Grafika z napisem system informacji przestrzennej.     Grafika z napisem miejscowe plany zagospodarowania.     Grafika z napisem: sprzedaż nieruchomości.     Przycisk menu z napisem Przetargi. Umożliwia przejście do BIP do zakładki zamówienia publiczne.     Przycisk z napisem Herb Gminy.       Logotyp Biuletynu Informacji Publicznej. Kliknięcie w obrazek umożliwia przejście do BIP.        

 

 

 

Od 21.10.2020 r.  rozpoczął się nabór wniosków  w drugiej części programu „Czyste Powietrze”,  dotyczący PODWYŻSZONEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA na wymianę kopciucha i termomodernizację domu. W tym celu potrzebne będzie zaświadczenie o dochodach.

 

W Gminie Gaworzyce takie zaświadczenia wydawane będą przez:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Okrężna 95
59-180 Gaworzyce
tel. 76 8316 267

Beneficjenci uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania, to osoby fizyczne, które muszą spełnić następujące warunki:
1) właścicielem lub współwłaściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą (mogą być wyodrębnione maksymalnie dwa lokale mieszkalne)
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu, nie przekracza kwoty:
a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
3) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa w ust. 1, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,  nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
4) pozostałe warunki udzielania dofinansowania

Z wydanym zaświadczeniem o dochodach należy wypełnić wniosek o dofinansowanie w ramach programu Czyste powietrze.


Konsultacje oraz pomoc w wypełnianiu wniosku udzielane są w Punkcie konsultacyjnym programu „Czyste powietrze”, który znajduje się w Urzędzie Gminy w Gaworzycach pok. 206 tel. 768316285 wew. 32


Pamiętajmy jednak, że w związku z pandemią, wszystkie sprawy dotyczące zaświadczenia i programu prosimy konsultować  najpierw telefonicznie !!!


Zachęcamy do wymiany kopciuchów na ekologiczne źródła ciepła oraz termomodernizację domów. Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany umożliwią większej ilości mieszkańców do wyżej wymienionych działań. Wspólnie dbajmy o jakość powietrza, którym oddychamy.

 


 

W dniach od 20.07.2020 do 24.07.2020

punkt konsultacyjny programu „ Czyste Powietrze” będzie nieczynny.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 


 

Nowa odsłona programu „Czyste Powietrze”, w której dokonano znaczącego uproszczenia procedur uzyskiwania dotacji na wymianę przestarzałych kotłów oraz ocieplenie domów, startuje już 15 maja 2020 r. W ramach odbiurokratyzowania programu sporo uwagi poświęcono m.in. zmianie formularza wniosku o dofinansowanie, tak aby jego wypełnienie zajmowało możliwie najmniej czasu i wymagało złożenia jedynie niezbędnych załączników.

 

Informację o nowym programie można uzyskać również w Urzędzie Gminy w Gaworzycach pod numerem telefonu: 76 8316 285 wew. 47

 

Informacja o programie w pliku PDF


 

Szczegóły najważniejszych zmian w programie „Czyste Powietrze”

 

1. Uproszczenie zasad przyznawania dotacji

 

Uproszczenie zasad przyznawania dotacji w programie „Czyste Powietrze” będzie polegać na odejściu od weryfikacji wysokości dochodu przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska. Za wydawanie zaświadczeń potwierdzających prawo do zwiększonego dofinansowania w programie oraz udzielania pożyczek będą odpowiadać teraz gminy.

Beneficjenci zostali podzieleni na dwie grupy uprawnione do dofinansowań o różnej wysokości.

1)    Podstawowe dofinansowanie otrzymają osoby mające roczny dochód nieprzekraczający 100 000 zł.

2)    Podwyższony poziom dofinansowania dotyczy osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

  • - 1400 zł netto w gospodarstwie wieloosobowym,
  • - 1960 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym.

Jest trzecia opcja, czyli jeszcze bardziej intensywna forma wsparcia – dotacja z programu „STOP SMOG”, która wynosić może między 90% a 100% wartości realizowanej inwestycji. Będzie ona przysługiwać tym potrzebującym intensywnego wsparcia osobom, które znajdą się w programie dzięki aktywności gmin zainteresowanych udziałem w programie „STOP SMOG”. Takie gminy mogą uzyskać rządową dotację na ten cel ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów, finansującą 70% kosztów przedsięwzięć w zakresie wymiany przestarzałych kotłów oraz ocieplenia domów najmniej zamożnym i najbardziej potrzebującym wsparcia mieszkańcom tych gmin.

 

2. Włączenie w program Jednostek Samorządu Terytorialnego

 

Luka w sieci dystrybucji programu „Czyste Powietrze” została uzupełniona przez włączenie w jego realizację jednostek samorządu terytorialnego – aktualnie podpisano 658 porozumień z gminami. To one znają potrzeby na swoim obszarze i wiedzą, jakie problemy mają ich mieszkańcy. To gmina posiada też wiedzę, kto może skorzystać i z jakiej formy pomocy.

W ramach nowej odsłony programu „Czyste Powietrze” wprowadzono nowe zadania dla gmin:

  • - wydawanie zaświadczeń potwierdzających prawo do zwiększonego dofinansowania,
  • - pomoc wnioskodawcom w złożeniu wniosku,
  • - możliwość udzielania pożyczek osobom uprawnionym do zwiększonego dofinansowania (ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW dla wojewódzkich funduszy z przeznaczeniem na pożyczki dla beneficjentów),
  • - możliwość łączenia dotacji z programów gminnych z dotacją w programie „Czyste Powietrze”.

3. Skrócenie czasu rozpatrywania wniosków

 

Dzięki uproszczeniu wniosku i zmniejszeniu liczby dokumentów do oceny termin rozpatrywania wniosku o dofinansowanie został skrócony z 90 do 30 dni.

 

4. Uproszczenie wniosku o dotację

 

Nowa wersja wniosku przygotowana została w oparciu o zastrzeżenia zgłaszane do jego poprzedniej wersji. Uproszczony został wniosek aplikującego o środki finansowe, przez co potencjalny beneficjent poświęci mniej czasu na jego wypełnienie. Zrezygnowano z konieczności podawania we wniosku informacji technicznych, których uzupełnianie sprawiało wnioskodawcom problemy na etapie jego wypełniania. Zrezygnowano także z konieczności zbierania dokumentów dot. wysokości dochodów, a zamiast dołączania dokumentów wystarczy złożenie oświadczeń.

 

5. Możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl

 

Na rządowym portalu gov.pl przygotowano podstronę dedykowaną programowi. W pierwszej fazie wnioskodawcy znajdą tam linki do generatorów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, a następnie – na przełomie maja i czerwca– planuje się ogólnopolską odsłonę e-wniosków na gov.pl.

 

6. Włączenie w program sektora bankowego, który jest źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego (pożyczki/kredyty)

 

Dla przyspieszenia realizacji programu oraz efektywnego wykorzystania kredytu bankowego z dotacją przez właścicieli domów jednorodzinnych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz ze Związkiem Banków Polskich, podjął prace nad przygotowaniem warunków do oferowania przez banki produktów umożliwiających finansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć związanych z wymianą przestarzałych pieców oraz ociepleniem domów. We wrześniu br. planowane jest uruchomienie pierwszych kredytów na cele antysmogowe. Celem tych prac jest przygotowanie procedur obsługi przez banki wniosku beneficjenta o dotację przeznaczonego na częściową spłatę kapitału kredytu. Wniosku, który został dostosowany do specyfiki obrotu bankowego i który będzie składany za pośrednictwem banku wraz z wnioskiem o kredyt umożliwiając dofinansowanie w celu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

 

Więcej informacji o współpracy sektora bankowego z NFOŚiGW w ramach programu „Czyste Powietrze”

 

7. Integracja z programem „Mój Prąd”

 

Ważną zmianą w programie „Czyste Powietrze” jest także integracja z programem „Mój Prąd” przez możliwość uzyskania dotacji do 5 tys. zł na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania dwóch osobnych wniosków.

 

8. Powiązanie poziomu dotacji z efektem ekologicznym – bonus za niskoemisyjność i odnawialność

 

Premiowane będą te inwestycje, które są rozwiązaniami bezemisyjnymi (pod względem niskiej emisji) i umożliwiają redukcję emisji CO2. Najwyższe dofinansowanie będzie przyznawane dla inwestycji optymalnych z punktu widzenia celów powietrzno-klimatycznych, tj. instalacja łącznie pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej.

 

9. Dotacje dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła

 

W nowej wersji programu istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na termomodernizację w przypadku osób, które mają już wymienione źródło ciepła na nisko/zeroemisyjne (do 10 tys. zł, a w przypadku osób uprawnionych do zwiększonego poziomu dofinansowania – do 15 tys. zł na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej).

 

10. Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych

 

Będzie można finansować przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przy czym data ich rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż 15 maja br. Zmieniona wersja programu umożliwia także wsparcie inwestycji już zakończonych.


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właśnie uruchomił cykl bezpłatnych audiobooków związanych z tematyką czystego powietrza. W ogólnodostępnej aplikacji mobilnej Audioteki można już posłuchać pierwszego audiobooka. Kolejne są w przygotowaniu.  
 
Kliknij w obrazek
 

 
Przypominany, że w programie „Czyste powietrze” zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie dla domów nowo budowanych (przez budynek nowo budowany należy rozumieć budynek, który nie został przekazany lub zgłoszony do użytkowania ale uzyskano zgodę na rozpoczęcie budowy budynku)

Z dofinansowania w ramach programu nadal mogą korzystać domy istniejące (przez budynek istniejący należy rozumieć budynek oddany do użytkowania). Program znajduje się na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Portal Beneficjenta, w zakładce wymagana dokumentacja.
 
Punkt konsultacyjny znajduje się na terenie Urzędu Gminy Gaworzyce pok. 209 lub pod numerem telefonu 76 8316 285 wew. 47.
 

 
Wójt Gminy Gaworzyce przypomina mieszkańcom o zagrożeniu dla zdrowia i środowiska, jakie powoduje spalanie odpadów (szczególnie tworzyw sztucznych) w piecach. Spalanie nawet niewielkich ilości odpadów komunalnych zatruwa wszystko wokół nas truciznami znacznie groźniejszymi niż cyjanek potasu.

W związku z okresem grzewczym chcemy zachęcić i przypomnieć o możliwości korzystania z dofinansowania na wymianę pieca w programie „ Czyste powietrze”.  W ramach programu można również skorzystać z dofinansowania na termomodernizację, rekuperację lub dostać pożyczkę na fotowoltaikę. Trzeba jednak pamiętać, aby spełniać określone warunki Programu, który wraz z innymi wzorami dokumentów można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na Portalu Beneficjenta. Aby przystąpić do programu należy dokładnie zapoznać się z obowiązującymi zasadami i wzorami dokumentów.  

Punkt informacyjny znajduje się w Urzędzie Gminy w pokoju 209.

Przypominamy, że od 1 lipca 2019 roku inwestycje realizowane w ramach Programu „Czyste powietrze” w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych, można rozpocząć dopiero od dnia złożeniu wniosku (pierwsza faktura/rachunek nie może być wystawiona przed dniem złożenia wniosku).

Dodatkowo w domach nowo budowanych zakończenie zadania w ramach programu musi nastąpić do 31.12. 2019 roku.
 
 

 
 
Punkt konsultacyjny w Urzędzie Gminy w Gaworzycach
 
Pomocy w zakresie wypełniania wniosków udziela pracownik Urzędu Gminy
- p. Aleksandra Pyrzyk, pokój nr 209, tel. 76 8316 285 w. 47
 
Więcej informacji:
 
 
 

 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CZYSTE POWIETRZE


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza, że 29 lipca 2019r. ulegnie zmianie program priorytetowy Czyste Powietrze, a także w konsekwencji wzór formularza wniosku o dofinansowanie i inne obowiązujące dokumenty związane z obsługą Programu.
Wnioski o dofinansowanie złożone przed wejściem w życie powyższej zmiany, rozpatrywane będą w oparciu o zapisy dokumentów programowych oraz wzory obowiązujące na dzień złożenia wniosku.
 
1. Instrukcja - kliknij.
2. Infomacja o zmianach - kliknij.
3. Jak policzyć dochód? - kliknij.
4. Program priorytetowy - kliknij.
5. Regulamin naboru wniosków - kliknij.
 

 

Grafika do zakładki szczepienia na COVID-19

 

 

 

asf