Grafika z napisem system informacji przestrzennej.     Grafika z napisem miejscowe plany zagospodarowania.     Grafika z napisem: sprzedaż nieruchomości.     Przycisk menu z napisem Przetargi. Umożliwia przejście do BIP do zakładki zamówienia publiczne.     Przycisk z napisem Herb Gminy.       Logotyp Biuletynu Informacji Publicznej. Kliknięcie w obrazek umożliwia przejście do BIP.        

 

Banner informujący o trwającej aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej, mający na celu zwrócenie uwagi i zachęcenie do wypełnienia ankiety.

 

Wg stanu na dzień  29.05. 2014 r. w CEIDG w gm. Gaworzyce są zarejestrowane 132  podmioty gospodarcze,  z tego 102 są aktywne , a 30 zawiesiło działalność.
W zdecydowanej  większości są to firmy jednoosobowe , tylko 3 podmioty prowadzą działalność wyłącznie w formie sp. cywilnej.


Przeważający profil działalności to  usługi  budowlane i handel detaliczny:


- firmy budowlane - 33
- handel detaliczny, obwoźny i wysyłkowy - 34
- transport pasażerski i towarowy - 7
- lokale gastronomiczne oraz catering -  4
- ubezpieczenia i działalność finansowa - 4
- działalność wspomagająca edukację oraz pozaszkolne formy edukacji - 4
- fryzjerstwo i zabiegi kosmetyczne - 3
- działalność rozrywkowa,  rekreacyjna , sportowa , związana z wystawieniem przedstawień itp. - 3
- pozostałe 10 firm to pojedyncze podmioty gospodarcze prowadzące działalność m.in. w zakresie : praktyka pielęgniarek i położnych , działalność fizjoterapeutyczna , administracyjna obsługa biura, reklamowa , doradztwo techniczne, opieka nad dziećmi , działalność fotograficzna, reklamowa, sprzątanie, itp.

 

Zgłoszenie działalności gospodarczej

 

Od 01.01.2012 r. gminne ewidencje działalności gospodarczej przestały istnieć, a w zamian powstała Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG), którą prowadzi w systemie teleinformatycznym Minister Gospodarki.

Do zadań CEIDG należy m.in. ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi i udostępnianie informacji o przedsiębiorcach. Dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne, każdy ma prawo dostępu do danych i informacji udostępnianych przez CEIDG.

 

Zaświadczenia o wpisie w CEIDG mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG.

Zgłoszenia dokonuje się na podstawie wniosku CEIDG-1  o wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Wniosek CEIDG-1 służy jednocześnie do zgłaszania zmian we wpisie do CEIDG, informacji o zawieszeniu, wznowieniu lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

Wniosek CEIDG-1 posiada załączniki:

- CEIDG-RD - służy do wpisywania dodatkowych rodzajów działalności gospodarczej

- CEIDG-MW - służy do wpisywania dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej

- CEIDG-RB - służy do podawania informacji o rachunkach bankowych

- CEIDG-SC - służy do określania udziału w spółkach cywilnych

- CEIDG-PN - służy do udzielania pełnomocnictwa

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

- wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);

- zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);

- oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

- zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

- oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Wniosek CEIDG-1 służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:

zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające podpis elektroniczny
z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany),
zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy - gmina przekształca go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane do CEIDG),
przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy - podpis musi być potwierdzony notarialnie.

 

Opłaty

 

WNIOSEK o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest  zwolniony z opłat.

 

Termin i sposób załatwienia

 

Organ Gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

 

Podstawa prawna

 

Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 Nr 220, poz. 1447 z późniejszymi zmianami)

 

Tryb odwoławczy

 

Organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.

Czynność Organu Gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.

 

Informacje dodatkowe:

na stronie: www.ceidg.gov.pl

Sprawy związane z ewidencją działalności gospodarczej prowadzone są na stanowisku do spraw ewidencji działalności gospodarczej – pokój nr 2 na parterze Urzędu Gminy w Gaworzycach (tel. 76 8316 285 wew. 39).

 

 

KONCESJE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Z PRZEZNACZENIEM DO SPOŻYCIA W MIEJSCU I POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY

 

Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Gaworzyce po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji ds.  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy, wydawanej w formie postanowienia, na które służy stronie zażalenie.
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje tych napojów:
a) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo
b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
c) powyżej 18 % zawartości alkoholu
Rada Gminy Gaworzyce  uchwałą Nr  XXIV/202/01 z dnia 28 grudnia 2001r. wprowadziła limit  placówek mogących prowadzić sprzedaż  napojów alkoholowych mogących prowadzić sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) dla sklepów i lokali gastronomicznych. Limit ten wynosi 30 punktów  sprzedaży. 
Na dzień  30 czerwca 2010 r.  na terenie gminy  sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie wydanych zezwoleń prowadziło 20  placówek, w tym: 16 sklepów i 4 lokale gastronomiczne .

W/w placówki posiadały następujące zezwolenia: 
- 20 -  na sprzedaż piwa,
- 18 -  na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 14  - na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

 

Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobiera się w wysokości:
1) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
2) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
3) 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

 

Opłata o której mowa wyżej, dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych punkcie sprzedaży alkoholowych roku poprzednim.
Wysokość opłaty rocznej, w przypadku punktu sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:
1) 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
2) 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
3) 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
(na podst. art. 11.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.)
Jeżeli wartość sprzedaży, w roku poprzednim, nie przekroczyła wskazanych wielkości przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości podstawowej.

 

Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych prowadzone są na stanowisku do spraw ewidencji działalności gospodarczej - pokój nr 2 na parterze budynku Urzędu Gminy, nr telefonu : 76 8316 285 wew.39

 

Grafika do zakładki szczepienia na COVID-19

 

 

 

asf