Grafika z napisem system informacji przestrzennej.     Grafika z napisem miejscowe plany zagospodarowania.     Grafika z napisem: sprzedaż nieruchomości.     Przycisk menu z napisem Przetargi. Umożliwia przejście do BIP do zakładki zamówienia publiczne.     Przycisk z napisem Herb Gminy.       Logotyp Biuletynu Informacji Publicznej. Kliknięcie w obrazek umożliwia przejście do BIP.        

 

 

 

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzony przez

Wójta Gminy Gaworzyce

 

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( t. j. Dz. U z 2016 r., poz. 157 z późn. zm.)

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, zwanego dalej "rejestrem". Rejestr prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego przy użyciu systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a ustawy. 

 

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta publikuje rejestr za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a ustawy.

Dane zawarte w rejestrze publikowane są przy użyciu systemu teleinformatycznego,  o którym mowa w art. 62a ustawy, na stronach podmiotowych właściwej gminy oraz ministra właściwego do spraw rodziny.

Od dnia 1 stycznia 2018 roku wszystkie wnioski i formularze dotyczące żłobków i klubów dziecięcych tj.: o wpis, zmianę lub wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych będą składane wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia

Szczegółowe informacje- Urząd Gminy Gaworzyce, ul. Dworcowa 95 – pok. 2.12 i pod nr telefonu

76 8316 285 w. 39

 

Poniżej link do rejestru żłobków i klubów dziecięcych działających w gminie Gaworzyce;

 

https://rejestrzlobkow.mpips.gov.pl:8443/lista/zk?nts=56040661011

 

Grafika do zakładki szczepienia na COVID-19

 

 

 

asf