Gmina Gaworzyce - Aktualności

Ośrodek Działaj Lokalnie Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”, ogłasza konkurs grantowy w ramach X Edycji Programu „Działaj Lokalnie” 2017 r.


W ramach tej edycji wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego.

Dofinansowanie otrzymają te projekty, które:

 • - zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • - wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • - mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • - przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • - będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • - będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe,
 • - proponują nowe działania/nową ofertę dla mieszkańców, albo włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej działania.

Realizacja inicjatyw przez lokalne organizacje ubiegające się o dotację będzie możliwa w okresie od 1 czerwca  2017r. do 31 grudnia 2017r. Pula środków na realizację inicjatyw wynosi, co najmniej 65.000 złotych.

 

Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą się ubiegać o dotacje do 6 tys.zł na realizację zadania służącego dobru wspólnemu.

 

Wnioski na realizację inicjatyw lokalnych, organizacja powinna złożyć w okresie od dnia 26 kwietnia 2017r. do dnia 26 maja 2017r. do godz. 23:59 jedynie w wersji elektronicznej za pośrednictwem generatora wniosków aplikacyjnych.

 

WIĘCEJ INFORMACJI - KLIKNIJ

Ogłoszenie: Główny księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gaworzycach

 

Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach

Wymiar etatu: 0,5

Ilość etatów: 0,5

Wydział: - księgowość

Data udostępnienia: 2017-04-26

Ogłoszono dnia: 2017-04-26 przez Krystyna Joniec

Termin składania dokumentów: do 2017-05-12 godz. 15:00:00

Zlecający: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach

 

 

OGŁOSZENIE

 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach ogłasza nowy nabór na stanowisko Głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gaworzycach w związku z rezygnacją kandydata wyłonionego w drodze konkursu.

 

I. Wymagania w stosunku do kandydatów

 

Czytaj więcej: Nabór - Główny Księgowy w GOPS w Gaworzycach

Data NAZWA ZGŁOSZENIA

Zakres planowanych utrudnień
24 kwietnia Projekt TOR – obiekt WD-18 – ETAP 5A i 5B – budowa węzła Głogów Zachód - skrzyżowanie dróg krajowych nr 3 i 12 Wprowadzenie etapu 5A. Tymczasowa organizacja ruchu zakłada budowę włączenia drogi tymczasowej do drogi krajowej nr 3 wraz z budową drogi tymczasowej. Droga DK3 zostanie przewężona na odcinku 230m w stronę Zielonej Góry (zamknięcie pobocza) na czas wprowadzenia tymczasowej organizacji. Planowany okres obowiązywania organizacji: około 2 tygodnie.
24 kwietnia Projekt TOR – obiekt WD-18 – ETAP 4 – budowa węzła Głogów Zachód - skrzyżowanie dróg krajowych nr 3 i 12 Wprowadzenie etapu 4. Tymczasowa organizacja ruchu zakłada zamknięcie wlotu południowego DK12 do drogi DK3 i przełożenie ruchu na wybudowaną drogę tymczasową. Na DK3 powstanie lewoskręt, oraz pas włączeniowy umożliwiające płynną komunikację na skrzyżowaniu. Planowany okres obowiązywania organizacji: około pół roku.
28 kwietnia Projekt TOR – obiekt WD-14 – Projekt organizacji ruchu na czas budowy - otwarcie drogi powiatowej nr 1153D m. Grabik Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu zakłada otwarcie nowo wybudowanego odcinka drogi DP1153, przy zachowaniu istniejącej geometrii skrzyżowania drogi powiatowej z drogą krajową nr 3. Na ww. nowo wybudowanym odcinku (ok.400m) zostaną wprowadzone znaki zakazu wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 60km/h . Planowany okres obowiązywania organizacji: ok. 1 rok.

Zawiadamiam, że XXII SESJA RADY GMINY GAWORZYCE

odbędzie się 27 kwietnia 2017 r. o godz. 14.00

w Pałacu w Gaworzycach

 

 

Porządek obrad:

 

1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy.

4.   Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.

5.   Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy w okresie między sesjami.

6.   Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach na temat stanu ochrony przeciwpożarowe na terenie gminy.

7.   Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Polkowicach na temat stanu bezpieczeństwa na terenie gminy.

8.   Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

9.   Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 r.

10.  Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Gaworzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, za rok 2016.

11.   Wnioski i zapytania radnych.

12.   Podjęcie następujących uchwał:

 

       1) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gaworzyce,

       2) w sprawie zmian budżetu Gminy Gaworzyce na 2017 rok,

       3) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz dotychczasowego najemcy (projekt dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Dalkowie 1a/4),

       4) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego (dotyczy lokalu w Dalkowie 1a/4),

       5) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz dotychczasowego najemcy (projekt dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Dalkowie 1a/5)

       6) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego (dotyczy lokalu w Dalkowie 1a/5),

       7) zmieniającej uchwałę Rady Gminy w Gaworzycach w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gaworzyce na lata 2009-2019,

       8) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019,

       9) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020,

     10) w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami, albo na ich rzecz przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gaworzyce.

 

13.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.              

14. Sprawy różne.

15. Zakończenie obrad.

 

                                                                                                         Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                Danuta Pawliszyn

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Scalenie Koźlice

 

 

 

 

dz_u

dz_uw

mon_pol

spis_r

 • Licznik odwiedzin:
 • Dziś 306
 • |
 • Wczoraj 571
 • |
 • W tym tygodniu 2100
 • |
 • W tym miesiącu 9247
 • |
 • Razem 158334