Grafika z napisem system informacji przestrzennej.     Grafika z napisem miejscowe plany zagospodarowania.     Grafika z napisem: sprzedaż nieruchomości.     Przycisk menu z napisem Przetargi. Umożliwia przejście do BIP do zakładki zamówienia publiczne.     Przycisk z napisem Herb Gminy.       Logotyp Biuletynu Informacji Publicznej. Kliknięcie w obrazek umożliwia przejście do BIP.        

 

Banner informujący o trwającej aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej, mający na celu zwrócenie uwagi i zachęcenie do wypełnienia ankiety.

 

Gmina Gaworzyce - Aktualności

Dziś, tj. 25.11.2020 r. w Przedszkolu Publicznym w Gaworzycach Wójt Gminy - Jacek Szwagrzyk wręczył Przedszkolakom nagrody za udział w konkursie plastyczno-ekologicznym organizowanym przez nasz Urząd pod hasłem „Na tropie czystego powietrza w Gminie Gaworzyce”. Trzeba przyznać, że Przedszkolaki pod okiem swoich opiekunek przygotowały piękne i pomysłowe prace. Wierzymy, że nagrody, które trafiły dziś do placówki umilą naszym Maluchom czas spędzony w Przedszkolu.

 

Mix zdjęć z wręczenia nagród w Przedszkolu Publicznym w Gaworzycach.

Grupy przedszkolne, pod okiem swoich opiekunów, wykonały przepiękne prace plastyczne. Celem konkursu było kształtowanie, już wśród najmłodszych mieszkańców, właściwych postaw ekologicznych wobec problemów ochrony środowiska a zwłaszcza czystego powietrza.

 

W konkursie brały również udział klasy III ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach, które niestety w związku z pandemią i przejściem na zdalny tryb nauczania, otrzymają swoje nagrody w późniejszym terminie.

 Grafika z napisem zawiadomienie o sesji + logo gminy Gaworzyce

Zawiadamiam, że XXVIII SESJA RADY GMINY GAWORZYCE

odbędzie się 26 listopada 2020 r. o godz. 14.00

w Sali Rajców Urzędu Gminy w Gaworzycach

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy Gaworzyce o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gaworzyce.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Gaworzyce na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gaworzyce.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy gminy Gaworzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gaworzycach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Polkowickiego.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.

          Przewodniczący Rady Gminy

 

          Edward Białek

 

 

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz zaleceniami służb sanitarnych dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, w trosce o Państwa dobro i zdrowie, apeluję do sołtysów i zainteresowanych osób o powstrzymanie się od osobistego uczestnictwa w XXVIII Sesji Rady Gminy Gaworzyce zwołanej na dzień 26.11.2020 roku.

Zainteresowani tematyką obrad będą mogli śledzić ich przebieg za pośrednictwem transmisji on-line na stronie: https://gaworzyce.sesja.pl/

Grafika obrazująca formy odnawialnych źródeł energii.Dnia 18 listopada 2020 r. Jacek Szwagrzyk - Wójt Gminy Gaworzyce oraz inni samorządowcy z terenu Zagłębia Miedziowego podpisali list intencyjny ws. współpracy na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii.

 

Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii:

 

 • jest jednym z kluczowych projektów upowszechniania niskoemisyjnej gospodarki,
 • służy wzrostowi innowacyjności
 • to budowanie jakościowego ekosystemu i tym samym poprawy jakości życia

 

Współpraca stron opierać się będzie na inicjowaniu i prowadzeniu konsultacji w celu wypracowania rozwiązań administracyjno-organizacyjnych w obszarze rozwoju OZE, określeniu potencjalnych gruntów pod instalacje OZE, wzajemnym informowaniu się o podejmowanych działaniach w tym zakresie oraz integrowaniu środowisk zainteresowanych rozwojem zrównoważonej niskoemisyjnej gospodarki.

banner z chłopakiem w maseczce i tytyłem artykułu

 

Rząd na sobotniej konferencji prasowej przedstawił nowy, kompleksowy plan działania na najbliższy czas w związku z przeciwdziałaniom COVID-19.

 

Przygotowano trzy projekty rozporządzeń w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. To trzy warianty obostrzeń  w zależności od rozwoju sytuacji. Dotyczą one:

 • tzw. etapu odpowiedzialności (będzie obowiązywał od 28.11. do 27.12),
 • etapu stabilizacji, czyli powrotu do podziału Polski na trzy nowe strefy – czerwoną, żółtą i zieloną (najwcześniej od 28.12 – zależnie od sytuacji epidemicznej),
 • kwarantanny narodowej (która zostanie wprowadzona w ostateczności, kiedy trzeba będzie natychmiast i radykalnie ograniczyć transmisję wirusa w społeczeństwie).

 

Etap odpowiedzialności – od 28 listopada do 27 grudnia

 

Sklepy w galeriach handlowych z reżimem sanitarnym

 

Utrzymująca się wysoka liczba zachorowań na COVID-19 nie pozwala na daleko idące znoszenie restrykcji i ograniczeń. Od 28 listopada rząd przywraca jednak możliwość funkcjonowania sklepów i usług w galeriach i parkach handlowych w ścisłym reżimie sanitarnym.

 

W sklepach i galeriach handlowych będzie obowiązywał limit osób – maksymalnie 1 os. na 15 m2. Pamiętaj, że w przestrzeni publicznej masz obowiązek zasłaniać nos i usta. Przy wejściu do sklepu zdezynfekuj ręce lub używaj rękawiczek ochronnych podczas całych zakupów.

Zdjęcie zewnętrznego podmiotu - z kancelarii premiera. Informacja o feriach 2021.

Ferie zimowe od 4 do 17 stycznia
Przerwa w nauce w całym kraju potrwa od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 r. i zastąpi dotychczasowe ferie zimowe. Tegoroczny wypoczynek będzie się jednak różnił od pozostałych. Dzieci i młodzież pozostaną w domach, ze względu na zakaz organizacji wyjazdów na ferie zimowe.

 

Rząd wspiera branżę turystyczną. Na pomoc mogą liczyć również przedsiębiorcy, którzy działają w branży turystyki zimowej. Otrzymają oni rekompensaty, które pomogą złagodzić skutki kryzysu.

 

Od 28.12 etap stabilizacji – zależnie od sytuacji epidemicznej możliwy stopniowy powrót do stref czerwonych, żółtych i zielonych

 

W momencie spadku liczby zachorowań, wrócimy do podziału na strefy: czerwoną – powiaty z najwyższą liczbą chorych, żółtą i zieloną – powiaty z najniższą liczbą chorych. Będziemy także stopniowo rozluźniać panujące restrykcje.

 

Bliska perspektywa - Szczepienia przewciw COVID-19

Informacja graficzna z Kancelarii Premiera. Dobrwolność w szczepieniach.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie rządowej dot. koronawirusa - zobacz

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Legnicy informuje, iż trwa nabór kandydatów na urzędników wyborczych:

 

- gminy ŻUKOWICE

- gminy KUNICE

 

Urzędników wyborczych powołuje się dla obszaru danej gminy na okres 6 lat, spośród posiadających wykształcenie wyższe:

1) pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych;

2) innych osób mających co najmniej 5-letni staż pracy w urzędach lub jednostkach, o których mowa w pkt 1.

 

 • Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub członek komisji wyborczej. Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba zatrudniona w urzędzie gminy, gminnej jednostce organizacyjnej lub osobie prawnej, w gminie, w której miałaby wykonywać swoją funkcję.
 • Urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją.
 • Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wzór zgłoszenia oraz szczegółowe informacje dotyczące funkcji urzędnika wyborczego dostępne są pod adresem:

https://pkw.gov.pl/kbw/urzednicy-wyborczy

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy pod nr telefonu: 76 721 35 70.

 

Kandydaci na funkcję urzędnika wyborczego składają zgłoszenie do Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy,
Pl. Słowiański 1, 59 -220 Legnica.

 

Zapraszamy do współpracy

Dyrektor Delegatury

Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy

/-/ Anna Zych

Życzenia wszystkiego najlepszego skierowane do pracowników socjalnych podpisane przez Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady.

 

Grafika do zakładki szczepienia na COVID-19

 

 

 

asf