Gmina Gaworzyce - Aktualności

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

Gmina Gaworzyce zawiadamia, iż dnia 4 października 2011 r. wybrany został wykonawca w ramach projektu pn.: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet  IX. Rozwój  wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na  obszarach wiejskich.

Informujemy, że w wyznaczonym terminie złożono 8 ofert. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy „Aktin” Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu za kwotę 4.890,00zł.

Złożona oferta spełniała warunki stawiane przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

Formularz dokumentujący wybór wykonawcy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

"Człowiek - najlepsza inewstycja"


W związku z realizacją projektu pn. „Postaw na postawę” – Diagnoza, Edukacja i Profilaktyka Wad Postawy – Szkoła Podstawowa w Gaworzycach, Gmina Gaworzyce zaprasza wszystkich rodziców uczniów klas 1-3 na spotkanie informacyjno-konferencyjne w dniu 12 października 2011 r. (środa) o godz. 17.00 na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Gaworzycach.

Podczas spotkania rodzice otrzymają deklarację uczestnictwa w projekcie, który zakłada udział 110 dzieci w tym 52 dziewcząt i 58 chłopców.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone bezpłatne badania dla dzieci:

- komputerowe badanie postawy ciała,

- komputerowe badanie stóp,

- testy funkcjonalne mięśni.

Wyniki badań przedstawione zostaną rodzicom podczas spotkania edukacyjno-szkoleniowego. Dzieci u których wykryte zostaną wady postawy zostaną skierowane na bezpłatne zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

Gmina Gaworzyce zawiadamia, iż dnia 23 września 2011 r. wybrany został wykonawca w ramach projektu pn.: „Postaw na postawę – Diagnoza, Edukacja i Profilaktyka Wad Postawy – Szkoła Podstawowa w Gaworzycach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet  IX. Rozwój  wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na  obszarach wiejskich.

Informujemy, że w wyznaczonym terminie złożono 3 oferty. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Akademia Prostych Pleców Piotr Czyż z siedzibą w Kurowie Małym.

Złożona oferta spełniała warunki stawiane przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

Formularz dokumentujący wybór wykonawcy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Gmina Gaworzyce zaprasza ponownie do złożenia oferty na potrzeby realizacji projektu pn.: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa doposażenia bazy dydaktycznej do Szkoły Podstawowej w Gaworzycach.

 

Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Scalenie Koźlice

 

 

 

 

dz_u

dz_uw

mon_pol

spis_r

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 306
  • |
  • Wczoraj 571
  • |
  • W tym tygodniu 2100
  • |
  • W tym miesiącu 9247
  • |
  • Razem 158334