Gmina Gaworzyce - Aktualności

                    ZAWIADOMIENIE


    Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm. )w związku z art. 71 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.),

z a w i a d a m i a m,

że Regionalny Dyrektor  Ochrony  Środowiska we Wrocławiu pismem nr WOOŚ4242.113.2016.AK.6  z dnia 26 maja  2017 r. (data wpływu 31.05.2017 r. ) poinformował   o  nowym terminie - tj. do dnia 31 lipca 2017 r. , uzgodnienia warunków realizacji  przedsięwzięcia pn.: „Budowa i uruchomienie  instalacji do chowu i hodowli kur  niosek w maksymalnej  liczbie 480 dużych jednostek  przeliczeniowych  inwentarza (DPJ) na terenie  działki  o numerze  ewidencyjnym 27/8  w Dzikowie, obręb 0002 Gaworzyce, gmina Gaworzyc”   z uwagi  na fakt, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu w trakcie  trwającej  analizy dokumentacji  sprawy,  ponownie  wezwał Inwestora do jej uzupełnienia.


W związku z powyższym postępowanie w przedmiotowej sprawie nie może zostać zakończone w ustawowym terminie. Ustala się nowy termin  zakończenia  sprawy : tj.  do dnia 30 września 2017 r.
Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania administracyjnego  stronie przysługuje prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania, prawo zgłaszania wniosków i dowodów i materiałów  oraz zgłoszonych żądań. Jednocześnie  zgodnie z art. 41 wyżej cytowanej ustawy  w toku postępowania strony  oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy  mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniechania tego obowiązku doręczenia pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.


                                                                                           
                                      Wójt
                                  Jacek Szwagrzyk

Wójt Gminy Gaworzyce informuje, że w dniach 6-8 czerwca br. na terenie kraju przeprowadzone zostanie ćwiczenie "RENEGADE/SAREX" - organizowane przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.


Podczas ćwiczenia odbędzie się trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu.

 

W ramach treningu emitowany będzie:
•    dźwięk modulowany trwający trzy minuty – oznaczający ogłoszenie alarmu,
•    dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie alarmu.

 

ZAWIADOMIENIE

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
o wszęciu postępowania administracyjnego
dla przedsięwzięcia pn.

"Budowa toru motocrossowego w Gaworzycach"

 

Kliknij aby dowiedzieć się więcej

Miło nam poinformować, że Fundacja KGHM Polska Miedź pozytywnie oceniła nasz pomysł, dzięki czemu już dziś zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w "WAKACYJNEJ PRZYGODZIE Z BADMINTONEM". Wójt Gminy Gaworzyce objął projekt patronatem honorowym.

Szczegóły w Urzędzie Gminy Gaworzyce - u p. Karoliny Cieślak - tel. 76 8316 285 w. 34 oraz w Zespole Edukacyjnym u p. Beaty Kęskiej.

  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Scalenie Koźlice

 

 

 

 

dz_u

dz_uw

mon_pol

spis_r

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 269
  • |
  • Wczoraj 343
  • |
  • W tym tygodniu 2147
  • |
  • W tym miesiącu 9196
  • |
  • Razem 169323