Grafika z napisem system informacji przestrzennej.     Grafika z napisem miejscowe plany zagospodarowania.     Grafika z napisem: sprzedaż nieruchomości.     Przycisk menu z napisem Przetargi. Umożliwia przejście do BIP do zakładki zamówienia publiczne.     Przycisk z napisem Herb Gminy.       Logotyp Biuletynu Informacji Publicznej. Kliknięcie w obrazek umożliwia przejście do BIP.        

 

Banner informujący o trwającej aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej, mający na celu zwrócenie uwagi i zachęcenie do wypełnienia ankiety.

 

Pliki do pobrania:

 

-- Uchwały podatkowe na rok 2021--

 

-- Uchwały podatkowe na rok 2020 --

 

 

 

-- Uchwały podatkowe na rok 2019 --

 

UWAGA

        Od 1 lipca 2019r. obowiązują jednolite urzędowe formularze podatkowe na podatek od nieruchomości rolny i leśny -  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. (Dz.U. z 2019r. Poz.1104,1105 i 1126).


Druki można pobrać ze strony Ministerstwa Finansów – www.finanse.mf.gov.pl/ formularze
 do druku  w zakładce – podatki i opłaty lokalne, formularze do druku

 

 

-- Uchwały podatkowe na rok 2018 --

 

-- Uchwały podatkowe na rok 2017 --


-- Uchwały podatkowe na rok 2016 --
 

 

--- Uchwały podatkowe na rok 2015 ---

 

--- Uchwały podatkowe na rok 2014 ---

 --- Uchwały podatkowe na rok 2013 ---


K O M U N I K A T!

O P Ł A T A   O D   P O S I A D A N I A   P S A


Obowiązek podatkowy dotyczący opłaty od posiadania psów ciąży na osobach fizycznych posiadających psy. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z końcem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

 

  • członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeśli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;
  • osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa;
  • osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania  jednego psa;
  • podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 ze zmianami/.
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa /tekst jednolity z 2005r.:Dz.U. Nr 8, poz.60 ze zmianami/
  • Uchwała Nr IX/49/07 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2008. - z mocą obowiązującą.

Opłatę od posiadania psów można dokonać w kasie lub bezpośrednio na konto:

Urząd Gminy Gaworzyce, Bank Spółdzielczy w Legnicy, Oddział w Gaworzycach

Nr: 21 8649 1060 2007 7001 1223 0007

 

Grafika do zakładki szczepienia na COVID-19

 

 

 

asf