniego przygotowania absolwentów do wykonywania zawodu pracownika socjalnego”

2. Posiadanie obywatelstwa polskiego. 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny. 6. Nieposzlakowana opinia. 7. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera. 8. Znajomość przepisów prawnych oraz umiejętność ich zastosowania i interpretowania z zakresu: a) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1508z późn. zm.), b) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.), c) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019.0.1111), d) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390z późn. zm.).

Czytaj więcej: Nabór na pracownika socjalnego

 

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 

asf