Grafika z napisem system informacji przestrzennej.     Grafika z napisem miejscowe plany zagospodarowania.     Grafika z napisem: sprzedaż nieruchomości.     Przycisk menu z napisem Przetargi. Umożliwia przejście do BIP do zakładki zamówienia publiczne.     Przycisk z napisem Herb Gminy.       Logotyp Biuletynu Informacji Publicznej. Kliknięcie w obrazek umożliwia przejście do BIP.        

 

Banner informujący o trwającej aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej, mający na celu zwrócenie uwagi i zachęcenie do wypełnienia ankiety.

 

Gmina Gaworzyce - Aktualności

K O M U N I K A T

Komisarza Wyborczego w Legnicy
z dnia 30 listopada 2020 r.

 

Na podstawie § 9 pkt 1, 2 i 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. z 2018 r. poz. 246), informuję, co następuje:

 

W związku z zarządzonymi na dzień 7 lutego 2021 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Gaworzyce w okręgu wyborczym nr 12, zgodnie z art. 399 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319), prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje:

 

1) komitetowi wyborczemu partii politycznej,

2) koalicyjnemu komitetowi wyborczemu,

3) komitetowi wyborczemu organizacji,

4) komitetowi wyborczemu wyborców.

 

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Legnicy do dnia 14 grudnia 2020 r. w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy, ul. Plac Słowiański 1/403 w godzinach pracy, tj. od 7:30 do15:30.

 

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 178 § 1 oraz § 2 Kodeksu Wyborczego, pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Legnicy, mogą zgłaszać kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Gaworzycach. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy (adres j. w.), w terminie do dnia 24 grudnia 2020 r. do godz. 15:30.

 

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej przyjmuje Urzędnik Wyborczy Gminy Gaworzyce za pośrednictwem Urzędu Gminy, w godzinach pracy Urzędu,
w terminie do dnia 8 stycznia 2021 r.

 

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, mogą głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu do dnia 25 stycznia 2021 r. (termin wydłużony na podstawie art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego), z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 2 lutego 2021 r.

 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborca, który w dniu głosowania będzie miał ukończone 60 lat, może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać wniesiony do Wójta Gminy Gaworzyce do dnia 29 stycznia 2021 r.

 

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Legnicy sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów (tj. do dnia 7 maja 2021 r.).

Sprawozdanie należy złożyć w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy (adres j. w.). Do sprawozdania należy dołączyć oryginały dokumentów księgowych.

Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, także tych, które nie pozyskiwały środków finansowych, nie zaciągały zobowiązań oraz nie dokonywały wydatków na prowadzenie kampanii wyborczej.

 

Stosowne formularze zgłoszeń, wniosków i sprawozdań dostępne są na stronach internetowych: legnica.kbw.gov.pl oraz pkw.gov.pl.

 

O dotrzymaniu terminów, o których mowa w Komunikacie, decyduje data otrzymania dokumentu przez właściwy podmiot, nie zaś data stempla pocztowego.

 

Komisarz Wyborczy w Legnicy

                                 /-/ Artur Waluk

Zarządzenie Nr 373
Wojewody Dolnośląskiego

z dnia 30 listopada 2020 r.

 

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gaworzyce
w okręgu wyborczym nr 12

 

Na podstawie art. 385 i art. 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) zarządza się, co następuje:

  • § 1. 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Gaworzyce w okręgu wyborczym nr 12 w związku z wygaśnięciem mandatu Pana Zbigniewa Bogdana Kubasa, radnego Rady Gminy Gaworzyce w okręgu nr 12, z listy nr 19 Komitetu Wyborczego Wyborców GMINA GAWORZYCE NASZYM DOMEM, stwierdzonym postanowieniem nr 249/2020 Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 12 listopada 2020 r. (zmienionym postanowieniami: nr 250/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. i nr 251/2020 z dnia 20 listopada 2020 r.).
  1. 2. W okręgu wyborczym nr 12 wybiera się 1 radnego.
  • § 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 7 lutego 2021 r.
  • § 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określonych w Kodeksie wyborczym, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia.
  • § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wojewoda Dolnośląski:

Jarosław Obremski

Załącznik do zarządzenia nr 373
Wojewody Dolnośląskiego
z dnia 30 listopada 2020 r.

 

KALENDARZ WYBORCZY
dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gaworzyce w okręgu wyborczym nr 12

 

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności

do 14 grudnia 2020 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji
o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej
w Gaworzycach

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Legnicy o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego w okręgu wyborczym nr 12

do 24 grudnia 2020 r.

- zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Legnicy kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Gaworzycach

do 29 grudnia 2020 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Legnicy Gminnej Komisji Wyborczej w Gaworzycach

do 3 stycznia 2021 r.

do godz. 24:00

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Gaworzycach list kandydatów
na radnego w okręgu wyborczym nr 12

do 8 stycznia 2021r.

- zgłaszanie za pośrednictwem Urzędu Gminy w Gaworzycach Komisarzowi Wyborczemu w Legnicy kandydatów na członków do Obwodowej Komisji Wyborczej w Dalkowie

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji
o numerze i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej w Dalkowie w tym siedzibie przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

do 17 stycznia 2021 r.

- sporządzenie w Urzędzie Gminy w Gaworzycach spisu wyborców
dla okręgu wyborczego nr 12

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Legnicy Obwodowej Komisji Wyborczej w Dalkowie

- przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Gaworzycach numerów
dla zarejestrowanych list kandydatów

do 23 stycznia 2021 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej
w Gaworzycach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego,

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Legnicy   zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

do 29 stycznia 2021 r.

- składanie do Wójta Gminy Gaworzyce wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do 2 lutego 2021 r.

o godz. 24:00

- zgłoszenie Komisarzowi Wyborczemu w Legnicy zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji w warunkach domowych

5 lutego 2021 r.

o godz. 24:00

- zakończenie kampanii wyborczej

6 lutego 2021 r.

- przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców

7 lutego 2021 r.

godz. 7:00-21:00

przeprowadzenie głosowania

 

Uwaga: Jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w kalendarzu wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu (art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).

Logotypy od KRUS Polkowice związane z akcjąKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego PT w Polkowicach corocznie odnotowuje ok. 50 wypadków w gospodarstwach w tym ponad połowa z nich dotyczy wypadków związanych upadkiem. Przy współpracy z Państwową Inspekcją Pracy prowadzone są działania mające na celu wpływ na zmniejszenie liczby wypadków. W związku z czym zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie dotyczącym zasad BHP podczas wykonywania codziennych pracy związanych z przemieszczaniem się po traktach komunikacyjnych, wchodzenia po drabinach i schodach, pracy z maszynami rolniczymi.

 

Prosimy o dokonanie odpowiedzi na poniższe pytania TAK lub NIE i wpisanie poprawnych odpowiedzi oraz danych osobowych  które należy przesłać na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub KRUS PT w terminie do 9 grudnia 2020r. Trzy wylosowane osoby które nadeślą poprawne odpowiedzi na pytania otrzymają nagrody ufundowane przez KRUS OR we Wrocławiu. W konkursie mogą brać udział rolnicy i członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Placówki Terenowej w Polkowicach.

 

Pytania :

1.Czy wypadek w gospodarstwie należy zgłosić po 14 dniach od jego zaistnienia ?

2.Czy drzwi do budynków gospodarczych powinny posiadać zabezpieczenia przed samoczynnym zamykaniem?

3.Czy drabina rozstawna powinna posiadać haki zaczepowe?

4. Czy dopuszczalny jest przewóz osób na przyczepie pod warunkiem , że max. ich liczba wynosi cztery osoby?

 

Szczegółowych informacji udziela: Alicja Fic –specjalista KRUS PT Polkowice tel. 768401410.

 

ŻYCZYMY POWODZENIA I CZEKAMY NA PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Gminą Gaworzyce serdecznie zachęcają do udziału w konkursie fotograficznym pn. "Czas dla Rodziny". Konkurs ogłaszamy nieprzypadkowo w tym terminie, bo aura zbliżających się Świąt sprawia, że czas jest rzeczywiście wyjątkowy, a możliwość celebrowania świątecznych zwyczajów dodatkowo daje Wam tutaj dużo dodatkowych możliwości.

 

Plakat opisujący zasady konkursu, które opisane są również w regulaminie poniżej.

Ważne załączniki:

 

Regulamin konkursu - kliknij (PDF)

Formularz zgłoszenia (DOC)

 

To już tradycja, że kalendarz strażacki musi być w domu! Kalendarz OSP Kłobuczyn wzbogacony jest o piękne, archiwalne zdjęcia zebrane w ramach projektu "Na straży pamięci", OSP Gaworzyce to zdjęcia-migawki z wspomnieniami ubiegłych lat. Pamiętajcie, że Wasze dobrowolne datki pozwalają naszym jednostkom na realizację dodatkowych działań (doposażenie jednostki, remonty, inne działania), a na kogo jak na kogo, na OSP zawsze można liczyć, przekonaliśmy się o tym nie raz!

 

Zdjęcia pierwszych stron kalendarzy - OSP Gaworzyce + OSP Kłobuczyn.

Miłym zwyczajem były zawsze wizyty Strażaków w naszych domach w okresie przedświątecznym. Ten rok nie sprzyja jednak takim wizytom i ze względów bezpieczeństwa nasze jednostki zdecydowały, że nie będą narażać Państwa zdrowia.

Kalendarze można jednak zdobyć - dla chcącego nic trudnego :)

 

  • W Kłobuczynie - w celu zdobycia unikatowego kalendarza należy zgłosić się telefonicznie do p. Preza - tel. 600-018-684.
  • W Gaworzycach - możecie śmiało wstąpić do remizy strażackiej, w której często ktoś jest, lub składać zamówienia u druhów OSP, a to całkiem liczna ekipa :)

    Mamy nadzieję, że kalendarze strażackie zagoszczą w Waszych domach i przyniosą dużo szczęścia w Nowym Roku!

Mieszkańcy Gminy Gaworzyce mogą skorzystać z Programu "Opieka wytchnieniowa" realizowanego przez Fundację Eudajmonia z siedzibą w Polkowicach.

Mieszkańcy Gminy Gaworzyce mogą skorzystać z Programu "Opieka wytchnieniowa" realizowanego przez Fundację Eudajmonia z siedzibą w Polkowicach.

 

Grupą docelową będą członkowie rodzin lub opiekunowie zamieszkujący teren powiatu polkowickiego  i sprawujący opieką bezpośrednią nad:

a) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (weryfikacja: orzeczenie o niepełnosprawności wraz z odpowiednimi wpisami);

b) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi (weryfikacja: orzeczenie o niepełnosprawności).

Wnioskodawca obejmie wsparciem nie mniej niż 60 osób, z zastrzeżeniem, że usługa zostanie zorganizowana dla nie mniej niż 15 dzieci i  nie mniej niż 45 osób dorosłych.

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej będzie prowadzone w formie poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz nauki w zakresie pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki. Usługa opieki wytchnieniowej będzie prowadzona w formie indywidualnej i/lub grupowej (w zależności od potrzeb uczestników).

Okres realizacji projektu: październik  2020 - grudzień 2020

Rekrutacja do projektu trwa do 23.12.2020 r.

Wszelkie pytania dotyczące projektu prosimy kierować na adres:

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefonicznie: 728 896 620
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefonicznie: 696 06 11 55

 

Szczegóły na stronie internetowej Fundacji Eudajmonia

 

Grafika do zakładki szczepienia na COVID-19

 

 

 

asf