Zmiana siedziby GOPS

UWAGA - ZMIANA SIEDZIBY

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GAWORZYCACHUprzejmie informujemy, że

od 09 września 2019 r.

ulega zmianie adres siedziby

GOPS w Gaworzycach

z dotychczasowego na

ul. Okrężna 85, 59-180 Gaworzyce

(poprzednia siedziba urzędu gminy)

Utrudnienia w przyjmowaniu Klientów

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach informuje, iż w związku ze zmianą siedziby Ośrodka

w dniach od 04.09.2019 r. do 06.09.2019 r.

mogą wystąpić utrudnienia w obsłudze Klientów.

W miarę możliwości prosimy o załatwianie spraw

od 09.09.2019 r.

Ponadto informujemy, że

dział świadczeń rodzinnych – II piętro, będzie nieczynny.

Wszelkie sprawy prosimy załatwiać w biurze GOPS na parterze.

Za zaistniałe w związku z tym utrudnienia serdecznie przepraszamy

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - ASYSTENT RODZINY

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach ogłasza  nabór na stanowisko asystent rodziny na ¾ etatu.

 

Więcej>>

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - pracownik socjalny

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Wioletta Kruczek.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Wioletta Kruczek spełniła wszystkie kryteria formalne, posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy na stanowisku pracownik socjalny.

 

Kierownik Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej

w Gaworzycach

Anna Socha

Nabór na asyatenta rodziny

 

Gaworzyce, 02.07. 2019 r.

OGŁOSZENIE nr 3/2019

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO ASYSTENT RODZINY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GAWORZYCACH

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach ogłasza  nabór na stanowisko asystent rodziny na ¾ etatu

  1. Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która: 1. posiada obywatelstwo polskie; 2. posiada wykształcenie: a) wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, lub b) wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2019r.0.1111) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub c) średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną; 3. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; 4. wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej 5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 6. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełnia praw publicznych, 7. posiada dobrą znajomość przepisów prawa z zakresu : wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego.

2. Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie w pracy zawodowej na podobnym stanowisku; b) znajomość obsługi komputera i programów biurowych; c) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej, d) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, e) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność, f) umiejętność współpracy w zespole, g) odporność na sytuacje stresowe, h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną i) prawo jazdy kat. „B" i posiadanie własnego środka transportu, j) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.

Czytaj więcej: Nabór na asyatenta rodziny

GOPS Gaworzyce :: Ta witryna używa cookies, korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie tej technologii.