Zarządzenie Kierownika GOPS w Gaworzycach nr 6/2017

 

 

Zgodnie z zarządzeniem nr 6 /2017

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach

z dnia 11 grudnia 2017 r.

 

w sprawie dnia wolnego od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach

 

 

ustanawia się dzień 2 stycznia 2018 r. dniem wolnym od pracy

 

za Święto Trzech Króli z dnia 6 stycznia 2018 r. (sobota)

Ustawa "Za Życiem"

 

 

"Za Życiem"

 

Z dniem 1 stycznia 2017 r., zgodnie z Ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, osoby uprawnione będą mogły każdorazowo zgłosić potrzebę objęcia wsparciem asystenta rodziny oraz złożyć wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu.

Osoba uprawniona wg ww. ustawy to:

 • rodzina, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. Oznacza to:

- ciężkie i nieodwracalne upośledzenie,

- albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu,

 • kobieta, która otrzymała informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,

 • kobieta, której dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,

 • kobieta, która po porodzie nie zabierze do domu dziecka z powodu:

- poronienia,

- urodzenia dziecka martwego,

- urodzenia dziecka niezdolnego do życia,

- urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie lekarskie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, można otrzymać od lekarza:

 • ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz który pracuje w placówce finansowanej przez NFZ),

 • posiadającego specjalizację II stopnia,

 • posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

I. Koordynacja udzielana przez asystenta rodziny

Objęcie rodziny wsparciem asystenta rodziny odbywa się na wniosek rodziny, przekazany do Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach.

Asystent rodziny stanie się koordynatorem działań pomocowych.

 • udziela informacji w zakresie tego, gdzie i jaką pomoc rodziny mogą uzyskać;

 • koordynuje, wspólnie z rodzinami katalog możliwego do uzyskania wsparcia

w poszczególnych instytucjach w okresie okołoporodowym oraz po urodzeniu dziecka;

 • na podstawie pisemnego upoważnienia może w imieniu osób uprawnionych reprezentować je w różnych instytucjach.

II. Jednorazowe świadczenie pieniężne

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

KOMU PRZYSŁUGUJE JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE

Jednorazowe świadczenie przysługuje:

· matce,

· ojcu,

· opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),

· opiekunowi prawnemu dziecka. Jednorazowe świadczenie przysługuje świadczeniobiorcą oraz osobom uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1973 i 1807).

KRYTERIUM DOCHODOWE

Jednorazowe świadczenie przysługiwać będzie bez względu na osiągane dochody.

WYSOKOŚĆ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA

Wysokość jednorazowego świadczenia wynosi 4 000,00 zł.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

· wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu można złożyć od 1 stycznia 2017 roku,

· wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania,

· zaświadczenie lekarskie z informacją, iż kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu,

· zaświadczenie lekarskie, potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie powinno być wystawionego przez lekarza z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Obowiązujące przepisy nie przewidują sformalizowanego wzoru takiego zaświadczenia,

· przyznanie jednorazowego świadczenia następuje na podstawie decyzji administracyjnej wydanej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

KIEDY ŚWIADCZENIE NIE PRZYSŁUGUJE:

osoba wnioskująca nie jest świadczeniobiorcą świadczeń opieki zdrowotnej lub osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, 1807, 1860, 1948, 2138 i 2173),

· na dziecko, na które osoba wnioskuje o jednorazowe świadczenie, było pobierane w tej lub innej instytucji jednorazowe świadczenie,

· dziecko, na które osoba wnioskuje o jednorazowe świadczenie, zostało umieszczone w pieczy zastępczej lub w domu pomocy społecznej zapewniającym nieodpłatne pełne utrzymanie,

· członkowi rodziny przysługuje na dziecko jednorazowe świadczenie lub świadczenie o charakterze podobnym do jednorazowego świadczenia za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,

· wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia został złożony po terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka,

· kobieta nie pozostawała pod opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży.

Informator do ustawy http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-matki-i-dziecka/

Akty prawne:

 • Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Nie bądź obojętny!!!

 

 

W związku z nadchodzącym okresem zimowym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach bardzo prosi o informowanie o osobach starszych nieopuszczających mieszkań, niepełnosprawnych, bezdomnych wymagających pomocy.

Zgłoszenia można dokonać bezpośrednio w:

 • Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gaworzycach

poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. od 7:00 do 15:00

wtorek w godz. od 8:00 do 16:00
tel.: 76 83 16 267,

 • Gminnym Ośrodku Zdrowia w Gaworzycach

poniedziałek,wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. od 7:30 do 18:00

tel.: 76 83 16 220,

 • POGOTOWIE RATUNKOWE

  tel. 999 lub 112, całodobowo,

 • POLICJA

  tel.: 997 lub 112, całodobowo,

 • SOŁTYS danej wsi.

Osoby bezdomne mogą skorzystać z pomocy oferowanej przez:

Schronisko dla bezdomnych w Żukowicach

rodzaj: Schronisko

Adres: 67-231 Żukowice 139

Miejsc: 60

Telefon: 76 831 43 88
lub 507 161 301 - Prezes

Ustalanie prawa do świadczeń wychowawczych na kolejny okres 2017/2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach informuje, że od 1 sierpnia 2017 r. będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy, który będzie obowiązywał w okresie od 01.10.2017r. do 30.09.2018r.


Wnioski można również składać w formie elektronicznej przy wykorzystaniu platform ZUS, ePUAP, Emp@tia i bankowości elektronicznej.

 

Czytaj więcej: Ustalanie prawa do świadczeń wychowawczych na kolejny okres 2017/2018

RODZINY WSPIERAJĄCE

 

Poszukiwane osoby chętne do pełnienia funkcji tzw. Rodziny wspierającej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach poszukuje osób chętnych do pełnienia funkcji tzw. „rodziny wspierającej” dla rodzin z terenu gminy, przeżywających trudności w sprawowaniu opieki i wychowywaniu dzieci.

Rodzina wspierająca ma za zadanie wesprzeć rodzinę wspieraną w opiece i wychowaniu dzieci poprzez np. wskazanie prawidłowych wzorców z tym zakresie, podzielenie się umiejętnościami zastosowania metod wychowawczych pozbawionych przemocy, udzielenie pomocy w zaspokojeniu potrzeb emocjonalnych dzieci.

Rodzina wspierająca może udzielać wsparcia np. poprzez wspólne spędzanie czasu z rodziną wspieraną i dziećmi z tej rodziny, poprzez pomoc w nauce dzieciom z rodziny wspieranej, budowanie poczucia własnej wartości u dzieci, pokazywania im ciekawych form spędzania wolnego czasu i inne. Wiele zależy od inwencji , chęci i możliwości rodziny wspierającej.

Obecnie poszukujemy rodziny wspierającej dla rodzin wielodzietnych.

Prosimy zainteresowane osoby o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce lub kontakt telefoniczny z panem Mirosławem Czaplą – asystentem rodziny (tel.76 8316267), w celu umówienia się na indywidualną rozmowę, podczas której zostanie ustalony zakres ewentualnego wsparcia według możliwości rodziny wspierającej i potrzeb rodziny wspieranej. Podczas rozmowy zostaną także przedstawione warunki formalne i wsparcie ze strony gminy dla rodziny pełniącej funkcje rodziny wspierającej.

GOPS Gaworzyce :: Ta witryna używa cookies, korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie tej technologii.