Ważne dla rolników

Wójt Gminy Gaworzyce informuje, że w związku z pojawieniem się w dziesiątym okresie raportowania w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzonym przez IUNG w Puławach niekorzystnego  zjawiska na terenie Gminy Gaworzyce „suszy”  w  uprawach: ziemniak,  rolnicy  mogą składać wnioski o szacowanie szkód w sekretariacie Urzędu Gminy w Gaworzycach pok. 2.14 lub pok. nr 2.8 w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 września 2018 r.


Rolnicy, którzy nie  zgłaszali szkód w miesiącu lipcu br., do wniosku powinni dołączyć:
- oświadczenie nr 1 lub nr 2;
- kserokopię wniosku o płatność bezpośrednią na 2018 r.;
- ubezpieczenie upraw producenta rolnego (do wglądu).
 
Druki wniosku oraz załączniki są dostępne w Urzędzie Gminy w Gaworzycach, pok. nr 8 oraz na stronie interenetowej DUW oraz Urzędu Gminy. Szczegółowe informacje można uzyskać  pod numerem telefonu  76 831 62 85 wew. 47.
 
Oszacowania strat  w uprawach buraków cukrowych, kukurydzy, będzie realizowane dopiero po ogłoszeniu możliwości szacowania strat tej uprawy w Systemie  Monitoringu Suszy Rolniczej przez    INSTYTUT  UPRAWY  NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA w Puławach.
W razie jakichkolwiek zmian będziemy informować Państwa na bieżąco.

 

INFORMACJA

 

Pliki do pobrania:

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 27.01.2015 r.

2. Oświadczenie nr 1 dla rolników nie posiadających dokumentacji

3. Oświadczenie nr 2 dla rolników posiadających pełną dokumentację

4. Wniosek Rolnika dotyczący oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym.

Pomoc dla rolników poszkodowanych przez suszę

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Wrocław przedstawia informację w sprawie udzielanych przez KOWR form pomocy w spłacie zobowiązań.

 1. KOWR udziela obniżki czynszu dzierżawnego na wniosek dzierżawcy zgodnie z art. 700 k.c. „Jeżeli wskutek okoliczności za które dzierżawca odpowiedzialności nie ponosi i które nie dotyczą jego osoby, zwykły przychód z przedmiotu dzierżawy uległ znacznemu zmniejszeniu, dzierżawca może żądać obniżenia czynszu przypadającego za dany okres gospodarczy”.

  W przypadku niekorzystnych zjawisk przyrodniczych mających wyłącznie charakter lokalny (np. gradobicie, huragan, powódź, susza) powodujący straty w uprawach, obniżenie czynszu powinno wynosić 100% dla powierzchni objętej tym zjawiskiem, o ile dotknęło ono ponad 5% powierzchni dzierżawionych użytków.

KOWR stosuje obniżenie czynszu dzierżawnego na podstawie art. 700 k.c. w ramach pomocy de minimis na zasadach określonych w Rozporządzeniu Komisji Wspólnoty Europejskiej. Zgodnie z zasadą de minimis, pomoc państwa udzielona jednemu producentowi rolnemu, nie może obecnie przekroczyć kwoty 15 000 euro, w okresie trzech lat. Forma pomocy opisana w niniejszym punkcie obowiązuje obecnie.

 

W sytuacji, gdy gmina nie miała obowiązku powołania komisji do szacowania szkód z uwagi na niewielki obszar (terenu gminy) objęty niekorzystnym zjawiskiem, dla prawidłowej oceny złożonego wniosku Odział KOWR, może wykorzystać:

 • - protokół lub notatkę z lustracji określającą zakres szkód ‒ sporządzoną przez służby gminne,
 • - opinię eksperta lub rzeczoznawcy (z uprawnieniami likwidatora szkód), określającą wielkość powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody.
 1. Inaczej sprawa wygląda przy ocenie wniosków w ramach programów pomocowych dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska pogodowe.

Programy pomocowe uchwalane są przez Radę Ministrów, a obniżka czynszu w ramach programu pomocowego nie jest wliczana do pomocy udzielanej w ramach zasady de minimis.

Pomoc w ramach programu udzielana jest na podstawie protokołu strat oszacowanego przez komisje, powołane zarządzeniem wojewody właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód. Program obowiązuje wówczas, gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie.

Wysokość obniżenia należnego czynszu ustala się proporcjonalnie do poniesionych szkód potwierdzonych protokołem komisji, o którym mowa wyżej.

Jeżeli szkody wynosiły nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej, pomoc miała charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Wysokość pomocy finansowej pomniejsza się o 50% w przypadku, gdy w danym gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych nie było ubezpieczonych, od co najmniej jednego z ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, powodzi, huraganu, przymrozków, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny.

Forma pomocy opisana w niniejszym punkcie obecnie nie obowiązuje. W związku z suszą trwają prace nad wydaniem przez Radę Ministrów uchwały o programie pomocowym na rok 2018.

 1. W stosunku do należności z tytułu nabycia mienia Zasobu WRSP w ramach programów, o których mowa w punkcie 2, stosowano odroczenia terminów płatności oraz rozłożenie na raty należności przy zastosowaniu oprocentowania, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie wysokości oprocentowania odroczenia lub rozłożenia na raty należności z tytułu sprzedaży mienia z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ustalenia innych niż pieniądz mierników wartości należności pieniężnej (dz. U. 2010 nr 23 poz. 118). W trakcie obowiązywania programu pomocowego w latach 2017-2018 oprocentowanie wynosiło 2,83-2,85% w stosunku rocznym.

 KOWR Oddział Terenowy we Wrocławiu

 

Informacja dla właścicieli nieruchomości sąsiadujących z pasem drogowym nowobudowanej drogi S3

 

Informacja dot. prowadzenia przez Wykonawcę prac związanych z wyznaczeniem i stabilizacją świadków znaków granicznych pasa drogowego. Prace są prowadzone i będą kontynuowane w miesiącach lipiec-sierpień 2018 roku na długości całego zadania II po obu stronach pasa drogowego. Wykonawca informuje, iż każde miejsce podlegające stabilizacji będzie oznaczone słupkiem betonowym pomalowanym w części naziemnej kolorem żółtym zawierającym czarny napis "PAS DROGOWY".

Dodatkowo Wykonawca informuje, że wszystkie ww. punkty są zlokalizowane na terenie będącym własnością Skarbu Państwa, zarządzanym przez Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, w odległości 0,5m od zwenętrznych granic pasa drogowego.

 

Szczegółowa informacja oraz zdjęcie - KILKNIJ

Komunikat o zagrożeniu upraw roślin

 

ZARAZA ZIEMNIAKA

Ważna informacja dla osób pozyskujących mięso na użytek własny!!!

 

Uboju cieląt w wieku do szóstego miesiąca życia, świń, owiec i kóz na własny użytek może dokonać osoba pełnoletnia, która posiada odpowiedni poziom kwalifikacji, aby wykonywać te czynności, nie powodując u zwierząt jakiegokolwiek niepotrzebnego bólu, niepokoju lub cierpienia.


Odpowiedni poziom kwalifikacji potwierdza zaświadczenie o odbyciu bezpłatnego szkolenia w tym zakresie zorganizowanego przez powiatowego lekarza weterynarii.


Kwalifikacje osób dokonujących uboju na użytek własny powinny sprowadzać się do posiadania ogólnej wiedzy dotyczącej podstawowych wzorów zachowań i potrzeb poszczególnych gatunków zwierząt oraz oznak przytomności i reakcji na bodźce bólowe, a także zasad określonych w art. 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania.


Produkty uzyskane w związku z ubojem na użytek własny nie mogą być umieszczane na rynku.
Powyższe wymagania nie dotyczą uboju drobiu, zajęcy i królików poza rzeźnią na potrzeby własnej konsumpcji domowej.


Natomiast osoby dokonujące uboju drobiu, zajęcy i królików na terenie gospodarstwa w celu bezpośredniej dostawy małych ilości mięsa przez producenta konsumentom końcowym lub lokalnym zakładom detalicznym dostarczającym takie mięso bezpośrednio konsumentom końcowym w formie mięsa świeżego będą musiały posiadać kwalifikacje analogiczne jak w przypadku uboju zwierząt kopytnych na użytek własny.


Osoby z terenu powiatu polkowickiego, chcące uzyskać zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu metod i sposobów uśmiercania zwierząt gospodarskich poza rzeźnią na potrzeby własnego gospodarstwa proszone są o kontakt z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Polkowicach:

 

Tel.: 76 845 60 16
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Polkowicach

Praca rolnika jest niebezpieczna i ciężka, uzależniona w szczególny sposób od pory roku oraz pogody. W okresie wiosenno - letnim następuje wzmożenie prac polowych przy wykorzystaniu maszyn i urządzeń rolniczych. Z danych statystycznych KRUS w Polkowicach wynika, iż corocznie 1/3 wypadków podczas prac w gospodarstwach rolnych spowodowana jest pochwyceniem i uderzeniem przez części ruchome maszyn i urządzeń.


Najczęstszymi przyczynami wypadków z udziałem maszyn rolniczych są:


•    wykonywanie czynności bez usunięcia zagrożenia
•    niewłaściwe zabezpieczenie maszyn i urządzeń podczas postoju i w ruchu
•    wady konstrukcyjne maszyn, urządzeń i narzędzi
•    niewłaściwe operowanie kończynami w strefie zagrożenia


W celu zmniejszenia ryzyka wypadku  należy:
•    przed rozpoczęciem pracy z udziałem maszyn rolniczych należy sprawdzić prawidłowość działania poszczególnych mechanizmów oraz stan osłon zabezpieczających
•    agregowanie maszyn i narzędzi powinno być wykonywane jedynie przez kierowcę ciągnika
•    w pobliżu pracujących maszyn nie powinni znajdować się ludzie
•    wszelkie przekładnie i wał przegubowo-teleskopowy powinny być zabezpieczone wymaganymi osłonami
•    niedopuszczalne jest przewożenie ludzi na ładunkach objętościowych. Więcej informacji znajdziecie Państwo w broszurze i ulotce „Dobre praktyki BHP przy siewie, uprawach i zbiorze zbóż", które dostępne są w  jednostkach organizacyjnych Kasy.

UWAGA


Od 15 lutego do 14 marca 2018 r. rolnicy mogą składać w biurach powiatowych ARiMR "Oświadczenia potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017"


Złożenie przez uprawnionego rolnika w tym terminie takiego oświadczenia, jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności za 2018 r.


Oświadczenie takie może złożyć jedynie rolnik, który spełnia następujące warunki:


1.    we wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o:
•    jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,
•    płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),  
•    wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),  
•    premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020);
•    potwierdzi brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2017 roku i chce ubiegać się w 2018 roku o te same płatności co w roku ubiegłym.


Oświadczenia złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.


W przypadku, gdy po złożeniu "Oświadczenia" w gospodarstwie rolnika nastąpiły zmiany dotyczące np. działek referencyjnych lub działek rolnych, należy złożyć do 1 czerwca 2018 r. zmianę do wniosku.

Więcej informacji: ARIMR w Polkowicach, nr telefonu 76/845 52 53 lub Doradca rolny - Justyna Chodorowska 76/ 845 46 93

Zarząd Koła Łowieckiego "Św. Eustachy" w Gościeszowicach informuje o zmianie polowania zbiorowego w dn 28.01.2018 (niedziela) na dzień 27.01.2018 (sobota).

Dnia 18.01.2018 r (czwartek) o godz. 9.00 w Domu Kultury Jowisz w Gaworzycach, odbędzie się szkolenie pt.
„Upowszechnianie zasad prawidłowej gospodarki nawozowej, w tym propagowanie zasadności badania gleb i ich wapnowania”.

 

Serdecznie zapraszam
Justyna Chodorowska-Konieczna
Doradca rolny  
Tel 76/845-46-93


Zachęcamy rolników do wzięcia udziału w konkursie, wystarczy napisać historię swojego gospodarstwa - wygrać można nawet 2500 zł nagrody (zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca otrzymują odpowiednio 1500 zł i 500 zł; poza tym, aż 30 nagród rzeczowych ufundowanych przez agrofakt.pl)


Wystarczy *

1.    wpisać w komputerze adres: www.pamietnikrolnika.pl
2.    Przeczytać regulamin
3.    Zarejestrować się
4.    Opisać swoje gospodarstwo na minimum 5 stronach maszynopisu

Nie czekaj. Termin do końca lutego.


* Dotyczy rolników, którzy zaczęli gospodarowanie w latach 1990 – 2012.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 


 

 • Licznik odwiedzin:
 • Dziś 64
 • |
 • Wczoraj 472
 • |
 • W tym tygodniu 1641
 • |
 • W tym miesiącu 5491
 • |
 • Razem 390011