Informacje dla Rolników

 

Urząd Gminy Gaworzyce przypomina, że od 1 do 31 sierpnia br. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wnioski dotyczą paliwa zakupionego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

Wszelkich informacji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego udziela Pani Ewa Leszczak - spec. ds. wymiaru podatków lokalnych (pok. nr 13, tel. 76 8316 285 w. 43)

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego do pobrania w pokoju nr 13 Urzędu Gminy Gaworzyce, a także na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa w zakładce "Zwrot podatku akcyzowego".

 

 


 

UWAGA ROLNIKU - AKCJA ŻNIWA

Według statystyk KRUS, corocznie odnotowuje się kilkadziesiąt tysięcy wypadków przy pracy rolniczej, z czego kilkaset to wypadki śmiertelne.
Trwają żniwa  - okres wzmożonych prac polowych, w czasie których pośpiech i zróżnicowanie wykonywanych prac może prowadzić do nieuwagi, a co za tym idzie, do tragicznych w skutkach wypadków. Wielu z nich można by uniknąć, stosując się do zasad bezpiecznej pracy oraz racjonalnego myślenia w czasie wykonywania czynności związanych przede wszystkim z obsługą maszyn (kombajn zbożowy, prasa, ciągnik), transportem plonów czy pracą na wysokości.


Przed rozpoczęciem prac polowych, warto zwrócić uwagę na dobre przygotowanie sprzętu, aby nie ulegał awarii i funkcjonował sprawnie podczas całych żniw. Należy pamiętać o stosowaniu osłon na wałach przegubowo – teleskopowych, na częściach maszyn służących do napędu oraz na ostrych mechanizmach roboczych. Powinno zadbać się także o jakość używanych do naprawy urządzeń i materiałów, takich jak sprężarka, spawarka czy wiertarka.
Jednak najbardziej niebezpieczną czynnością podczas żniw jest przewóz słomy z pola. Najczęstszym popełnianym błędem podczas transportu jest przewóz osób na przyczepach załadowanych sprasowaną słomą. Pamiętajcie Państwo, że  przewóz ludzi na  przyczepach z ładunkiem jest kategorycznie zabroniony i należy zadbać o zorganizowanie innego sposobu szybkiego transportu ludzi z pola do miejsca docelowego (samochód, rowery itp.). Trzeba zachować ostrożność także podczas rozładunku lub załadunku materiału na przyczepę - silnik pojazdu powinien być wyłączony, a jeśli stoi na pochyłości, odpowiednio zabezpieczony przed staczaniem się. Podczas transportu ładunku należy zabezpieczyć przyczepy poprzez podwyższenie burt do wysokości 150 cm lub poprzez zamontowanie specjalnej obudowy siatkowej. Dobrze jest także nabyć pasy z klamrą ściągającą do unieruchomienia przewożonego ładunku.


Podczas prac polowych z udziałem maszyn - kombajnu zbożowego oraz prasy - należy pamiętać o tym, aby w trakcie ich ruchu (jazdy lub elementów roboczych w czasie postoju) nie wykonywać żadnych czynności pomocniczych w szczególności: czyszczenia, usuwania  gromadzących się materiałów, niedrożności, zapchań. W razie usterki  należy bezzwłocznie wyłączyć wszystkie ruchome elementy maszyny a dopiero potem zająć się jej usuwaniem. Pamiętajmy również, że wchodzenie pomiędzy ciągnik a maszynę w trakcie ich ruchu, stwarza ogromne zagrożenie wypadkowe.

W wielu gospodarstwach do prac włączani są wszyscy członkowie rodziny, w tym dzieci. To one są najbardziej narażone na niebezpieczeństwa czyhające na każdym kroku. Należy pamiętać aby w czasie żniw nie pozwalać dzieciom na ciężką pracę oraz pod żadnym pozorem nie wolno prosić dziecka o pomoc przy pracy ze szkodliwymi substancjami chemicznymi (pestycydy, nawozy, paliwa, rozpuszczalniki, smary). Dziecku należy zapewnić bezpieczne miejsce do zabawy pod opieką osoby dorosłej, z dala od dróg publicznych i niebezpiecznych narzędzi.

Inspektor KRUS PT Polkowice Alicja Fic


18 maja 2017:

 

PSZENICA OZIMA - MSZYCE

RZEPAK OZIMY - CHOWACZ PODOBNIK

RZEPAK OZIMY - PRYSZCZAREK KAPUSTNIK


PSZENICA I RZEPAK - POBIERZ FOLDER Z INFORMACJAMI


- sucha zgnilizna kapustnych - rzepak ozimy - KLIKNIJ

- chowacz brukwiaczek - rzepak ozimy - KLIKNIJ

- chowacz czterozębny - rzepak ozimy - KLIKNIJ


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Polkowicach informuje, że 5 kwietnia 2017r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (poz. 722). Rozporządzenie zacznie obowiązywać od dnia 6 kwietnia 2017r. i znosi ono obowiązek utrzymywania drobiu w pomieszczeniach zamkniętych ale utrzymuje następujące zakazy i nakazy obowiązujące wszystkich hodowców ptaków:

 

Zakazuje:

 

    - pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
    - wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

 

Nakazuje:


    - utrzymywanie drobiu w sposób  ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
    - zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
    - utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
    - przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
    - karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
    - stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
    - oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
    - powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
    - dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.
    - posiadacz drobiu zawiadamia organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych: zwiększonej śmiertelności; znaczącego spadku pobierania paszy i wody; objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności; sinicy i wybroczyn; biegunki; nagłego spadku nieśności.

 

Rozporządzenie Ministra - kliknij

 


Od 30 marca do 28 kwietnia 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw.


Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości 60 tys. zł.


O wsparcie może ubiegać się osoba fizyczna:
•    która jest posiadaczem gospodarstwa rolnego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro.
•    podlegająca ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nie może prowadzić innej działalności gospodarczej.


•    W tym naborze o wsparcie będzie mógł ubiegać się ten, kto zdecyduje się na rozwój swojego gospodarstwa i przeprowadzi w nim zmiany, dzięki którym stanie się ono bardziej rentowne i konkurencyjne.
Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR, właściwych ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

Każdy wniosek zostanie poddany ocenie. Na podstawie przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przysługiwania pomocy. Pod uwagę będą brane m.in.: docelowa wielkość gospodarstwa, kwalifikacje zawodowe, rodzaj planowanej produkcji, wiek wnioskodawcy.

4


100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej

na obszarach wiejskich

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

będzie przyjmowała wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii

na rozpoczęcie działalności pozarolniczej


Kto może ubiegać się o wsparcie?
Zgodnie z przepisami, o pomoc może ubiegać rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, który m.in. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Pomoc może być również przyznana beneficjentowi poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego Programem.

Przedmiotową pomoc przyznaje się, m.in. jeżeli:
1. Beneficjent od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych.


2. Gospodarstwo rolne, w którym pracuje rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika:
•    ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 000 euro,
•    jest położone w miejscowości znajdującej się na terenie:
- gminy wiejskiej lub
- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub
- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców.


3. W roku złożenia wniosku lub co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano rolnikowi albo jego małżonkowi, albo współposiadaczowi gospodarstwa jednolitą płatność obszarową, na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, do użytków rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa. Firma, która zostanie założona dzięki temu wsparciu, może zajmować się m.in.  przetwórstwem i sprzedażą produktów nierolniczych, rzemiosłem, rękodzielnictwem, turystyką wiejską, usługami opieki nad dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, a także działalnością informatyczną, architektoniczną i inżynierską, usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi, technicznymi czy działalnością weterynaryjną.

 

Więcej informacji
ARiMR - przejdź

 


 


Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławia zaprasza na szkolenia, które odbędą się w Domu Kultury "Jowisz" - Pałac w Gaworzycach dnia 23 stycznia 2017 r.

 

 

- godz. 9.00 - "Nowe rozwiązania w produkcji roślinnej - okopowe"

- godz. 10.00 - "Nowe rozwiązania w produkcji roślinnej - okopowe (skrobiowe)

 

Organizator:

DODR / Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego
Justyna Chodorowska-Konieczna
tel. 76 8454693


 

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Powiatowy Lekarz Weterynarii w Polkowicach ponownie przypomina o obowiązujących przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 20 grudnia 2016r., poz.2091), które m.in.:

 

Zakazuje:

- organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem żywych kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw, z wyłączeniem lotów treningowych lub lotów konkursowych gołębi,
- przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego sposobu zbycia ptaków, o których mowa w lit. a, na targowiskach,
- pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
- wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

 

Nakazuje:

- odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,
- zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
- utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
- zgłaszanie powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu dla miejsca wysyłki, co najmniej na 24 godziny przed przemieszczeniem, informacji o planowanym przemieszczeniu przesyłek drobiu obejmujących:
- rodzaj przesyłki, ze wskazaniem odpowiednio gatunku drobiu, piskląt jednodniowych albo jaj wylęgowych,
- datę przemieszczenia,
- miejsce wysyłki i miejsce przeznaczenia,
- liczbę ptaków,
- przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
- karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
- wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, a w przypadku braku niecek dezynfekcyjnych – przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, oraz stałe utrzymywanie wyłożonych mat lub niecek dezynfekcyjnych w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego,
- stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku,
- stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
- oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
- powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
- dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.
- posiadacz drobiu zawiadamia organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:
- zwiększonej śmiertelności;
- znaczącego spadku pobierania paszy i wody;

- objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;
- duszności;
- sinicy i wybroczyn;
- biegunki;

- nagłego spadku nieśności

 


 


Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.
Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:


̵  zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
̵  nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
̵  nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
̵  stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
̵  stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
̵  przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

 

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

 

Ulotka do pobrania

 


 

UWAGA

HODOWCY DROBIU i INNYCH PTAKÓW

W związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. poz. 2091) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Polkowicach informuje, że zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2 tego rozporządzenia osoby utrzymujące drób lub inne ptaki są zobligowane do zgłaszania powiatowemu lekarzowi weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

 

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zgłaszanie miejsc utrzymywania drobiu, z podaniem liczby i gatunków utrzymywanego ptactwa Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Polkowicach w następujący sposób:

1. Telefonicznie: (76) 845 60 16,

2. Pisemnie lub osobiście: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Polkowicach, ul. Górna 3/3, 59-100 Polkowice,

3. Pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Jednocześnie informuję, że na podstawie znowelizowanej ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt niedopełnienie powyższego obowiązku zagrożone jest sankcją w postaci kary administracyjnej nałożonej w drodze decyzji powiatowego lekarza weterynarii.

Grzegorz Kowalik

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Polkowicach


Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego/Powiatowy Zespół Doradców Rolnych w Polkowicach

organizuje dnia 24.11.2016 w Domu Kultury Jowisz w Gaworzycach szkolenie dot.

 

1.    Ubezpieczenia w rolnictwie obowiązkowe i społeczne  -  godz. 10.00
(szkolenie poprowadzi pani Krystyna Hajduk)

 

2.    Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie–KRUS
(szkolenie poprowadzi pani Alicja Fic z KRUS w Polkowicach)

 

Więcej informacji udziela doradca rolny Justyna Chodorowska tel. 76 845 46 93

 


 


Z dniem 27 września 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 2016 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2016 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1542).

Zgodnie z § 1 ww. rozporządzenia stawki dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynoszą odpowiednio:

   69,40 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych;

   111,00 zł – w przypadku roślin strączkowych;

   347,00 zł – w przypadku ziemniaków.

Źródło: www.arr.gov.pl


 UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW w ARiMR

 

Kliknij, aby zapoznać się z pełną informacją

Informację zamieszczono 10 maja 2016 r.


Komunikat - Pamiętaj o ochronie pszczół

 

 Informacja z dnia 25 kwietnia 2016 r.

 Ostrzeżenia dla Rolników

dot. pszenicy i rzepaku

 

Informacja z dnia 12.04.2016 r.

 

Ostrzeżenia dla Rolników

dot. pszenicy i rzepaku ozimych

 

(Kliknij w folder, aby pobrać i zapoznać się z treścią ostrzeżeń)

 


 

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO WE WROCŁAWIU/ PZD POLKOWICE INFORMUJE, ŻE PRACOWNICY POMAGAJĄ WYPEŁNIAĆ WNIOSKI OBSZAROWE.

 

• W POLKOWICACH OD 8.00 DO 14.00 UL. SPÓŁDZIELCZA 2 ( BUDYNEK ARIMR)

• W GAWORZYCACH W KAŻDY CZWARTEK OD 8.00 DO 14.00 W URZĘDZIE GMINY NA PARTERZE W POKOJU NR 2

 

PROSZĘ O WCZEŚNIEJSZE UMAWIANIE SIĘ NA WYPEŁNIANIE WNIOSKÓW pod nr tel. 608 44 35 07.

WNIOSKI WYPEŁNIANIE SĄ ZGODNIE Z CENNIKIEM DODR.

      Justyna Chodorowska-Konieczna, DODR


 

(Kliknij w komunikat, aby zapoznać się z jego pełną treścią)

 

Informacja z dnia 4.04.2016 r.


Uwaga rolnicy dzierżawiący grunty należące do Agencji Nieruchomości Rolnych

 

Od 2016 r. płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przysługują rolnikom, którzy na dzień 31 maja 2016 r. mają do takiego gruntu (działki rolnej) tytuł prawny, tzn. zawarli z Agencją Nieruchomości Rolnych umowę dzierżawy lub wieczystego użytkowania lub dożywotniego użytkowania lub użyczenia albo została wydana decyzja o przekazaniu gruntu w trwały zarząd.  Płatności będą przysługiwały również rolnikom, którzy posiadają te grunty na podstawie innego tytułu prawnego.

 

Rolnik, który ubiega się o płatności bezpośrednie do gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, powinien do dnia 31 sierpnia 2016 r. złożyć do kierownika biura powiatowego ARiMR oświadczenie, że ma tytuł prawny do działki rolnej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i wskazać, z czego wywodzi ten tytuł prawny.

Źródło: ARiMR

Informacja z dnia 17.03.2016 r.


 

 

W dniu 29 lutego br. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił nabory wniosków na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" dla obszarów wsparcia:

 

- rozwój produkcji prosiąt

- rozwój produkcji mleka krowiego,

- rozwój produkcji bydła mięsnego,

- związanego z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmiana profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawa jakości produkcji lub zwiększenie wartości dodanej do produktu.

 

Nabory wniosków prowadzone będą w ramach ww. obszarów wsparcia w terminie od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r.

 

PEŁNA INFORMACJA ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ - KLIKNIJ

Informacja z dnia 8 marca 2016 r.

 


Zmieniły się przepisy dotyczące zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej

 

Od 25 lutego 2016 r. zmieniły się przepisy dotyczące zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej. Zgodnie z nimi:

 

1.Każdy rolnik zamierzający hodować świnie, nawet jedną sztukę na własne potrzeby, musi zarejestrować siedzibę stada.

 

2.W przypadku przemieszczenia świni, dotychczasowy posiadacz (zbywający) oraz nowy posiadacz (nabywający) musi zgłosić to zdarzenie w ciągu 30 dni od jego zaistnienia, do biura powiatowego ARiMR podając m.in. numery obu siedzib stad.

 

3.Zarejestrowanie siedziby stada oraz zgłoszenie przemieszczenia świń, należy dokonać w biurze powiatowym ARiMR na odpowiednim druku. Przemieszczenie można również zgłosić listownie lub za pomocą Internetu po założeniu konta użytkownika i uzyskaniu hasła dostępu.

 

Podstawa prawna - decyzja wykonawcza Komisji (UE)2016/260 z dnia 23.02.2016 r. zmieniająca decyzję 2006/80/WE w odniesieniu do Polski, uchylająca odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 2 dyrektywy 92/102/EWG w odniesieniu do gospodarstw hodujących jedną świnię.

 

Informacja z dnia: 4.03.2016 r.


 

ZAWIADOMIENIE

STAROSTY POLKOWICKIEGO

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych: Dalków, Gaworzyce, Gostyń, Grabik, Kłobuczyn, Koźlice, Mieszków, Śrem-Witanowice, Wierzchowice położonych w jednostce ewidencyjnej Gaworzyce.

 

Kliknij tutaj aby zapoznać się z cała treścią dokumentu

 

Informacja z dnia: 26.01.2016 r.


 

Uprzejmie informujemy o uruchomieniu przez ARiMR nowej, preferencyjnej linii kredytowej – kredytu z dopłatami ze środków będących w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na finansowanie bieżącej działalności związanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego w okresie oczekiwania na płatności bezpośrednie. Więcej informacji na stronach MRiRW oraz ARiMR.

 

http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Nowa-preferencyjna-linia-kredytowa

 

źródło:Krajowa Rada Izb Rolniczych

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 


 

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 166
  • |
  • Wczoraj 569
  • |
  • W tym tygodniu 3378
  • |
  • W tym miesiącu 7228
  • |
  • Razem 391748