Grafika z napisem system informacji przestrzennej.     Grafika z napisem miejscowe plany zagospodarowania.     Grafika z napisem: sprzedaż nieruchomości.     Przycisk menu z napisem Przetargi. Umożliwia przejście do BIP do zakładki zamówienia publiczne.     Przycisk z napisem Herb Gminy.       Logotyp Biuletynu Informacji Publicznej. Kliknięcie w obrazek umożliwia przejście do BIP.        

 

Banner informujący o trwającej aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej, mający na celu zwrócenie uwagi i zachęcenie do wypełnienia ankiety.

 

Wójt Gminy Gaworzyce

 

zachęca do zapoznania się z wykazem nieruchomości gruntowych niezabudowanych

stanowiących własność Gminy Gaworzyce, położonych w miejscowości Gaworzyce

 

przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - KLIKNIJ

 


 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 70/2020
Wójta Gminy Gaworzyce
z dnia 9 lipca 2020 r.

OGŁOSZENIE

 

Zapraszam do wzięcia udziału w I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 129/26 o pow. 906 m2 i 129/28 o pow. 595 m2 zapisanej w Księdze Wieczystej LE1G/00056899/6 położonej w miejscowości Gaworzyce, obręb Gaworzyce, gmina Gaworzyce.

 

Przedmiotowe działki położone są przy wyjeździe z Gaworzyc w kierunku trasy ekspresowej S-3 po lewej stronie drogi za marketem „DINO”, przed hydrofornią. Kształt działki nieforemny. Dojazd do nieruchomości zostanie zapewniony przez służebność drogową polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 129/27. Sąsiedztwo to zabudowa mieszkaniowa, grunty rolne, szosa.

Nieruchomości zostaną sprzedane łącznie.

 

Zgodnie z Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego obrębu Gaworzyce zatwierdzonym Uchwałą Nr XI/66/2011 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29.12.2011r. działka nr 129/26 oznaczona jest symbolem 1NO - infrastruktura techniczna - przepompownia; 4MN/U - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami, natomiast działka nr 129/28 oznaczona jest symbolem 1NO - infrastruktura techniczna – przepompownia.

 

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gaworzyce (Uchwała Rady Gminy Gaworzyce Nr XXIV/195/2017 z dnia 30 czerwca 2017r.) ww. działki oznaczone są symbolem 16.MU – tereny z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i obiektów usług. Ponadto informuję, że w miesiącu kwietniu została podjęta uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Gaworzyce.

 

Cena wywoławcza – 46.400,00 zł

Wadium – 4.700,00 zł

Do wylicytowanej kwoty netto doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 18 sierpnia 2020r. o godz. 1000 w Sali Nr 207  w Urzędzie Gminy w Gaworzycach, 59-180 Gaworzyce, ul. Dworcowa 95.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy w Legnicy, Oddział w Gaworzycach 80 8649 1060 2007 7001 1223 0012 najpóźniej do dnia 12 sierpnia 2020r.

 

Dowód wpłaty wadium należy okazać przed przystąpieniem do licytacji. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy w przypadku gdy osoba wygrywająca uchyli się od zawarcia aktu notarialnego.

Zastrzega się odwołanie i unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gaworzycach, ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce (pokój nr 209, tel. (076) 8316-285 w. 46).

Wójt

/-/ Jacek Szwagrzyk

 

Grafika do zakładki szczepienia na COVID-19

 

 

 

asf