Komunikaty

kwitnąca czeremcha

Nabór na wolne stanowisko ds. ochrony środowiska i dróg

02 cze 2021 11:06
wydrukuj
Urząd Gminy w Gaworzycach ogłasza na nabór na wolne stanowisko pracy ds. ochrony środowiska i dróg. Swoje aplikacje można składać do dnia 15.06.2021 r. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje, zachęcamy do zapoznania się z ofertą.
grafika z napisem nabór i logo ug Gaworzyce

Wymagania niezbędne

a)

Wykształcenie: co najmniej średnie,

b)

co najmniej dwuletni staż pracy (wynikający z zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracy), o profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku,

c)

obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),

d)

pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

e)

brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f)

brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

g)

nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe

a)

znajomość regulacji prawnych z zakresu ustaw: prawo ochrony środowiska,
o ochronie przyrody, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawa o drogach publicznych, ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, kodeks postępowania administracyjnego,
o samorządzie gminnym,

b)

umiejętność pracy w zespole,

c)

umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,

d)

mile widziane doświadczenie w pracy w sektorze publicznym, staż pracy na podobnym stanowisku,

e)

komunikatywność, odpowiedzialność, systematyczność, sumienność, zdolność analitycznego myślenia, rzetelność,

f)

odporność na stres i dyspozycyjność,

g)

umiejętność jasnego i precyzyjnego formułowania myśli w mowie i na piśmie, wysoka kultura osobista,

h)

posiadanie dobrej praktycznej znajomości obsługi komputera w zakresie MS Office (WORD, EXEL),

i)

prawo jazdy kat. B.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 • prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i melioracji,
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną gruntów rolnych i leśnych,
 • realizowanie zadań z zakresu ochrony przyrody i dóbr kultury (zabytków),
 • prowadzenie spraw z zakresu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w tym prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • prowadzenie spraw z zakresu drogownictwa, łączności, oświetlenia ulicznego, zimowego utrzymania dróg, opłat za decyzje w ramach umieszczania urządzeń infrastruktury w pasie drogowym, wydawania zezwoleń na lokalizację obiektów niezwiązanych z infrastrukturą drogową oraz na zajęcie pasa drogi gminnej,
 • realizacja spraw związanych z rekultywacją gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych przez klęski żywiołowe oraz spraw związanych ze szkodami w uprawach,
 • realizacja zadań związanych ze  scalaniem gruntów rolnych oraz poscaleniowych inwestycji drogowych,
 • realizacja spraw z zakresu gospodarki wodnej a w szczególności z zakresu ochrony przeciwpowodziowej oraz melioracji,
 • prowadzenie spraw związanych z lokalnym transportem zbiorowym,
 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem szlaków turystycznych na terenie gminy,
 • współpraca z Zakładem Usług Komunalnych w Gaworzycach z w zakresie wykonywania zadań statutowych
 • współpraca z innymi stanowiskami, jednostkami organizacyjnymi i instytucjami niezbędna w wykonywaniu zadań wynikających z zakresu obowiązków,
 • sporządzanie projektów uchwał w zakresie powierzonych obowiązków oraz wykonywanie uchwał Rady Gminy w tym zakresie.,
 • przeprowadzanie okresowych analiz i sporządzanie sprawozdań z działalności inwestycyjnej i jej efektów,
 • planowanie zadań rzeczowych i wydatków dotyczących prowadzonych zadań zgodnie
 • z terminami określonymi w procedurze budżetowej.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Gaworzycach, w rozumieniu przepisów ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

Informacja o warunkach pracy

 • stanowisko: administracyjne,
 • sposób zatrudnienia wymiar czasu pracy: pełny etat (umowa o pracę; pierwsza umowa
 • o pracę na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony), planowany termin zatrudnienia: od 01.08.2021r.
 • stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze (powyżej 4 godzin dziennie) oraz bezpośrednim kontaktem z mieszkańcami, praca w terenie,
 • bezpieczne warunki pracy na stanowisku, stanowisko pracy znajduje się na piętrze budynku, budynek jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządów ruchu.

Wymagane dokumenty

 

a)

list motywacyjny podpisany własnoręcznie przez kandydata,

 

b)

życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

 

c)

kopie świadectw pracy (poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem),

 

d)

kopie zaświadczeń, dyplomów ukończonych kursów, szkoleń (poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem),

 

e)

kwestionariusz osobowy – oryginał opatrzony własnoręcznym podpisem,

 

f)

ewentualnie posiadane referencje,

 

g)

podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

 

h)

podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 

i)

podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,

 

j)

podpisane oświadczenie kandydata o braku orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

 

k)

inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

 

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w siedzibie Urzędu, pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres Urzędu, tj.:

Urząd Gminy w Gaworzycach

ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce

lub w formie dokumentów elektronicznych opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym przy użyciu Elektronicznej Skrzynki Podawczej za pomocą platformy ePUAP. Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy w Gaworzycach:

 /45ibv62lo3/skrytka

z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska i dróg

w terminie do 15.06.2021 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).
     

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Gaworzycach dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

     

Informację o wyniku naboru zamieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.gaworzyce.com.pl/ oraz tablicy ogłoszeń Urzędu.