Nabór na pracownika socjalnego

 

Gaworzyce 02.07.2019 r.

OGŁOSZENIE nr 4/2019

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GAWORZYCACH

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce

I Stanowisko pracy:

Pracownik socjalny – 1 etat

II. Niezbędne wymagania od kandydatów:

1. Spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków: a) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, b) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna, c) ukończenie studiów wyższych do dnia 31 grudnia 2013 r. o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie. Art. 116 ust. 1a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej: „1a. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, wymagane umiejętności, wykaz przedmiotów, minimalny wymiar zajęć dydaktycznych oraz zakres i wymiar praktyk zawodowych dla specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego, realizowanej w szkołach wyższych na kierunkach wymienionych w ust. 1, kierując się koniecznością odpowiedniego przygotowania absolwentów do wykonywania zawodu pracownika socjalnego”

2. Posiadanie obywatelstwa polskiego. 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny. 6. Nieposzlakowana opinia. 7. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera. 8. Znajomość przepisów prawnych oraz umiejętność ich zastosowania i interpretowania z zakresu: a) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1508z późn. zm.), b) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.), c) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019.0.1111), d) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390z późn. zm.).

 

III. Wymagania dodatkowe:

1. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych,
2. dokładność, obowiązkowość, odpowiedzialność, kreatywność, samodzielność, 3. wysoka kultura osobista i dobra komunikatywność interpersonalna,
4. umiejętność pracy w zespole oraz indywidualnie,
5. umiejętność dobrej organizacji pracy,
6. umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu, 7. łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych w celach prawidłowego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
8. umiejętność związana ze sprawną obsługą trudnego klienta.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Diagnozowanie środowisk i ustalanie potrzeb osób i rodzin,
2. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i alimentacyjnych w środowisku zamieszkania zainteresowanych,
3. współpraca z organami samorządu, instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, służbą zdrowia, pracodawcami oraz osobami fizycznymi w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej,
4. prowadzenie pracy socjalnej w środowisku oraz zawieranie kontraktów socjalnych,
5. przygotowywanie kompletnej dokumentacji do wydawania decyzji administracyjnych,
6. zapobieganie procesowi marginalizacji osób i grup, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym.

V. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny,
2. Życiorys CV,
3. Kwestionariusz osobowy dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie,
4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
5. Oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, 6. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom wraz z suplementem) (oryginały do wglądu po przejściu do II etapu),
8. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i dotychczasowe zatrudnienie (oryginały do wglądu po przejściu do II etapu),
9. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, ukończonych kursach i szkoleniach (oryginały do wglądu po przejściu do II etapu).

Wymagane oświadczenia, list motywacyjny, życiorys CV i kwestionariusz osobowy należy opatrzyć własnoręcznym podpisem kandydata. Brak któregokolwiek dokumentu wyszczególnionego w punktach od 1 do 9 części V ogłoszenia o naborze powoduje odrzucenie oferty na etapie oceny formalnej.

VI. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Dokumenty należy składać lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach, ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce, w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego”

w terminie do 29 lipca 2019 r. do godz. 1200.

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 sierpnia 2019 r. o godzinie 13 30 w siedzibie tut. Ośrodka.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko będzie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminy Gaworzyce oraz w siedzibie Ośrodka.

Dodatkowych informacji o naborze udziela Kierownik GOPS w Gaworzycach – tel. (76) 8316267 lub osobiście w Ośrodku.

VII. Dodatkowe informacje:

1. Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku przesłania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do siedziby GOPS),
2. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
3. Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po upływie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia wyników naboru podlegają zniszczeniu,
4. Lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Gaworzycach po przeprowadzonym i zakończonym naborze,
5. Szczegółowych informacji udziela Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach , tel. 76 8316267

Dane osobowe – klauzula informacyjna:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.: administrator danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Dworcowa 95, 59- 180 Gaworzyce

a) sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Ośrodku: adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b) cel przetwarzania danych; przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gaworzycach

c) dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia rekrutacji u pracodawcy;

d) prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych, a także prawo do przeniesienia danych : żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

f) podstawa prawna przetwarzania danych art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 11 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

g) podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;

10. Inne:

1. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną. 2. Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty te mogą zostać odebrane do dnia 09.08.2019r., a nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone. 3. Kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego w celu powiadomienia o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 4. Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis 5. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej GOPS Gaworzyce i na stronie internetowej Ośrodka Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., na stronie BIP Urzędu Gminy Gaworzyce.Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Gaworzycach

Joniec Krystyna

GOPS Gaworzyce :: Ta witryna używa cookies, korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie tej technologii.