Nabór na asyatenta rodziny

 

Gaworzyce, 02.07. 2019 r.

OGŁOSZENIE nr 3/2019

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO ASYSTENT RODZINY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GAWORZYCACH

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach ogłasza  nabór na stanowisko asystent rodziny na ¾ etatu

  1. Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która: 1. posiada obywatelstwo polskie; 2. posiada wykształcenie: a) wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, lub b) wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2019r.0.1111) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub c) średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną; 3. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; 4. wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej 5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 6. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełnia praw publicznych, 7. posiada dobrą znajomość przepisów prawa z zakresu : wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego.

2. Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie w pracy zawodowej na podobnym stanowisku; b) znajomość obsługi komputera i programów biurowych; c) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej, d) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, e) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność, f) umiejętność współpracy w zespole, g) odporność na sytuacje stresowe, h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną i) prawo jazdy kat. „B" i posiadanie własnego środka transportu, j) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.

Czytaj więcej: Nabór na asyatenta rodziny

Nabór na pracownika socjalnego

 

Gaworzyce 02.07.2019 r.

OGŁOSZENIE nr 4/2019

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GAWORZYCACH

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce

I Stanowisko pracy:

Pracownik socjalny – 1 etat

II. Niezbędne wymagania od kandydatów:

1. Spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków: a) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, b) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna, c) ukończenie studiów wyższych do dnia 31 grudnia 2013 r. o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie. Art. 116 ust. 1a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej: „1a. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, wymagane umiejętności, wykaz przedmiotów, minimalny wymiar zajęć dydaktycznych oraz zakres i wymiar praktyk zawodowych dla specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego, realizowanej w szkołach wyższych na kierunkach wymienionych w ust. 1, kierując się koniecznością odpowiedniego przygotowania absolwentów do wykonywania zawodu pracownika socjalnego”

2. Posiadanie obywatelstwa polskiego. 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny. 6. Nieposzlakowana opinia. 7. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera. 8. Znajomość przepisów prawnych oraz umiejętność ich zastosowania i interpretowania z zakresu: a) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1508z późn. zm.), b) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.), c) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019.0.1111), d) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390z późn. zm.).

Czytaj więcej: Nabór na pracownika socjalnego

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2019 / 2021

ORAZ OKRES ZASIŁKOWY 2019/2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do: świadczenia wychowawczego 500+ (na okres 2019/2021), świadczenia „Dobry start”, świadczenia rodzinnego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego (na okres 2019/2020) można składać:

  • od 1 lipca 2019 r. wyłącznie elektronicznie (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS)

  • od 1 sierpnia 2019 r. drogą tradycyjną (osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gaworzycach lub za pośrednictwem poczty)

Więcej informacji można uzyskać w Dziale Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach oraz pod numerem tel. 76 500 00 33Skrócone godziny pracy

 

 

Informujemy, że w dniu 26.06.2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach 

będzie czynny do godz. 14:00
ze względu na utrzymujące się wysokie temperatury powietrza.


Za wszelkie utrudnienia w związku z powyższym serdecznie przepraszamy.

Bezpłatna pomoc dla cudzoziemców

Jesteś Obywatelem kraju niebędącego członkiem Unii Europejskiej, przebywającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej?
Jest Ci trudno załatwić niezbędne dokumenty i pozwolenia związane z pobytem i zatrudnieniem?
Potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej lub zawodowej?

Projekt „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku”
jest stworzony właśnie dla Ciebie!

 

Więcej informacji w linkach:

 

GOPS Gaworzyce :: Ta witryna używa cookies, korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie tej technologii.