Gmina Gaworzyce - Aktualności

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w dniu 15 maja 2012 r, Zarząd Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich, zatwierdził listę rankingową ocenionych przez Komisję selekcyjną projektów, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs Programu Działaj Lokalnie VII Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce wraz z Ośrodkiem Działaj Lokalnie Fundacją Porozumienia Wzgórz Dalkowskich.

Z 10 wniosków z naszej gminy złożonych w ramach konkursu aż 5 z nich zostanie dofinansowanych na łączną kwotę 15 000 zł.

 

Lista wniosków z Gminy Gaworzyce, które zostały ocenione pozytywnie:

 1. Stowarzyszenie „Lepsze jutro, twórzmy dziś” – „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kurowie Wielkim i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy” – 3000 zł
 2. Dom Kultury „Jowisz” – „Wzgórza Dalkowskie w obiektywie” – 2500 zł
 3. OSP Kłobuczyn – „Bezpieczna strefa kibica – Kłobuczyn 2012” – 3500 zł
 4. Stowarzyszenie „Lepsze jutro, twórzmy dziś” – „Szuwarowy zakątek Kłobuczyna majątek – 3000 zł.
 5. OSP Wierzchowice – „Wszyscy jesteśmy potrzebni”- 3000 zł
Urząd Gminy Gaworzyce informuje, iż Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o udzielenie jednorazowej pomocy finansowej o charakterze de minimis producentom rolnym, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania w okresie zimowym 2011/2012. Wnioski o przyznanie pomocy dostępne są na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa : http://www.arimr.gov.pl (zakładka dla beneficjenta),
Dodatkowe informacje oraz wnioski uzyskać można także w siedzibie Urzędu Gminy Gaworzyce,  w pokoju nr 9.
Termin składania wniosków: od 02.05.2012r. do 01.06.2012r.
pobierz wniosek
Wójt Gminy Gaworzyce powołuje Komisję  w celu opiniowania ofert złożonych  w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku z zakresu:

a)  kultury fizycznej i sportu,

b) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

w następującym składzie:

a) Przewodnicząca Komisji – Beata Taczyńska - Pietruś (przedstawiciel Wójta Gminy Gaworzyce),

b) Członek Komisji – Barbara Kowalska (osoba reprezentująca organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),

c) Członek Komisji Monika Śmikiel (przedstawiciel Wójta Gminy Gaworzyce).

 

Pełna treść Zarządzenia

Przed wielu laty twórca ruchu strażackiego w Polsce – Bolesław Chomicz napisał: „ Ochotnicza straż ogniowa jest doniosłym posterunkiem służby publicznej...”  Od tamtego czasu pokolenia strażaków przetwarzają tę myśl w czyn. Nie zważając na warunki jakie stwarza szara rzeczywistość, druhowie ofiarnie służą swoim środowiskom, chroniąc przed zagrożeniami oraz walcząc z groźnymi dla człowieka i jego dorobku żywiołami.

Za to poświęcenie wszystkim strażakom należą się słowa uznania. Taką szczególną okazją do wyrażenia podziękowań jest obchodzony corocznie Dzień Strażaka.

W  roku bieżącym strażacy z gminy Gaworzyce świętowali dnia 4 maja w Gaworzycach.

W uroczystości, która rozpoczęła się Mszą Świętą, wzięli udział strażacy – przedstawiciele wszystkich jednostek OSP  z naszej gminy oraz:

Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Z OSP RP w Polkowicach– Ryszard Wyraz,  Przedstawiciel Komendanta Powiatowego PSP w Polkowicach – mł. kpt. Ćwian Mariusz, Wicestarosta Polkowicki  – Kamil Ciupak, Przewodniczący Rady Gminy w Gaworzycach – Roman Urbaniak, Wójt Gminy Gaworzyce – Jacek Szwagrzyk.

 

Jak co roku, podczas Dnia Strażaka, uhonorowano odznaczeniami wyróżniających się strażaków. Druhowi Franciszkowi Stopie, wieloletniemu, zasłużonemu członkowi OSP Gaworzyce przyznano Złoty Znak Związku. Medal ten zostanie wręczony na uroczystości wojewódzkiej.

 

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP we Wrocławiu nadało medale „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” następującym druhnom i druhom:

Medal  Złoty - Krystyna  Toczek  – OSP Gaworzyce

Medal Srebrny - Wiesław  Banaszak  – OSP Gaworzyce

Medal Brązowy - Justyna  Gabrysz  – OSP Gaworzyce


Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Gaworzycach przyznał odznaki „ZA  WYSŁUGĘ  LAT”  następującym druhom:

Marian  Joniec – 65 lat

Ludwik Szuba – 65 lat

Edward Toczek – 40 lat

Jan Rygiel – 40 lat

Eugeniusz Stopa – 30 lat

Arkadiusz Słota – 20 lat

Wiesław Banaszak – 20 lat

 

Przyznano również BRĄZOWE odznaki członkom Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Gaworzyce: Paulinie Gabrysz, Pauli  Grelińskiej, Monice Kiwackiej, Oliwii Królikowskiej, Agnieszce Kusyk, Karolinie Miciuk, Faustynie Samul, Wioletcie Skibie, Karolinie Stopie, Justynie Szymańskiej.

Szanowni Rolnicy,

Hodowcy zwierząt gospodarskich


W związku z niepokojącym wzrostem liczby przypadków nielegalnego stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich oraz stanowczym pismem skierowanym w tej sprawie przez Komisję Europejską do Rządu RP informuje, co następuje:

Zakaz stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich nie został zniesiony i nie przewiduje się jego odwołania. Nadal obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich.

Każdy rolnik, który podejmuje decyzję o nielegalnym zastosowaniu w żywieniu zwierząt gospodarskich mączek mięsno-kostnych, musi liczyć się z dotkliwymi sankcjami finansowymi i karnymi, między innymi:

- zgłoszeniem nielegalnej działalności do organów ścigania,

- przeszukaniem gospodarstwa z udziałem Policji, na okoliczność nielegalnego posiadania mączek mięsno-kostnych,

- nałożeniem przez Sąd kary grzywny w wysokości nawet ponad 1 mln złotych,

- zniszczeniem paszy, w której stwierdzono obecność mączek mięsno-kostnych na koszt właściciela,

- blokada stada zwierząt wraz z zakazem ich sprzedaży i wprowadzania do obrotu,

- w konsekwencji blokady, zwierzęta będą kierowane do uboju w rzeźniach, a otrzymane produkty będą poddawane utylizacji na koszt właściciela lub przeznaczone do produkcji karm dla zwierząt domowych lub mięsożernych zwierząt futerkowych.

Biorąc pod uwagę powyższe, przypominam Państwu że zastosowanie mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich naraża rolnika na ogromne straty finansowe oraz poważne problemy natury karno – administracyjnej. Użycie do żywienia zwierząt mączek mięsno-kostnych jest przestępstwem zagrożonym, według prawa polskiego, karą grzywny, kara ograniczenia wolności do roku lub obiema karami łącznie.

Z-ca Głównego Lekarza Weterynarii

Jarosław Naze

GŁOSOWANIE

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
   

Scalenie Koźlice

  

 

 

dz_u

dz_uw

mon_pol

spis_r

  

 • Licznik odwiedzin:
 • Dziś 331
 • |
 • Wczoraj 338
 • |
 • W tym tygodniu 669
 • |
 • W tym miesiącu 9088
 • |
 • Razem 181057