Wójt Gmina Gaworzyce ogłasza nabór wniosków na wymianę starego źródła ciepła opalanego paliwem stałym na nowy proekologiczny!


Gmina Gaworzyce uruchamia dotacje na wymianę starych pieców na ekologiczne systemy ogrzewania (kotły gazowe, olejowe, elektryczne oraz kotły na paliwa stałe lub biomasę charakteryzujące się parametrami, co najmniej jak dla kotłów 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012).


Przyjęta przez Radę Gminy Gaworzyce uchwała Nr IX/56/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Gaworzyce na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na obszarze Gminy Gaworzyce ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z pieców węglowych, tzw. „kopciuchów”. Program jest skierowany do wszystkich mieszkańców gminy, w tym również przedsiębiorców oraz wspólnot mieszkaniowych. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji jest trwała likwidacja starego źródła ciepła.


Dotacja będzie udzielana do wysokości 50% udokumentowanych i poniesionych kosztów na zakup nowego źródła ciepła,  jednak nie więcej niż 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w Gaworzycach, ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek, środa- piątek 7.00-15.00, wtorek 8.00-16.00).
Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy na rok 2019.  W budżecie Gminy na 2019 r. zabezpieczono 10.000, 00 zł.

 

Więcej informacji pod nr telefonu: 76 83 16 285 w. 48 (p. Agnieszka Wilusz).

 

Załączniki:

1. Wniosek o udzielenie dotacji.

2. Wniosek o rozliczenie dotacji.

3. Zgoda współwłaścicieli nieruchomości.

4. Uchwała.

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń