Gmina Gaworzyce - Aktualności

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy do pierwszej w Polsce nowo otwartej ,,Pracowni Internetowej Orange '', która znajduje się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gaworzycach.

Pracownia powstała z inicjatywy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który składając wniosek wziął udział w  ogólnopolskim konkursie  ogłoszonym przez Fundację Orange. W ramach konkursu do Fundacji wpłynęło 751 wniosków z pośród których komisja wyłoniła pięćdziesiąt zwycięskich Pracowni Orange.

Składamy podziękowania pracownikom Biblioteki za przygotowanie lokalu pod  Pracownię a także strażakom z OSP Gaworzyce.

Przejdź do galerii

Zapraszam do rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gaworzyce po przetargach wyznaczonych w dniach 30.11.2011r. i 14.02.2012r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana położona w Gaworzycach przy ul. Lipowej oznaczona numerem ewidencyjnym 457/4 o pow. 3054 m2 zapisana w Księdze Wieczystej nr 23903 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Głogowie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Gaworzyce działka oznaczona jest symbolem 7a MW/UC – zabudowa wielorodzinna/usługi komercyjne.

Na działce posadowiony jest budynek gospodarczy nie przedstawiający żadnej wartości rynkowej. W budynku istnieją cztery pomieszczenia gospodarcze, które są wynajmowane. Umowy najmu do 30.10.2012 r. Istnieje możliwość doprowadzenia urządzeń komunalnych takich jak: energia elektryczna, wodno-kanalizacyjne, telefon, gaz.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 92.440, 00 zł netto Do ceny uzyskanej w drodze rokowań zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

Zaliczka  – 9.000,00 zł

Rokowania odbędą się w dniu 20 kwietnia 2012r. o godzinie 1200 w Sali Nr 5 Urzędu Gminy w Gaworzycach przy ul. Okrężnej 85.

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach i wpłacenie zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

Zgłoszenia udziału w rokowaniach w formie pisemnej – w zamkniętych kopertach, należy złożyć najpóźniej do dnia 16.04.2012 r.

Czytaj więcej: 2012-04-10 Ogłoszenie

Niesłyszącym w Urzędzie - będzie łatwiej

Od 1 kwietnia 2012 r. obowiązuje ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która nakłada nowe obowiązki m.in. na administrację samorządową.

Zgodnie z nowymi przepisami gdy niesłyszący nie będzie mógł, przy załatwieniu sprawy urzędowej, skorzystać z pomocy tzw. osoby przybranej (osoby, która ukończyła 16 lat i została przez niego wybrana w celu udzielenia pomocy w załatwieniu sprawy urzędowej) – urząd musi zapewnić przeszkolonego pracownika lub tłumacza w jednej z trzech wymienionych w ustawie form komunikowania się . Chodzi o:

- polski język migowy (PJM) rozumiany jako naturalny wizualno-przestrzenny język komunikowania się,

- system językowo-migowy (SJM) podstawowy środek komunikowania się osób uprawnionych, w którm znaki migowe wspierają wypowiedź dźwiękowo- artykulacyjną, 
-sposób komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN), podstawowy środek komunikowania się, w którym sposób przekazu komunikatu jest dostosowany do potrzeb wynikających z łącznego występowania dysfunkcji narządu wzroku i słuchu.

Czytaj więcej: 2012-04-10 Niesłyszącym w Urzędzie - od 1 kwietnia br będzie łatwiej

W sobotę 31 marca w Pasażu Grunwaldzkim we Wrocławiu Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zorganizował we współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego Prezentację Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych, Palm i Pisanek. W trakcie wystawy zaprezentowanych zostało 26 stołów, zastawionych świątecznymi potrawami, przygotowanymi przez Dolnośląskie Koła Gospodyń Wiejskich, wśród nich był także stół z Gminy Gaworzyce.

Oficjalnego otwarcia dokonał Włodzimierz Chlebosz Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Celem prezentacji było kultywowanie tradycji i zwyczajów, związanych ze Świętem Wielkiej Nocy – najstarszym i najważniejszym świętem chrześcijańskim. Prezentacji towarzyszył konkurs na najładniejszą palmę i pisankę, wykonaną tradycyjnymi metodami. Pierwszą nagrodę w kategorii: najpiękniejsza pisanka zdobyło KGW w Rybnicy a  KGW Konradówka-Piotrowice wykonały najpiękniejszą palmę. Całość imprezy uświetniły występy zespołów folklorystycznych wykonujących pieśni ludowe związane z obchodami Świąt Wielkanocnych.

Przejdź do galerii

W Szkole Podstawowej w Gaworzycach realizowane są dwa projekty edukacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach”,

Priorytet IX rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W projekcie udział bierze 88 uczniów, którzy uczestniczą w zajęciach wyrównawczych: „Potrafię przeczytać”, „Lubię matematykę”, „Zabawa zgłoskami” – zajęcia logopedyczne oraz w gimnastyce korekcyjnej, a także zajęciach przyrodniczo-matematycznych rozwijających zainteresowania uczniów oraz w zajęciach socjoterapeutycznych.

„Postaw na postawę” – Diagnoza, Edukacja i Profilaktyka Wad Postawy – Szkoła Podstawowa w Gaworzycach”,

Priorytet  IX. Rozwój  wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na  obszarach wiejskich.

Projekt zakłada udział 110 dzieci: w tym 52 dziewcząt i 58 chłopców. W ramach projektu przeprowadzone zostały bezpłatne badania dla dzieci: komputerowe badanie postawy ciała, komputerowe badanie stóp oraz testy funkcjonalne mięśni. Wyniki badań przedstawione zostały rodzicom podczas spotkania edukacyjno-szkoleniowego. Dzieci u których wykryto wady postawy zostały skierowane na bezpłatne zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.

GŁOSOWANIE

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
   

Scalenie Koźlice

  

 

 

dz_u

dz_uw

mon_pol

spis_r

  

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 331
  • |
  • Wczoraj 338
  • |
  • W tym tygodniu 669
  • |
  • W tym miesiącu 9088
  • |
  • Razem 181057