Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

 

Gdzie szukać pomocy?

Tu znajdziesz pomoc!

W twojej okolicy znajdują się instytucje, które mogą Ci pomóc. Każda z instytucji świadczy inny rodzaj pomocy. Możesz uzyskać w nich wsparcie psychologiczne, materialne, socjalne i pomoc prawną. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Przemoc jest przestępstwem ściganym przez polski wymiar sprawiedliwości.

MASZ PRAWO DO INTERWENCJI POLICJI KIEDY:

 • zostaje naruszona twoja nietykalność osobista – osoba bliska popycha cię, obezwładnia, policzkuje, dusi, bije, używa broni i innych niebezpiecznych przedmiotów

 • druga osoba grozi tobie i twoim bliskim – słowami, czynami (podnosząc na ciebie rękę, uderzając lub niszcząc przedmioty w twoim najbliższym otoczeniu), zastrasza cię (odebraniem bliskich, ograniczeniem kontaktów z innymi, odebraniem rzeczy dla ciebie ważnych, zniszczeniem twojej własności).

 • sprawca stosuje przemoc psychiczną – obraża cię słowami powszechnie uważanymi za obraźliwe, krzyczy, wyśmiewa cię, izoluje cię od rodziny i znajomych, poniża, domaga się posłuszeństwa, ogranicza sen Tobie i twoim dzieciom

 • w przypadku przemocy seksualnej – gdy osoba bliska wymusza pożycie seksualne, wymusza nieakceptowane przez Ciebie praktyki seksualne,

 • sprawca stosuje przemoc finansową np. odbiera zarobione przez Ciebie pieniądze, niszczy wasze wspólne mienie

 • osoba bliska zachowuje się nieobliczalnie pod wpływem alkoholu – krzyczy, niszczy przedmioty, popycha bliskich itp.

 • KAŻDA OSOBA WZYWAJĄCA POLICJĘ MA PRAWO DO:
 • Zapewnienia jej przez interweniujących policjantów doraźnego bezpieczeństwa – oznacza to że, jeżeli sprawca przemocy zachowuje się nieobliczalnie pod wpływem alkoholu lub groził Tobie, twoim dzieciom, masz prawo żądać zabrania go na posterunek lub izbę wytrzeźwień i jest to obowiązkiem każdego funkcjonariusza (współmałżonek nie może zostać obarczony rachunkiem za pobyt na izbie wytrzeźwień partnera, a komornik nie ma prawa skonfiskować wspólnego mienia by pokryło ono koszty przebywania na izbie wytrzeźwień). Uzyskania informacji, kto przyjechał na wezwanie – dlatego można i należy zapytać o numery identyfikacyjne policjantów, a także o nazwę i siedzibę jednostki, w której pracują policjanci podejmujący interwencję,

 • wykorzystania dokumentacji interwencji policyjnych /notatek urzędowych/ jako dowodów w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy,

 • zgłoszenia interweniujących policjantów na świadków w sprawie karnej przeciw sprawcyprzemocy.

Policyjny telefon zaufania 0800-283-107, Pod numerem "Policyjnego Telefonu Zaufania", policjant dyżuruje od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 - 18.00. W pozostałe dni i godziny wszystkie informacje są nagrywane i odsłuchiwane przez kolejnego dyżurującego funkcjonariusza.

Problem – Przemoc

Gdzie szukać pomocy?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach

ul. Dworcowa 95 59-180 Gaworzyce tel. (76) 8316-267

Pomoc Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest długofalowa i obejmuje wiele aspektówTwojego życia. Pracownicy socjalni pomogą Ci zatroszczyć się o sferę finansową (napisać i udokumentować wniosek o zasiłek stały, okresowy lub celowy w zależności od aktualnej sytuacji twojej rodziny), będą się troszczyć o poprawę twojego funkcjonowania w szerszej perspektywie – usamodzielnienie się, pracę, warunki socjalne. Ponadto pracownicy GOPS przyjmą zgłoszenie o przemocy w rodzinie i za Twoją zgodą mogą udzielić Ci następującej pomocy:

 • Pomogą założyć formularz „Niebieskiej Karty” i tym samym udokumentować przemoc.

 • Poinformują Cię dokładnie o twoich prawach i możliwościach uzyskania pomocy od specjalistów (prawnika, lekarza, psychologa) i pomogą się z nimi skontaktować a także z innymi instytucjami, które mogą świadczyć ci pomoc.

 • W szczególnych przypadkach podejmą działania mające na celu umieszczenie Ciebie wraz z rodziną w Domu dla samotnych matek.

 • W razie zagrożenia zdrowia i życia dziecka pracownik socjalny ma uprawnienia do odebrania dziecka z rodziny.

 • Skierują twoją sprawę do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Składa się on ze specjalistów z różnych dziedzin, którzy mają za zadanie wraz z Tobą opracować plan działania zmierzający do poprawy sytuacji w twojej rodzinie i wesprzeć Cię w jego realizacji. Zespół może wesprzeć cię w takich działaniach jak: rozwód, założenie sprawy o alimenty, wytoczenie sprawy karnej, skierowanie sprawcy na leczenie odwykowe od alkoholu, jeśli go nadużywa (składając wniosek do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) a także w negocjacjach ze sprawcą przemocy, który w takim wypadku zostaje wezwany na spotkanie zespołu i poinformowany o konsekwencjach prawnych wynikających ze stosowania przemocy

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Tel. 76/ 8316 -285

 • Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1992 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zadaniem jej jest podejmowanie czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładach lecznictwa odwykowego. Komisja posiada w tym celu druki wniosków do wszczęcia procedur wobec osoby, która nadużywając alkoholu prowadzi do rozkładu życia rodzinnego, demoralizacji nieletnich, systematycznie zakłóca spokój i porządek publiczny. Nadużywanie alkoholu często związane jest ze stosowaniem przemocy wobec członków najbliższej rodziny. W celu zgłoszenia osoby nadużywającej alkoholu należy złożyć wniosek w formie pisemnej do Komisji.

Punkt Konsultacyjny

 • Psycholog przyjmuje w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Gaworzycach w każdy poniedziałek od godz. 14:00 do 18:00 Na spotkanie z psychologiem może umówić cię każdy pracownik socjalny, nie musisz w tym celu tłumaczyć, dlaczego zapisujesz się na wizyty. Pomoc jest bezpłatna. Psycholog może pomóc Ci rozeznać się w twoich aktualnych decyzjach i planach, zdiagnozować czy w twoim domu jest przemoc i nauczyć Cię jak się bronić przed sprawcą przemocy.

Działanie punktu obejmuje:

 • wsparcie psychologiczne dla rodzin z problemem alkoholowym

 • wsparcie psychologiczne dla osób współuzależnionych

 • konsultacje dla rodziców w związku z trudnościami wychowawczymi

 • wsparcie dla rodzin w przypadku przemocy domowej, w konfliktach rodzinnych

 • interwencje psychologiczne w trudnościach emocjonalnych

Ośrodek Zdrowia

 • Osobą, którą możesz poinformować o przemocy może być twój lekarz pierwszego kontaktu, pomoże ci on skontaktować z instytucjami, które mogą udzielić Ci pomocy

 • W przypadku pobicia zaświadczenie ma obowiązek wystawić każdy lekarz, można udać na SOR pełniącego dyżur. Uzyskanie takiego zaświadczenia jest zawsze bezpłatne, niezależnie od tego, czy pokrzywdzony uda się do ośrodka mającego podpisany kontrakt z NFZ, czy pójdzie do prywatnego gabinetu lekarskiego. Ważne jest także to, że lekarz nie może odmówić wystawienia takiego zaświadczenia. Lekarz dokonuje badania osoby pokrzywdzonej i w zaświadczeniu powinien opisać wszelkie widoczne obrażenia oraz ich szczegółowy wygląd:

Zaświadczenie takie nie jest obdukcją lekarską. Jest ono jedynie dowodem na to, jakie obrażenia lekarz wystawiający zaświadczenie stwierdził u pokrzywdzonego. Natomiast nie jest ono dowodem w zakresie przyczyn i mechanizmu powstania obrażeń. Tylko biegły sądowy z zakresu medycyny sądowej może to stwierdzić w wydanej na tę okoliczność opinii. Ta opinia, która jest płatna, jest właśnie obdukcją lekarską. Po wszczęciu postępowania przygotowawczego opinia jest wydawana na zlecenie prokuratury i jej koszt pokrywa Skarb Państwa. Biegły wypowiada się w niej, jakich obrażeń doznał pokrzywdzony (rodzaj, rozmiar, umiejscowienie), jaki był mechanizm zadania urazów, wnioskuje co do narzędzi, o ile jest to możliwe po rodzaju obrażeń, wypowiada się, czy mogły one powstać w sposób, jaki podaje pokrzywdzony oraz także co do czasu ich powstania (przewidywanego). Jednakże obdukcja lekarska jest sporządzana nierzadko wiele dni po zdarzeniu, po akcie przemocy domowej. Do tego czasu większość obrażeń, jeśli nie są to złamania i głębokie rany, które zostały udokumentowane podczas udzielania pokrzywdzonemu pierwszej pomocy, zdąży się wygoić. Dlatego ważne jest uprzednie wykonanie przez ofiarę przemocy badania lekarskiego i uzyskanie bezpłatnego zaświadczenia, które potem składane jest do akt postępowania i biegły także na jego podstawie opisuje obrażenia i dokonuje wnioskowania na temat przyczyn ich powstania. Bo takie zaświadczenie, jeśli nie ma fotografii, jest niekiedy jedynym dowodem na to, jakich obrażeń doznał pokrzywdzony. Rzadko kiedy ofiara przemocy sama potrafi opisać obrażenia w sposób wystarczający na potrzeby sporządzenia opinii przez biegłego.

Szkoła Twojego dziecka

Jeśli osobą z twojego otoczenia jest nauczyciel Twojego dziecka lub pedagog szkolny, opowiedz mu o przemocy, która Cię dotyka. Ma on obowiązek zachować tajemnicę, ale jeśli zachcesz, może pomóc Ci skontaktować się z instytucjami, które zapewnią Ci pomoc.

 

INNE PRZYDATNE TELEFONY:

Policyjny telefon zaufania

tel. 0800-283-107

Niebieska linia

0 801 120 002

Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży

800 12 12 12 – w godzinach 8.15- 20.00

116 111

Program Korekcyjno-Edukacyjny

Grupy wsparcia dla osób uzależnionych

Grupa AA „Remont” – Polkowice ul. Lipowa 1 - spotkania w każdy czwartek godz. 18.00 (pora letnia), 19.00 (pora zimowa)

Grupa Al-Anon „Nadzieja”- Polkowice ul. Lipowa 1, spotkania w każdy poniedziałek o godz.18.

Grupa „Asocjacja”- Polkowice ul. K.B. Kominka 1 – Parafia MBKP (dom parafialny) – poniedziałek godz. 18.

Grupa „Ocalenie” – Parafia św. Michała Archanioła (dom parafialny) – Polkowice,Plac Kościelny 2, spotkania w każdy wtorek od 18.15.

Przychodnia Specjalistyczna

 • Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu

67-200 Głogów, ul. Kościuszki 15

 • Oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych

67-200 Głogów, ul. Kościuszki 15

 • Poradnia leczenia uzależnień

67-200 Głogów, ul. Kościuszki 15

 • Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

67-200 Głogów, ul. Kościuszki 15

 • Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych

67-200 Głogów, ul. Piastowska 1/3

 

Poradnia Leczenia Uzależnień - Głogów

Adres: Marii Skłodowskiej-Curie 11 , Głogów

WYKAZ INSTYTUCJI POMOCOWYCH

 

 

Nazwa instytucji adres telefon e-mail
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach ul. Dworcowa 95 59-180 Gaworzyce 76 8316267 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gaworzycach ul. Dworcowa 200 59-180 Gaworzyce 76 8316220 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Rewir Dzielnicowych w Gaworzycach ul. Główna 16 A 59–180 Gaworzyce 76 8463391  
Wolontariat Jana Pawła II Gaworzyce ul. Dworcowa 95 59-180 Gaworzyce 721172965 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wolontariat Szkolny Gaworzyce ul. Szkolna 11 59-180 Gaworzyce 76 8316207 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Klub Seniora Gaworzyce ul. Dworcowa 95 59-180 Gaworzyce 781316100 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,, Najmilsi” Gaworzyce ul. Dworcowa 95 59-180 Gaworzyce 698550787 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie Gaworzyce ul. Dworcowa 200 59-180 Gaworzyce 76 8316 220  
Parafialny Zespół ,,Caritas”przy parafii Św. Barbary w Gaworzycach ul. Szkolna 49 A 59-180 Gaworzyce 697974774  
Pedagog Szkoła Podstawowa Gaworzyce ul. Szkolna 1159-180 Gaworzyce 76 8316 207 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zespół Interdyscyplinarny GOPS Gaworzyce ul. Dworcowa 9559-180 Gaworzyce 76 8316267 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gaworzycach

ul. Okrężna 85

59-180 Gaworzyce

76 8316 285 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Położna Gaworzyce ul. Dworcowa 200 59-180 Gaworzyce 76 8316220 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Nieodpłatna Pomoc Prawna Gaworzyce ul. Okrężna 85 59-180 Gaworzyce 76 8316 285 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ SA w Polkowicach

ul. Kominka 7

59-100 Polkowice

76 746 08 00 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Poradnia Zdrowia Psychicznego w Polkowicach

ul. Kominka 7

59-100 Polkowice

gabinet 8

76 74608 63

76 746 08 60

 
Poradnia Psychologiczna w Polkowicach

ul. Kominka 7 59-100 Polkowice

gabinet 8

76 7460863

76 746 08 00

 
Poradnia Leczenia Uzależnień w Polkowicach

ul. Kominka 7

59-100 Polkowice
gabinet 8

76 746 08 60  
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach ul. Św. Sebastiana 1 A59-100 Polkowice

76 729 92 33 całodobowy;

728940452

 
Zespół ds. Interwencji Kryzysowej w Polkowicach ul. Św. Sebastiana 1 A59-100 Polkowice 76 729 92 24  
Dom Interwencji Kryzysowej w Chocianowie ul. Krótka 559-140 Chocianów 728 940 452 całodobowy  
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Polkowicach ul. Św. Sebastiana 159-100 Polkowice 76 729 92 38 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach

ul. Targowa 1

59-100 Polkowice

76 746 15 70 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach ul. Legnicka 15 59-100 Polkowice

76 846 33 00

76 846 33 01

 
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Polkowicach

ul. Kominka 7

59-100 Polkowice

76 746 08 72 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Głogowski Szpital Powiatowy Głogów ul. Kościuszki 15 67-200 Głogów 76 8373323  
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Głogów

ul. Słowiańska 13

67-200 Głogów

76 833 21 46  
Dom Pomocy Społecznej Głogów

ul. Neptuna 22/24

67-200 Głogów

76 833 88 09  
Powiatowe Centrum Pieczy Zastępczej Głogów

ul. Słowiańska 13

67-200 Głogów

76 833 21 46  
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci I Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Głogowie

ul. Norwida 3

67-200 Głogów

76 834 13 66  
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Głogowie ul. Królowej Jadwigi 1 67-200 Głogów 600987470  
Dom Samotnej Matki Głogów

ul. Folwarczna 50

67-200 Głogów

76 833 35 00  
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie

ul. Folwarczna 52

67-200 Głogów

76 833 32 93  
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Głogowie ul. Neptuna 33 67-200 Głogów 76 833 94 36  
Polski Związek Niewidomych w Głogowie

ul. Sikorskiego 22

67-200 Głogów

76 833 28 51  
Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem ,, Oswoić Świat''

ul. Kosmonautów Polskich 53/2

67-200 Głogów

692 541 694

602 468 802

 
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Głogowie

ul. Perseusza 9

67-200 Głogów

76 834 65 01  
Miejskie Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie ul. Legnicka 3 67-200 Głogów 76 727 47 00  
Dzienny Ośrodek Opiekuńczy w Głogowie ul. Strumykowa 3 67-200 Głogów 76 727 20 85  
Sąd Rejonowy w Głogowie

ul. Kutrzeby 2

67-200 Głogów

76 838 82 40  
MOPU – Noclegownia im. Brata Alberta w Głogowie

ul. Legnicka 3

67-200 Głogów

76 727 47 00  
Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży ,, Szansa „ w Głogowie

ul. Perseusza 13

67-200 Głogów

76 832 18 04  
Głogowskie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane

ul. Kościuszki 15

67-200 Głogów

888205105  
Stowarzyszenie Opieki Długoterminowej w Głogowie

ul. Kościuszki 15

67-200 Głogów

76 837 33 85  
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Porażeniem Mózgowym i Zespołem Downa

ul. Herkulesa 2

67-200 Głogów

600300925  
Stowarzyszenie UMIEM w Głogowie ul. Chopina 55 67-200 Głogów 519121088  
Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – Niebieska Linia  

801 120 002

800 200 001

www.niebieskalinia.info
Ogólnopolska Linia Telefoniczna Dla Rodziców Dzieci Pijących Alkohol – Pomarańczowa Linia   801140068  
Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży   116111 www.116111.pl
Ogólnopolski Telefon Zaufania Odnośnie Narkomanii   801199990  

GOPS Gaworzyce :: Ta witryna używa cookies, korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie tej technologii.