Gmina Gaworzyce - Aktualności

Miło nam poinformować, że Gmina Gaworzyce decyzją Sejmiku Wojewódzkiego z dnia 30 marca 2017 r. z zadaniem "Remont piwnic Pałacu w Gaworzycach wraz z odwodnieniem" znalazła się na liście dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach z kwotą 30.000 zł.

 

Przypomnijmy, że to ostatni etap prac w zabytkowym pałacu, na które Gmina Gaworzyce otrzymała również dofinansowanie w wys. 140 tys. zł ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Informujemy, że Uchwałą nr XXXII/1055/17 Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 marca Gmina Gaworzyce otrzyma pomoc finansową w formie dotacji celowej na następujące zadania:

561 tys. - na zadanie KOŹLICE IX - droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana na terenie obrębu/wsi PROW

147 tys. - na zadanie WIERZCHOWICE - droga dojazdowa do gruntów rolnych

 

W tej samej Uchwale  czytamy też, że Powiat Polkowicki otrzymał dotację w wysokości 150 tys. zł na drogę dojazdową do gruntów rolnych Kłobuczyn - Koźlice.

 

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Gaworzyce

 

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778, z poźn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gaworzyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w dniach od 13 kwietnia 2017 r. do 17 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Gaworzycach, ul. Okrężna 85, 59-180 Gaworzyce, w pok. nr 9 w godz. pracy Urzędu. Projekt Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie w tym okresie także udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy w Gaworzycach (http://bip.gaworzyce.com.pl).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.05.2017 r. w Pałacu w Gaworzycach, ul. Dworcowa 95, o godz. 11oo.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu Studium. Jednocześnie istnieje możliwość składania uwag i wniosków w trybie postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku…

Uwagi i wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Gaworzyce, w tym na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 czerwca 2017 r.

Organem rozpatrującym złożone uwagi i wnioski jest Wójt Gminy Gaworzyce.

 

Wójt Jacek Szwagrzyk

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Scalenie Koźlice

 

 

 

 

dz_u

dz_uw

mon_pol

spis_r

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 289
  • |
  • Wczoraj 426
  • |
  • W tym tygodniu 1082
  • |
  • W tym miesiącu 8821
  • |
  • Razem 146173