Grafika z napisem system informacji przestrzennej.     Grafika z napisem miejscowe plany zagospodarowania.     Grafika z napisem: sprzedaż nieruchomości.     Przycisk menu z napisem Przetargi. Umożliwia przejście do BIP do zakładki zamówienia publiczne.     Przycisk z napisem Herb Gminy.       Logotyp Biuletynu Informacji Publicznej. Kliknięcie w obrazek umożliwia przejście do BIP.        

 

Banner informujący o trwającej aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej, mający na celu zwrócenie uwagi i zachęcenie do wypełnienia ankiety.

 

Gmina Gaworzyce - Aktualności

OGŁOSZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY GAWORZYCE

 

o petycji wielokrotnej w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy Gaworzyce

uchwały dotyczącej równego traktowania mieszkańców Gminy Gaworzyce przez władze publiczne

 

 

Z uwagi na złożone w dniach 10 grudnia 2020 r. oraz 14 grudnia 2020 r. petycje dotyczące tej samej sprawy, zostały one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 870). W związku z powyższym zarządzam łączne ich rozpatrywanie.

 

Stosownie do art. 11 ust. 2 wyżej cyt. ustawy zakreślam termin oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy wynoszący 1 miesiąc od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia. Bieg terminu rozpatrzenia petycji wielokrotnej będzie się liczył od dnia upływu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

 

Zgodnie z treścią art. 11 ust. 4 wyżej cyt. ustawy, sposób załatwienia petycji wielokrotnej zostanie ogłoszony na niniejszej stronie, co zastąpi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji,
o którym mowa w art. 13. ust. 1 ww. ustawy.

           

Przewodniczący Rady Gminy Gaworzyce

/-/ Edward Białek

 

Szczegóły ws. niniejszej sprawy dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Do zapoznania się:

 

Petycja nr 1

Petycja nr 2

 

 

Starosta Polkowicki Kamil Ciupak uprzejmie informuje, iż na terenie powiatu polkowickiego realizowane są działania w ramach ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

 

Dla kogo?

Ustawa zakłada, że nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatna mediacja, przysługują osobie uprawnionej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej porady prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku

W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu, wówczas nie jest wymagane oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej porady

 

Co obejmuje?                                                                   

  • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
  • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  • nieodpłatną mediację,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu
    w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Jakiego zakresu prawa dotyczy nieodpłatna pomoc prawna?

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje pomoc w zakresie:

prawa rodzinnego, prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, prawa, ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej, prawa administracyjnego, prawa podatkowego oraz spraw karnych. Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Co obejmuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

 

Poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierza do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu. W razie potrzeby, sporządza się wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i wspomaga jego realizacje. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje między innymi porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. W zakres poradnictwa obywatelskiego może wchodzić również nieodpłatna mediacja.

 

Co obejmuje nieodpłatna mediacja ?

poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających, przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji, przygotowanie projektu wniosku i przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej, przeprowadzenie mediacji, udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw do których:

  • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,
  • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron wstępuje przemoc.

Zapisy na porady

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, mediacji, odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty, z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności.

Kobiecie, która jest w ciąży udzielanie porad odbywa się poza kolejnością.

 

Zgłoszeń do wszystkich punktów działających na terenie powiatu dokonuje się telefonicznie pod numerem:

tel. 513-061-457 w godz. 7:30-15:30 oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Harmonogram działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

i mediacji na terenie powiatu polkowickiego w 2021 r.

 

Czytaj więcej: Nieodpłatna pomoc prawna

Logo projektu - nasza przestrzeń

 

Przypominamy, że w dniu dzisiejszym tj. 17 grudnia (czwartek) o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie online kierowane w szczególności do mieszkańców Kłobuczyna ws. terenów inwestycyjnych w Kłobuczynie, a nawiązujące do trwającej procedury związanej z tworzeniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości.

 

Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom - jeśli nie korzystaliście Państwo z tej aplikacji warto ją wcześniej zainstalować (zazwyczaj trwa to kilka sekund).

 

https://zoom.us/j/99087299866?pwd=K2NRV2k0R2RiRmpob0dTbmxMOHRlUT09

 

Meeting ID: 990 8729 9866

 

Spotkanie jest realizowane we współpracy z Fundacją Wspomagania Wsi w ramach programu "Nasza przestrzeń".

Logo Gminy

 

 

Informujemy, że dnia 24 grudnia (Wigilia)

Urząd Gminy w Gaworzycach będzie nieczynny

zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy nr 12/2020 z dnia 20.01.2020 r.

 

Za wszelkie utrudnienia w związku z powyższym serdecznie przepraszamy.

Uprzejmie informujemy,
że dzień 24 grudnia 2020 r. (czwartek)
w Starostwie Powiatowym w Polkowicach
jest dniem wolnym od pracy
(dzień wolny w zamian za 26 grudnia 2020 r.,

święto przypadające w sobotę)

Kolejny piękny, złoty Jubileusz! Państwo Barbara i Józef Eringowie z Gaworzyc w związku małżeńskim są już od 50 lat! Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył naszym Jubilatom Wójt Gminy Gaworzyce - Jacek Szwagrzyk.
 
Mix zdjęć z Jubileuszu Złotych Godów - na zdjęciach Jubilacie wraz z Wójtem Gminy.
Pięćdziesiąt lat spędzonych przez Was razem
jest dla wszystkich pięknym przykładem,
jak mimo problemów i trudów codzienności,
pozostać nadal wiernym miłości.
❤
Z okazji pięknego Jubileuszu wraz z mieszkańcami naszej Gminy raz jeszcze składamy najlepsze życzenia!

 

Grafika do zakładki szczepienia na COVID-19

 

 

 

asf