Grafika z napisem system informacji przestrzennej.     Grafika z napisem miejscowe plany zagospodarowania.     Grafika z napisem: sprzedaż nieruchomości.     Przycisk menu z napisem Przetargi. Umożliwia przejście do BIP do zakładki zamówienia publiczne.     Przycisk z napisem Herb Gminy.       Logotyp Biuletynu Informacji Publicznej. Kliknięcie w obrazek umożliwia przejście do BIP.        

 

Banner informujący o trwającej aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej, mający na celu zwrócenie uwagi i zachęcenie do wypełnienia ankiety.

 

Deklaracja dostępności

 

Wstęp

 

Gmina Gaworzyce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Gminy Gaworzyce.

Ustawa o dostępności cyfrowej zobowiązuje w art. 10 podmioty publiczne do sporządzania
i publikowania Deklaracji Dostępności. Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności podmiotu publicznego. Informacje te przydadzą się przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, które będą dzięki temu wiedzieć, jakie pomoce czy rozwiązania wspierające są dostępne w odniesieniu do danego podmiotu.

Gmina Gaworzyce jest obecnie na etapie budowania nowej witryny internetowej zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1. dl Do listopada 2020 r. planujemy uruchomić nowy serwis. Niniejsze opracowanie dotyczy obecnej strony.

 

Nazwa podmiotu publicznego

Gmina Gaworzyce

 

Adres strony internetowej

www.gaworzyce.com.pl

 

Data publikacji strony internetowej

2010-10-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji

2019-03-12

 

Status strony

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

Niezgodności

 1. Część opublikowanych plików nie jest dostępnych cyfrowo;
 2. Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów;
 3. Znaczna część opublikowanych grafik nie zawiera opisu alternatywnego;
 4. Część publikowanych treści posiada nieodpowiednie formatowanie;

Powody niezgodności

 1. Poprawienie dostępności strony internetowej niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego (duży nakład roboczo-godzin potrzebny związany z dostosowaniem strony oraz publikowanych dokumentów);
 2. Utrudniony dostęp do źródeł bazowych publikowanych dokumentów;

Wyłączenia

 1. Mapy (przy zapewnieniu alternatywy);
 2. Multimedia opublikowane do września 2020 roku;
 3. Archiwalne dokumenty i treści (publikowane do września 2018 roku);
 4. Dokumenty podmiotów trzecich;
 5. Dzieła sztuki;
 6. Multimedia na żywo;

Data sporządzenia

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-26.

 

Audytor

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

Osoba kontaktowa

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Joanna Brodowska.

Telefon

768316-285 w. 34

 

E-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Procedury związane z zapewnieniem dostępności

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

 

Budynek Urzędu Gminy w Gaworzycach, ul. Dworcowa 95.

Gmina Gaworzyce jest na etapie opracowania szczegółowego programu dostępności obiektów będących własnością Gminy Gaworzyce, poniżej wyszczególniono podstawowe elementy:

 1. Urząd Gminy w Gaworzycach mieści się na I piętrze zabytkowego pałacu w Gaworzycach.
 2. Budynek jest wyposażony w platformę dla osób niepełnosprawnych umożliwiającą wjazd
  na pierwsze piętro pałacu.
 3. Na parkingu przed budynkiem znajduje się wyznaczone miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
 4. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
  i słabowidzące.
 5. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Kontakt ws. dostępności architektonicznej

 

Osobami wskazanymi do kontaktu w sprawie dostępności architektonicznej są:

 1. Małgorzata Pawlik – telefon 76 8316 285 w. 45, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 2. Agnieszka Wilusz – telefon – 76 8316 285 w.39, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

Warunki techniczne

 

Umiejscowienie linków do Deklaracji Dostępności

Link do deklaracji dostępności znajduje się w stopce strony internetowej na stronie głównej www.gaworzyce.com.pl

 

Grafika do zakładki szczepienia na COVID-19

 

 

 

asf