Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2016

 

SPRAWOZDANIE

 

 

 


PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST 3. USTAWY O DZIAŁAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONATRAICIE NA ROK 2017


Ruszył konkurs grantowy Fundacji Banku Zachodniego pn. "Bank Ambitnej Młodzieży".

Program ma na celu uświadomienie młodym ludziom, że od wykształcenia, inicjatywy, aktywności i działalności społecznej zależy nie tylko ich własna przyszłość, ale także przyszłość lokalnego środowiska, narodu i państwa polskiego.

 

W tej edycji dodatkowo punktowane będą projekty związane z nowymi technologiami w otaczającym nas świecie np. nauce, sztuce czy kulturze. Projekty będzie można składać od 17.10.2016 r. do 7.11.2016 r.

 

Więcej informacji


OGŁOSZENIE
 Wójta Gminy Gaworzyce
z dnia 11.10.2016 r.

 

w sprawie konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Gaworzyce z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2014 poz. 1118) Wójt Gminy Gaworzyce zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Gaworzyce z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”.

 1. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia, po uprzednim zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Gaworzyce z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.
 2. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie od 12.10.2016 r. do 25.10.2016 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Gaworzyce ul. Okrężna 85, 59-180 Gaworzyce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Zastępca Wójta

                                    (-) Beata Taczyńska-Pietruś

 

Załączniki:

1. Zarządzenie

2. Projekt uchwały

3. Ogłoszenie

4. Formularz konsultacji

 


 

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu Równać Szanse 2016 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 

Program skierowany jest do organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury, bibliotek gminnych oraz nieformalnych grup dorosłych z miejscowości do 20 000 mieszkańców.
Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.
O dotacje do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2017 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2017 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

 

Termin składania wniosków upływa 25 października 2016 roku, do godziny 12.00.
Link do logowania się w panelu wnioskodawcy:
rownacszanse.pl/system/

 

W Programie „Równać Szanse” chodzi o wyrównanie szans młodych ludzi (w wieku 13-19 lat z miejscowości do 20 tys. mieszkańców) na dobry start w dorosłe życie. Dzięki zdobytym w projekcie umiejętnościom młody człowiek z małej miejscowości nauczy się samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczane przez siebie cele, planować swoją przyszłość, wspólnie z innymi młodymi działać. Wszyscy, którzy będą towarzyszyli mu w tej drodze zyskają wiarygodność w oczach swojego otoczenia i wsparcie w kolejnych wspólnych działaniach.

 


 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3

USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE ZA ROK 2015

 

(KLIKNIJ, ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ SPRAWOZDANIA)


PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI PROJEKTU

PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

I INNYMI PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3

USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2016

/kliknij, aby zapoznać się z treścią protokołu/

 


OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Gaworzyce
z dnia 19.10.2015 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Gaworzyce z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2014 poz. 1118) Wójt Gminy Gaworzyce zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Gaworzyce z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”.

 1. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia, po uprzednim zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Gaworzyce z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.
 1. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie od 19.10.2015r. do 29.10.2015r. do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Gaworzyce ul. Okrężna 85, 59-180 Gaworzyce.

Wójt Gminy Gaworzyce

                                                                                                      (-) Jacek Szwagrzyk

 

Aby pobrać wszystkie załączniki do niniejszego ogłoszenia

(Uchwałę, Zarządzenie oraz Formularz Konsultacji) proszę kliknąć w obrazek:

 


 

Zarządzenie Wójta Gminy Gaworzyce nr 51/2015 z dnia 9.09.2015 r.oraz Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego 24.08.2015 r.

 


 

Zarządzenie Wójta Gminy Gaworzyce nr 50/2015 z dnia 7.09.2015 r.

 

w sprawie powołania Komisji opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 

Kliknij, aby pobrać

 


 

 

Gmina Gaworzyce ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie (dofinansowanie) lub powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2015 z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzctwa narodowego.

 

Termin realizacji zadania: od 8.09.2015 r. do 30.11.2015 r.

 

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania w 2015 r. - 5.000 zł

 

Załączniki:

 

Ogłoszenie o konkursie - pobierz

Wzór oferty realizacji zadania publicznego - pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wzór sprawozdania

 

 


 

 

Protokół z konsultacji projektu

Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

 

KILKNIJ TUTAJ ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ

 


 

 

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Gaworzyce


z dnia 17.10.2014 r.w sprawie konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Gaworzyce z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”.Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2014 poz. 1118)  Wójt Gminy Gaworzyce zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Gaworzyce z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”.
 
1.    Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia, po uprzednim zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Gaworzyce z organizacjami pozarządowymi na 2015 r.

2.    Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie od 17.10.2014r. do 29.10.2014r. do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Gaworzyce ul. Okrężna 85, 59-180 Gaworzyce.

 

 

                                                                                                                          Wójt Gminy Gaworzyce
                                                                                                                             (-) Jacek Szwagrzyk

 

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY (POBIERZ)

 

PROJEKT UCHWAŁY (POBIERZ)

 

FORMULARZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH (POBIERZ)


 

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2013

(kliknij tutaj)

 


 

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI PROJEKTU

Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

POBIERZ PROTOKÓŁ z dnia 8 listopada 2013 r.

 


 

„Roczny program współpracy Gminy Gaworzyce z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”.

Załączniki do pobrania:

1. Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 28.10.2013 r.

2. Projekt uchwały

3. Zarządzenie Wójta Gminy z dnia 28.10.2013 r.

4. Załącznik nr 1 do Zarządzenia.

 


 

 

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji opinującej powołanej Zarządzeniem Nr 50 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 19.07.2013 r. w celu rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie

1. Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

ogłoszonego w dniu 17.06.2013 r.

POBIERZ - PDF


Zarządzenie Nr 50
Wójta Gminy Gaworzyce
z dnia
19.07.2013r

  w sprawie powołania Komisji opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

POBIERZ


OGŁOSZENIE

z dnia 28.06.2013r


o naborze do komisji powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych
Gminy Gaworzyce w ramach otwartego konkursu ofert


Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz § 11 załącznika do uchwały nr XVIII/113/2012 Rady gminy Gaworzyce z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Gaworzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013r:


Wójt Gminy Gaworzyce


ogłasza nabór do komisji oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału pracach komisji powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

W skład komisji powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert, mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,

2) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,
3) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
4) akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.

Zadania komisji konkursowej:

1) Ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do danego otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego konkursu ofert.

2) Proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego.
3) Proponowanie rozdysponowania środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami.
4) Rekomendowanie zaopiniowanych ofert Gminy Gaworzyce.

Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych upływa z dniem 08.07.2013r.

Zgłoszenie - na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej) należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy, w kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie do komisji konkursowej” lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Gaworzyce, ul. Okrężna 85, 59-180 Gaworzyce.

Wójt Gminy

(-) Jacek Szwagrzyk

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Gmina Gaworzyce ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie (dofinansowanie) lub powierzenie realizacji zadań publicznych w 2013 roku z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - działania mające na celu wspieranie przedsięwzięć z zakresu organizacji imprez kulturalnych.

Termin realizacji zadania - od 1.08.2013r. do 30.11.2013r.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania w roku 2013 wynosi 3.000 zł.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

 

1. Ogłoszenie

2. Wzór oferty

3. Załącznik nr 2

4. Załącznik nr 3

 


 

 

22 listopada 2012 r. Protokół z konsultacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi


Gaworzyce, dnia 21.11.2012r

Protokół z konsultacji

projektu  Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

1. Przedmiot konsultacji

Na podstawie Uchwały nr XXXIV/224/2010 Rady Gminy  Gaworzyce z dnia 29.10.2010 r. oraz Zarządzenia Nr 73/2012 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 06.11.2012 r., poddano konsultacjom projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok  2013

2. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach

Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie Gminy Gaworzyce.

3. Termin konsultacji

Konsultacje trwały  od dnia  09.11.2012 r. do 20.11.2012 r.

4. Forma konsultacji

Konsultacje przeprowadzono poprzez zamieszczenie Projektu uchwały na stronie internetowej Gminy Gaworzyce, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gaworzycach

5. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji - pracownik Urzędu Gminy  w Gaworzycach – Pani Monika Śmikiel.

6. Uwagi do projektu Programu należało zgłaszać w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Gaworzycach, bądź w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

7. W wyznaczonym terminie do  przeprowadzenia  konsultacji nie złożono żadnych  wniosków.

Na tym protokół zakończono.

 

Osoba sporządzająca protokół:

Osoba zatwierdzająca protokół:

 

Monika Śmikiel                                                                                                                    Jacek Szwagrzk

Wójt Gminy Gaworzyce

 

 

 29 czerwca 2012 r. Wyniki konkursu ofert dla organizacji pozarządowych


 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT               

ogłoszonego dnia 24.05.2012r.

 

Do realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Gaworzyce z zakresu:

 1. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Gaworzyce poprzez organizację imprez sportowo – rekreacyjnych oraz współzawodnictwa sportowego na terenie Gminy

wybrano organizację uprawnioną i przyznano dotację na dofinansowanie realizacji zadania w 2012r. w następującej wysokości:

Lp.

Nazwa oferenta

Tytuł projektu

Przyznana kwota dotacji

w zł

1

Ochotnicza Straż Pożarna w Kłobuczynie

Organizacja zawodów sportowo – pożarniczych podczas IV Strażackiego Pikniku Rodzinnego – Kłobuczyn 2012

2.135,00 zł

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Protokół z posiedzenia komisji opiniującej


24 maj 2012 r. Ogłoszenie o konursie nr 2


alt

 Gmina Gaworzyceogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie (dofinansowanie) lub powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2012 z zakresu:

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Gaworzyce poprzez organizację imprez sportowo – rekreacyjnych oraz współzawodnictwa sportowego na terenie Gminy. 
2. Działania mające na celu wspieranie przedsięwzięć z zakresu organizacji imprez artystycznych oraz promocji Gminy.

Termin realizacji zadania – od 02.07.2012 r. do 31.10.2012 r.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadań w 2012 r. – 10.000,00 zł.

Oferty można przesyłać pocztą lub składać w zaklejonych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy Gaworzyce, ul. Okrężna 85, w dniach i w godzinach pracy urzędu w terminie od 28 maja 2012 r. do 18 czerwca 2012 r.

 

Do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia.

Wzór oferty.

Wzór umowy.

Wzór sprawozdania.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 o pożytku publicznym.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 o zmianie ustawy o pożytku publicznym.

 

Wójt Gminy Gaworzyce

(-) Jacek Szwagrzyk

 


24 maj 2012 r. Wyniki otwartego konkursu ofert.


alt

 Informuję, iż w wyniku otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie (dofinansowanie) lub powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2012 z zakresu:

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Gaworzyce poprzez organizację imprez sportowo – rekreacyjnych oraz współzawodnictwa sportowego na terenie Gminy. 
2. Działania mające na celu wspieranie przedsięwzięć z zakresu organizacji imprez artystycznych oraz promocji Gminy.
ogłoszonego dnia 19 marca 2012 r. wpłynęła 1 oferta, która nie spełnia wymogów formalnych.
 
 
Protokół z posiedzenia Komisji opinującej.

Wójt Gminy Gaworzyce

(-) Jacek Szwagrzyk

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 


 

 • Licznik odwiedzin:
 • Dziś 47
 • |
 • Wczoraj 472
 • |
 • W tym tygodniu 1624
 • |
 • W tym miesiącu 5474
 • |
 • Razem 389994