Grafika z napisem system informacji przestrzennej.     Grafika z napisem miejscowe plany zagospodarowania.     Grafika z napisem: sprzedaż nieruchomości.     Przycisk menu z napisem Przetargi. Umożliwia przejście do BIP do zakładki zamówienia publiczne.     Przycisk z napisem Herb Gminy.       Logotyp Biuletynu Informacji Publicznej. Kliknięcie w obrazek umożliwia przejście do BIP.        

 

 

 

https://zgzm.pl/


Prawidłowa segregacja odpadów ma ogromne znaczenie. Ważne jest aby odpady nienadające się do selektywnej zbiórki lub odpady niebezpieczne zagospodarować we właściwy sposób❗️ Przypominamy co powinno trafić do pojemnika na odpady niesegregowane (zmieszane) tzw. resztkowe.

Do czarnego pojemnika powinny trafić❗️
✅ wszystkie odpady niebędące odpadami niebezpiecznymi i niepodlegające selektywnej zbiórce, w tym:
✅ gąbki, ceratę, tacki styropianowe, gumę
✅ zabrudzone opakowania (np. po maśle), zabrudzone opakowania papierowe (np. po pizzy),
✅ zatłuszczoną folię i worki, zużyte szczoteczki do zębów
✅ jednorazowe zużyte maszynki do golenia
✅ pieluchy jednorazowe,podpaski, watę,
✅ doniczki ceramiczne, talerze, szklanki, lustra, porcelanę, naczynia żaroodporne,
✅ mięso i kości, resztki żywności pochodzenia zwierzęcego
✅ żwirek i odchody zwierząt.


Przypominamy również o konieczności prawidłowego oznaczenia pojemników. Specjalne naklejki dostępne są w Biurze ZGZM.

 


 

Informujemy, że odpady zmieszane i odpady BIO będą odbierane z następującą częstotliwością:
🏡 zabudowa jednorodzinna - raz na dwa tygodnie
🏢 zabudowa wielorodzinna - raz w tygodniu


Harmonogram odbioru odpadów dostępny jest na stronie ZGZM. 🗓


✳️ Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych i BIO:  https://zgzm.pl/harmonogramy/

 

Harmonogramy odbioru odpadów dla zabudowy jednorodzinnej 🏡 będą dostarczone przez Polkowicką Dolinę Recyklingu.

 

Harmonogramy odbioru odpadów dla zabudowy wielorodzinnej 🏢 będą wysyłane pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

 

Zarówno odpady BIO, jak i zmieszane, będą odbierane w ten sam dzień !!, dlatego prosimy właścicieli nieruchomości o wystawianie przed posesję 2 rodzajów pojemników jednocześnie przed godziną 6:00!!!


Usługa odbioru pojemników będzie świadczona w godzinach 6 - 21.


Odpady będą odbierane przez  różne pojazdy lub przez jeden z podziałem na dwie odrębne komory.

 

 

 


 

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach informuje o zmianach w systemie segregacji odpadów obowiązujących od 01.10.2019 r.

 

Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Zgodnie z jego treścią jesteśmy zobowiązani do zbierania: odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. Odpady te należny gromadzić w brązowym pojemniku z napisem BIO.

 

Zbiórka odbywa się do pojemników w kolorze brązowym, oznaczonych napisem „BIO”


Pojemności pojemników:
•    nieruchomości jednorodzinne: 0,12 m3 i 0,24 m3 – w zależności od potrzeb,
•    nieruchomości wielorodzinne: 0,12 m3 i 0,24 m3, 0,66 m3, 0,77 m3, 1,1 m3 – w zależności od potrzeb,


UWAGA:
Rekomenduje się wykorzystywanie pojemników z rusztem, dedykowanych do gromadzenia odpadów BIO, które dzięki systemowi napowietrzania i parowania odcieków pozwalają uniknąć zagniwania odpadów, a tym samym ograniczają powstawanie ewentualnych odorów.


Właściciel nieruchomości jest zobowiązany we własnym zakresie wyposażyć nieruchomość w pojemniki do zbiórki odpadów biodegradowalnych, a także utrzymuje je w należytym stanie sanitarnym i porządkowym. ZGZM nie będzie zapewniał pojemników w ramach wnoszonej opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Właściciel nieruchomości jednorodzinnej może zagospodarowywać odpady ulegające biodegradacji w przydomowym kompostowniku pod warunkiem, że jego wielkość pozwala na co najmniej dwuletni okres przetrzymywania w nim kompostu. Usytuowanie kompostownika musi uwzględniać przepisy  Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001065/O/D20191065.pdf
Prowadzenie kompostownika właściciel nieruchomości powinien zgłosić do ZGZM  w ciągu miesiąca  od rozpoczęcia jego użytkowania, poprzez złożenie oświadczenia, którego wzór zawiera załącznik NR 1 - kliknij, aby pobrać


Zbieramy:
obierki od warzyw, obierki i skórki owoców, zepsute owoce i warzywa, resztki pieczywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie, kwiaty cięte i doniczkowe, trawę, liście, rozdrobnione gałęzie.
Nie wrzucamy:
mięsa, kości, wędlin, odchodów zwierząt, kamieni, ziemi, popiołu, płynnych odpadów kuchennych (zlewki).


Jak często odbieramy?
Zabudowa jednorodzinna: 1 raz na 2 tygodnie
Zabudowa wielorodzinna: 1 raz na tydzień


Ile odbieramy?
W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bezpośrednio z zabudowy jednorodzinnej będziemy odbierać odpady ulegające biodegradacji, w ilości maksymalnie 2 pojemników o poj. 0,24 m³ podczas jednorazowego odbioru.
W celu oszacowania ilości odpadów biodegradowalnych które będą odbierane z nieruchomości wielolokalowych, a tym samym pojemności pojemników należy wziąć pod uwagę liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomości oraz ilość wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji. Badania morfologii odpadów komunalnych przeprowadzone przez ZGZM szacują, że około 30% odpadów komunalnych zmieszanych stanowią odpady ulegające biodegradacji.
Odpady odbierane są wyłącznie z pojemników. Odpady nie będą odbierane z worków. Pozostałe odpady biodegradowalne można nieodpłatnie przekazać do CPSZOK lub skorzystać z usługi dodatkowej polegającej na dostarczeniu i odebraniu pojemnika na odpady  ulegające biodegradacji.


Kiedy?
Nowy system selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego zacznie obowiązywać od 1 października 2019 r.

 

artykuł zmiana systemu segregacji - kliknij

Informator ZGZM – Nowe zasady selektywnego zbierania odpadów 01.10.2019 r. - kliknij

 

Wszelkich informacji w sprawie systemu segregacji odpadów udziela Związek Gmin Zagłebia Miedziowego w Polkowicach tel 76 840 14 90.

 

 

Grafika do zakładki szczepienia na COVID-19

 

 

 

asf