Świadczenia wychowawcze "500+", "Dobry Start"

Świadczenie wychowawcze "500+"

 

Od 1 lipca 2019r. program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.

Zmiany znoszą kryterium dochodowe oraz obowiązek ustalenia alimentów dla rodziców samotnie wychowujących dziecko, co oznacza, że rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej oraz dostarczać orzeczeń sądowych.

Przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego nie będzie wymagało wydania decyzji. Informacja o przyznaniu świadczenia zostanie wysłana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego będzie można odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gaworzycach. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie będzie wstrzymywało wypłaty tego świadczenia.

Komu przysługuje prawo do świadczenia 500+

Świadczenie wychowawcze z programu 500 plus mogą otrzymać:

 • matka albo ojciec, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca

 • opiekunowie faktyczni dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego lub

 • opiekunowi prawnemu dziecka, albo

 • dyrektorowi domu pomocy społecznej

Kiedy świadczenie 500+ nie przysługuje

Świadczenie wychowawcze 500+ nie przysługuje na dane dziecko, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (którą są młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie) albo w pieczy zastępczej;

 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Jak uzyskać świadczenie 500+ na nowych zasadach- terminy składania wniosków

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca br., rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września br., świadczenie będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci ( do 30 września 2019r.), składają od 1 lipca 2019r. (elektronicznie) lub od 1 sierpnia 2019r. (papierowo) jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca b.r. prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.)

W jaki sposób złożyć wniosek 500+

Wnioski o przyznanie prawa do świadczenia 500 plus można składać w formie:

 • elektronicznej od 1 lipca 2019r. za pośrednictwem:

 • Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia,

 • bankowości elektronicznej,

 • ePUAP (epuap.gov.pl),

 • PUE ZUS;

 • tradycyjnej (papierowej )od 1 sierpnia 2019r. osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach lub listownie.

Kiedy zostaną wypłacone pierwsze pieniądze na nowych zasadach

 Terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

 • złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.

 • złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.

 • złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.

 • złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020  r.

 • złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Dobry Start” 300

Świadczenie „dobry start” - program mający na celu wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.

Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu, na rozpoczynający się rok szkolny dla dzieci w wieku do ukończenia 20 roku życia lub 24 roku życia w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Osoby uprawnione do świadczenia z programu „Dobry Start”

Świadczenie dobry start przysługuje zamieszkującym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

obywatelom polskim i cudzoziemcom:

 • rodzicom (matce lub ojcu)

 • opiekunom prawnym lub faktycznym dziecka

 • rodzinom zastępczym

 • osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka

 • dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych.

 • osobom uczącym się.

Świadczenie przysługuje na dziecko lub osobę ucząca się do ukończenia:

 • 20 roku życia w roku,

 • 24 roku życia w roku – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie „dobry start” przysługuje także w przypadku:

 • ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia,

 • ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W przypadku, gdy dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieką naprzemienną, obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub rozłączeniu, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach kwotę świadczenia „dobry start” ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia dobry start.

W przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie odpowiednie rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych albo regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych.

Szkoły, w których rozpoczęcie nauki przez dziecko daje prawo do wsparcia na wyprawkę:

 • szkoła podstawowa i ponadpodstawowa, dotychczasowe gimnazja i szkoły ponadpodstawowe i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną,

 • szkoła artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki

 • młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy

Świadczenie „dobry start” nie przysługuje na:

 • dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne,

 • dziecko, które uczy się w szkole policealnej i szkole dla dorosłych.

 • dziecko które zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie

Ustalenie prawa do świadczenia „dobry start” oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek.

Wniosek składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie „dobry start”.

W przypadku ubiegania się o świadczenie „dobry start” na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej wniosek składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się.

Wnioski i złączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia „dobry start” mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

 • utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny;

 • banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „dobry start” są przyjmowane :

 • od 1 lipca do 30 listopada danego roku drogą elektroniczną

 • od 1 sierpnia do 30 listopada danego roku wnioski składane drogą tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej lub drogą pocztową).

Wnioski złożone po 30 listopada danego roku pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ustalenie prawa i wypłata świadczenia „dobry start”:

Ustalenie prawa do świadczenia „dobry start” oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „dobry start” złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu danego roku ustalenie prawa do świadczenia „dobry start” oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września danego roku.

Informacja o przyznaniu świadczenia „dobry start”

Przyznanie świadczenia „dobry start” nie wymaga wydania decyzji.

Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia „dobry start” na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, wnioskodawca uzyska informacje o przyznaniu świadczenia „dobry start” w jednostce, w której złożył wniosek.

Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia „dobry start” nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

WAŻNE!!!

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia „dobry start” osoba ubiegająca się o świadczenie dobry start jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego to świadczenie.

Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczenia o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranego świadczenia, a w konsekwencji – koniecznością jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.GOPS Gaworzyce :: Ta witryna używa cookies, korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie tej technologii.