Grafika z napisem system informacji przestrzennej.     Grafika z napisem miejscowe plany zagospodarowania.     Grafika z napisem: sprzedaż nieruchomości.     Przycisk menu z napisem Przetargi. Umożliwia przejście do BIP do zakładki zamówienia publiczne.     Przycisk z napisem Herb Gminy.       Logotyp Biuletynu Informacji Publicznej. Kliknięcie w obrazek umożliwia przejście do BIP.        

 

 

Gmina Gaworzyce - Aktualności

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 

- w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
- w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego - kliknij

Wójt Gminy Gaworzyce informuje, że w związku z pojawieniem się w dziesiątym okresie raportowania w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzonym przez IUNG w Puławach niekorzystnego  zjawiska na terenie Gminy Gaworzyce „suszy”  w  uprawach: ziemniak,  rolnicy  mogą składać wnioski o szacowanie szkód w sekretariacie Urzędu Gminy w Gaworzycach pok. 2.14 lub pok. nr 2.8 w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 września 2018 r.


Rolnicy, którzy nie  zgłaszali szkód w miesiącu lipcu br., do wniosku powinni dołączyć:
- oświadczenie nr 1 lub nr 2;
- kserokopię wniosku o płatność bezpośrednią na 2018 r.;
- ubezpieczenie upraw producenta rolnego (do wglądu).
 
Druki wniosku oraz załączniki są dostępne w Urzędzie Gminy w Gaworzycach, pok. nr 8 oraz na stronie interenetowej DUW oraz Urzędu Gminy. Szczegółowe informacje można uzyskać  pod numerem telefonu  76 831 62 85 wew. 47.
 
Oszacowania strat  w uprawach buraków cukrowych, kukurydzy, będzie realizowane dopiero po ogłoszeniu możliwości szacowania strat tej uprawy w Systemie  Monitoringu Suszy Rolniczej przez    INSTYTUT  UPRAWY  NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA w Puławach.
W razie jakichkolwiek zmian będziemy informować Państwa na bieżąco.

 

INFORMACJA

 

Pliki do pobrania:

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 27.01.2015 r.

2. Oświadczenie nr 1 dla rolników nie posiadających dokumentacji

3. Oświadczenie nr 2 dla rolników posiadających pełną dokumentację

4. Wniosek Rolnika dotyczący oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym.

Pomoc dla rolników poszkodowanych przez suszę

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Wrocław przedstawia informację w sprawie udzielanych przez KOWR form pomocy w spłacie zobowiązań.

  1. KOWR udziela obniżki czynszu dzierżawnego na wniosek dzierżawcy zgodnie z art. 700 k.c. „Jeżeli wskutek okoliczności za które dzierżawca odpowiedzialności nie ponosi i które nie dotyczą jego osoby, zwykły przychód z przedmiotu dzierżawy uległ znacznemu zmniejszeniu, dzierżawca może żądać obniżenia czynszu przypadającego za dany okres gospodarczy”.

    W przypadku niekorzystnych zjawisk przyrodniczych mających wyłącznie charakter lokalny (np. gradobicie, huragan, powódź, susza) powodujący straty w uprawach, obniżenie czynszu powinno wynosić 100% dla powierzchni objętej tym zjawiskiem, o ile dotknęło ono ponad 5% powierzchni dzierżawionych użytków.

KOWR stosuje obniżenie czynszu dzierżawnego na podstawie art. 700 k.c. w ramach pomocy de minimis na zasadach określonych w Rozporządzeniu Komisji Wspólnoty Europejskiej. Zgodnie z zasadą de minimis, pomoc państwa udzielona jednemu producentowi rolnemu, nie może obecnie przekroczyć kwoty 15 000 euro, w okresie trzech lat. Forma pomocy opisana w niniejszym punkcie obowiązuje obecnie.

 

W sytuacji, gdy gmina nie miała obowiązku powołania komisji do szacowania szkód z uwagi na niewielki obszar (terenu gminy) objęty niekorzystnym zjawiskiem, dla prawidłowej oceny złożonego wniosku Odział KOWR, może wykorzystać:

  • - protokół lub notatkę z lustracji określającą zakres szkód ‒ sporządzoną przez służby gminne,
  • - opinię eksperta lub rzeczoznawcy (z uprawnieniami likwidatora szkód), określającą wielkość powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody.
  1. Inaczej sprawa wygląda przy ocenie wniosków w ramach programów pomocowych dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska pogodowe.

Programy pomocowe uchwalane są przez Radę Ministrów, a obniżka czynszu w ramach programu pomocowego nie jest wliczana do pomocy udzielanej w ramach zasady de minimis.

Pomoc w ramach programu udzielana jest na podstawie protokołu strat oszacowanego przez komisje, powołane zarządzeniem wojewody właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód. Program obowiązuje wówczas, gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie.

Wysokość obniżenia należnego czynszu ustala się proporcjonalnie do poniesionych szkód potwierdzonych protokołem komisji, o którym mowa wyżej.

Jeżeli szkody wynosiły nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej, pomoc miała charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Wysokość pomocy finansowej pomniejsza się o 50% w przypadku, gdy w danym gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych nie było ubezpieczonych, od co najmniej jednego z ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, powodzi, huraganu, przymrozków, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny.

Forma pomocy opisana w niniejszym punkcie obecnie nie obowiązuje. W związku z suszą trwają prace nad wydaniem przez Radę Ministrów uchwały o programie pomocowym na rok 2018.

  1. W stosunku do należności z tytułu nabycia mienia Zasobu WRSP w ramach programów, o których mowa w punkcie 2, stosowano odroczenia terminów płatności oraz rozłożenie na raty należności przy zastosowaniu oprocentowania, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie wysokości oprocentowania odroczenia lub rozłożenia na raty należności z tytułu sprzedaży mienia z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ustalenia innych niż pieniądz mierników wartości należności pieniężnej (dz. U. 2010 nr 23 poz. 118). W trakcie obowiązywania programu pomocowego w latach 2017-2018 oprocentowanie wynosiło 2,83-2,85% w stosunku rocznym.

 KOWR Oddział Terenowy we Wrocławiu

 

Informacja dla właścicieli nieruchomości sąsiadujących z pasem drogowym nowobudowanej drogi S3

 

Informacja dot. prowadzenia przez Wykonawcę prac związanych z wyznaczeniem i stabilizacją świadków znaków granicznych pasa drogowego. Prace są prowadzone i będą kontynuowane w miesiącach lipiec-sierpień 2018 roku na długości całego zadania II po obu stronach pasa drogowego. Wykonawca informuje, iż każde miejsce podlegające stabilizacji będzie oznaczone słupkiem betonowym pomalowanym w części naziemnej kolorem żółtym zawierającym czarny napis "PAS DROGOWY".

Dodatkowo Wykonawca informuje, że wszystkie ww. punkty są zlokalizowane na terenie będącym własnością Skarbu Państwa, zarządzanym przez Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, w odległości 0,5m od zwenętrznych granic pasa drogowego.

 

Szczegółowa informacja oraz zdjęcie - KILKNIJ

 

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 

asf