Ogłoszenie - Główny Księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gaworzycach

Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach
Wymiar etatu: 0,5
Ilość etatów: 0,5
Wydział: - księgowość
Data udostępnienia: 2017-03-02
Ogłoszono dnia: 2017-03-02 przez Krystyna Joniec
Termin składania dokumentów:  do 2017-03-24 godz. 15:00:00
Zlecający: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach
 
OGŁOSZENIE
 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach
o przedłużeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze
 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach ogłasza przedłużenie naboru na stanowisko Głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gaworzycach.
 
I. Wymagania w stosunku do kandydatów
 
Wymagania niezbędne:
1.  ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
5. spełnia jeden z poniższych warunków:
a)  ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b)  ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c)  jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d)  posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;
6. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego;
7. cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 
Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość przepisów prawa w zakresie: zasad rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, księgowości budżetowej, finansów publicznych.
2. Znajomość obsługi komputera tj. pakietów biurowych MS Office (Word, Excel), Open Office, poczty elektronicznej i Internetu.
3. Umiejętności praktyczne z zakresu kontroli finansowo-księgowej.
4.Mile widziane doświadczenie w pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej.
5. Komunikatywność, wysoka kultura osobista, obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywana pracę, rzetelność, staranność oraz umiejętność dobrej organizacji pracy.
 
II. Zakres działań wykonywanych na stanowisku
1. Prowadzenie rachunkowości syntetycznej i analitycznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gaworzycach.
2. Sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych.
3. Sporządzanie sprawozdań finansowych (bilansów, rachunku zysku i strat, zmian w funduszu).
4. Sporządzanie rocznych sprawozdań o środkach trwałych i nakładach inwestycyjnych.
5. Otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych.
6. Czynne uczestnictwo w przygotowaniu projektu budżetu placówki, uchwał i zarządzeń dotyczących budżetu oraz przygotowywaniu uchwał około budżetowych.
7. Bieżące monitorowanie przepisów.
8. Comiesięczne uzgadnianie i analizowanie wszystkich obrotów i sald analitycznych, syntetycznych i pozabilansowych jednostki.
9. Opracowywanie propozycji zmian do zakładowego planu kont.
10. Rozliczanie środków z Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych.
11. Bieżąca kontrola realizacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w stosunku do planu.
12. Nadzór nad rozliczeniem dotacji na zadania zlecone oraz rozliczenie dotacji przekazywanych przez placówkę innym podmiotom oraz otrzymywanym przez placówkę.
13. Nadzór nad przygotowaniem i przekazaniem dokumentów do składnicy akt.
 
III.  Kryteria oceny:
1)   materiały dokumentujące praktykę zawodową,
2)  treść i poprawność wypowiedzi,
3)  komunikatywność.
 
IV.   Informacja o warunkach pracy:
stanowisko pracy zlokalizowane jest w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach.
Praca odbywa się w systemie jednozmianowym w wymiarze 1/2 etatu (umowa o pracę).

V.   W grudniu  2016 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gaworzycach nie przekraczał 6%.
 
VI. Wymagane dokumenty:
1) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
2) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
4) oświadczenia o:
-  niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
-  braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na tym stanowisku,
- posiadaniu obywatelstwa  polskiego,
-  pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o posiadaniu pełni praw obywatelskich,
5) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osoby niepełnosprawnej.
 
Złożone dokumenty winny być opatrzone klauzulą zezwalająca na przetwarzanie danych osobowych.
 
Kandydaci zobowiązani są załączyć list motywacyjny oraz kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia zawodowe a także posiadanie innych umiejętności lub uprawnień przydatnych na zajmowanym stanowisku a także dokumentów stanowiących podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień pracowniczych.
 
VII. Miejsce i termin składania dokumentów:
1. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach, ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego księgowego” do dnia  24 marca 2017 r. do godz. 15.00 (decyduje data faktycznego wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej).
2. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Proszę o podanie numeru kontaktowego.
4. Oferty nie spełniające wymagań niezbędnych oraz niekompletne w zakresie wymaganych dokumentów nie będą brały udziału w postępowaniu związanym z naborem na wolne stanowisko urzędnicze.
5. Nadesłane oferty z załącznikami nie będą zwracane.
6. Informacje o przebiegu naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy w Gaworzyce, na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach, oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach.
 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach
Krystyna Joniec

Pomoc pogorzelcom z Mieszkowa

 

W związku z pożarem domu w miejscowości Mieszków utworzono specjalne subkonto, na które można dokonywać wpłat dla poszkodowanej rodziny.

 

 

Osoby, które chciałyby pomóc finansowo, mogą dokonywać wpłat na konto o numerze:

 

 

70 8653 0004 0001 0087 7716 0006

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

Ogłoszenie: Główna księgowa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gaworzycach

Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach

Wymiar etatu: 0,5

Ilość etatów: 0,5

Wydział: - księgowość

Data udostępnienia: 2016-12-20

Ogłoszono dnia: 2016-12-20 przez Krystyna Joniec

Termin składania dokumentów: do 2017-01-16 godz. 14:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2016

Zlecający: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach

Czytaj więcej: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Zaproszenie na wykład

 

GOPS w Gaworzycach zaprasza mieszkańców gminy na wykład dotyczący narkotyków,

dopalaczy i innych substancji uzależniających,

który odbędzie się w dniu 27.10.2016 r.
Jeśli chcesz lepiej chronić swoje dziecko, zapraszamy na wykład.
Lepiej prowadzić profilaktykę, niż zmagać się z uzależnieniem.

 

 

 

 

Fundacja Eudajmonia zaprasza do udziału w projekcie

 

 

 

Fundacja Eudajmonia zaprasza do udziału w projekcie

„Rozwój usług asystenckich skuteczną formą wspierania

w procesie aktywizacji osób z niepełnosprawnościami”

 

Więcej na temat można przeczytać tu:

http://www.eudajmonia.pl/index.php?p=new&idg=mg,2&id=233

GOPS Gaworzyce :: Ta witryna używa cookies, korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie tej technologii.