Skrócone godziny pracy

 Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 kwietnia 2019 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach

będzie czynny w godzinach

od 7.00 do 13:00
Za utrudnienia przepraszamy!

 

Pomoc pogorzelcom

 

 

 

Szanowni Państwo

 Zwracamy się z prośbą o pomoc dla rodziny poszkodowanej w pożarze budynku mieszkalnego w

 Witanowicach, gm. Gaworzyce. W wyniku akcji gaśniczej zalane zostało mieszkanie, a przy tym meble i

 sprzęt gospodarstwa domowego. W związku z tym prosimy o pomoc w postaci rzeczowej, tj. materiały

 budowlane (farby, regipsy, kleje, gładzie itp.), meble, dywany, kołdry, poduszki, pościele, ręczniki itp.

 Jeśli macie w domach coś co nie będzie Wam już potrzebne, możecie przekazać do GOPS w

 Gaworzycach.

 Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 76/8316-267

NABÓR NA ASYSTENTA RODZINY W GOPS

 

 

OGŁOSZENIE O  NABORZE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach

ogłasza  nabór na stanowisko asystent rodziny

  1. Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która: 1. posiada obywatelstwo polskie; 2. posiada wykształcenie: a) wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, lub b) wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną; 3. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; 4. wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej 5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 6. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełnia praw publicznych,
7. posiada dobrą znajomość przepisów prawa z zakresu : wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego.

2. Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie w pracy zawodowej na podobnym stanowisku; b) znajomość obsługi komputera i programów biurowych; c) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej, d) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, e) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność, f) umiejętność współpracy w zespole, g) odporność na sytuacje stresowe, h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną i) prawo jazdy kat. „B" i posiadanie własnego środka transportu, j) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.

Czytaj więcej: NABÓR NA ASYSTENTA RODZINY W GOPS

NABÓR NA PRACOWNIKA SOCJALNEGO W GOPS

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach

ogłasza nabór na stanowisko nieurzędnicze:


pracownik socjalny

Wymagania niezbędne

Posiadanie obywatelstwa polskiego. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.
Nieposzlakowana opinia.
Staż pracy w zawodzie – co najmniej 3 letni.
Posiadania prawa jazdy kat. B oraz samochodu.

Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 ust.111 ustawy z dnia 12 marca 2004r, o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.) tj. spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:

Posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
Ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna, Do dnia 31 grudnia 2013r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia , nauki w rodzinie. Umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów prawa z zakresu ustaw: Ustawa o pomocy społecznej, Kodeksu postępowania  administracyjnego, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, Ustawa o  przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz  Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość obsługi komputera, obsługa programu TT Pomoc oraz urządzeń biurowych,

2. Umiejętność pracy w zespole.

3. Umiejętność skutecznej komunikacji, kreatywność.

4. Umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy własnej.

5. Umiejętność radzenia sobie ze stresem.

6. Samodzielność, sumienność, obowiązkowość.

Czytaj więcej: NABÓR NA PRACOWNIKA SOCJALNEGO W GOPS

"JUŻ NIE DAM SIĘ LICHWIE"

 

 

 

O Funduszu Sprawiedliwości

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zwany dalej Funduszem Sprawiedliwości jest funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc osobom pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną. Dysponentem Funduszu Sprawiedliwości jest Minister Sprawiedliwości. Fundusz Sprawiedliwości został utworzony na podstawie art. 43 ustawy Kodeks Karny Wykonawczy z dnia 6 czerwca 1997 r. (DZ. U. 2018 poz. 652 ze zm.) Szczegółowe zasady udzielania pomocy i dotacji w ramach Funduszu, zostały określone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r., w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (Dz. U. 2017, poz. 1760).

Czytaj więcej: "JUŻ NIE DAM SIĘ LICHWIE"

GOPS Gaworzyce :: Ta witryna używa cookies, korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie tej technologii.