Gmina Gaworzyce - Aktualności

Szanowni Rolnicy,

Hodowcy zwierząt gospodarskich


W związku z niepokojącym wzrostem liczby przypadków nielegalnego stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich oraz stanowczym pismem skierowanym w tej sprawie przez Komisję Europejską do Rządu RP informuje, co następuje:

Zakaz stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich nie został zniesiony i nie przewiduje się jego odwołania. Nadal obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich.

Każdy rolnik, który podejmuje decyzję o nielegalnym zastosowaniu w żywieniu zwierząt gospodarskich mączek mięsno-kostnych, musi liczyć się z dotkliwymi sankcjami finansowymi i karnymi, między innymi:

- zgłoszeniem nielegalnej działalności do organów ścigania,

- przeszukaniem gospodarstwa z udziałem Policji, na okoliczność nielegalnego posiadania mączek mięsno-kostnych,

- nałożeniem przez Sąd kary grzywny w wysokości nawet ponad 1 mln złotych,

- zniszczeniem paszy, w której stwierdzono obecność mączek mięsno-kostnych na koszt właściciela,

- blokada stada zwierząt wraz z zakazem ich sprzedaży i wprowadzania do obrotu,

- w konsekwencji blokady, zwierzęta będą kierowane do uboju w rzeźniach, a otrzymane produkty będą poddawane utylizacji na koszt właściciela lub przeznaczone do produkcji karm dla zwierząt domowych lub mięsożernych zwierząt futerkowych.

Biorąc pod uwagę powyższe, przypominam Państwu że zastosowanie mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich naraża rolnika na ogromne straty finansowe oraz poważne problemy natury karno – administracyjnej. Użycie do żywienia zwierząt mączek mięsno-kostnych jest przestępstwem zagrożonym, według prawa polskiego, karą grzywny, kara ograniczenia wolności do roku lub obiema karami łącznie.

Z-ca Głównego Lekarza Weterynarii

Jarosław Naze

Dnia 28 kwietnia br. już po raz trzynasty  w Zespole Edukacyjnym w Gaworzycach pod patronatem Starosty Polkowickiego odbył się Regionalny Przegląd Piosenki i Tańca. Do udziału w przeglądzie zgłosiło się 20 zespołów wokalnych i tanecznych oraz 32 solistów z powiatu polkowickiego, głogowskiego, lubińskiego i  nowosolskiego.

Komisja w składzie: Krystyna Stachów - animator kultury, Marta Stadnik instruktor zespołów wokalnych, wokalistka zespołu, Mateusz Śmikiel instruktor tańca, mistrz Polski w 10 tańcach  i Aleksander Makara wokalista zespołu, akustyk spośród wykonawców nagrodziła.

W kategorii solistów do klasy I zwyciężył: Jakub Czajkowski ze Szkoły Podstawowej w Grębocicach, w kategorii klas II-IV Klaudia Gruchała ze Szkoły Podstawowej w Przedmościu, w kategorii klas V- VI Wiktoria Wróbel ze Szkoły Podstawowej w Grębocicach i w kategorii gimnazjum Magda Kwiatkowska z Zespołu Edukacyjnego w Gaworzycach. Najlepszym zespołem wokalnym okazał się  zespół  JUST 4 MUSIC z Samorządowego Centrum Edukacyjnego w Radwanicach. W kategorii zespołów tanecznych  grupy młodszej zwyciężył zespół LUZACZKI ze SP nr 8 w Lubinie, natomiast grupy starszej zespół CYKADY z Przemkowskego Ośrodka Kultury.

Wszystkim laureatom konkursu wręczono puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe  ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach, Związek Gmin Zagłębia Miedziowego  oraz  Dom Kultury "Jowisz" w Gaworzycach.

 

Przejdź do galerii

Zgodnie z art.1 pkt 17 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gaworzyce tworzy i prowadzi Wójt Gminy Gaworzyce od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gaworzyce jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru.

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt Gminy Gaworzyce na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

-firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

-numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

-numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

-określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

1) dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł. Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie ustawy (dnia 1 stycznia 2012 r.) posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych (art. 14 ust. 2 z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897),

  2) oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

Powyższe oświadczenie powinno zawierać także :

 1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest w Urzędzie Gminy Gaworzyce oraz na stronie BIP urzędu gminy.

Uwaga
Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie omawianej tu ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do dnia 31 grudnia 2012 r. (art. 14 ust. 1 z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897).


Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej

Oświadczenie

 

 

Dnia 19 kwietnia br. szkolna drużyna unihokejowa z Gimnazjum Publicznego w Gaworzycach w składzie: Marcin Pieniążek, Marek Ochej, Mateusz Tkacz, Szymon Marek, Piotr Hermasz, Arek Kroczak, Adrian Błauciak, Marek Raczkowski, Karol Samul i Łukasz Dudek w uznaniu za dotychczasowe osiągnięcia otrzymała stroje sportowe od firmy DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych, która realizuje projekty parków wiatrowych na terenie całej Polski. W imieniu firmy stroje chłopcom wręczył uroczyście p. Piotr Rybkowski.

Pierwszym osiągnięciem drużyny było zajęcie I miejsca w finale strefy legnickiej i awans do finału wojewódzkiego Gimnazjady Chłopców w Unihokeju. W finale, który odbył się 2 listopada we Wrocławiu nasza drużyna zdobyła tytuł Mistrza Województwa Dolnośląskiego i awansowała do Mistrzostw Polski, które odbędą się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Unihokeja o „Puchar Bałtyku”, w dniach 8-10 czerwca 2012 roku w Elblągu.

Gratulujemy i życzymy drużynie dalszych sukcesów.

 

 

Kacper Kocik, uczeń klasy V Szkoły Podstawowej w Gaworzycach, zamiłowanie do spraw strażackich niewątpliwie przejął w genach. Jego dziadek – Jan Kocik był przez wiele lat aktywnym strażakiem. Aktualnie ojciec Kacpra – Tadeusz jest Prezesem OSP Gaworzyce ale też strażakiem zawodowym. Również mama – Katarzyna, w latach młodzieńczych, z sukcesami uczestniczyła w zawodach sportowo – pożarniczych będąc członkinią  Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Kłobuczyn.

Teraz przyszedł czas na Kacpra, który z łatwością przeszedł przez kolejne etapy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

W swojej kategorii wiekowej zajął kolejno:

- I miejsce w eliminacjach gminnych w Gaworzycach,

- I miejsce w eliminacjach powiatowych w Chocianowie,

- III miejsce w finale wojewódzkim w Henrykowie.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

GŁOSOWANIE

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
   

Scalenie Koźlice

  

 

 

dz_u

dz_uw

mon_pol

spis_r

  

 • Licznik odwiedzin:
 • Dziś 331
 • |
 • Wczoraj 338
 • |
 • W tym tygodniu 669
 • |
 • W tym miesiącu 9088
 • |
 • Razem 181057