222 ban3er

 

Gmina Gaworzyce - Aktualności

Informujemy, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu
Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie 1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234).

Podstawa prawna
-art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.),

 

 

Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie I-III 2012 r.

 

Rada Ministrów, w dniu 27 grudnia 2011 r., przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.

 

Uchwała i rozporządzenie przewiduje, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w styczniu, lutym lub marcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.

Czytaj więcej: 2012-01-04 Informacja

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach informuje, że ogłasza rekrutacje zainteresowanych osób do udziału w projekcie systemowym pt. „Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Gaworzyce” dla osób korzystających z pomocy Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach  w ramach Priorytetu VII ”Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

w dniach od 23-01-2012 do 31-01-2012 w godz. od 8:00 do 15:00 w Biurze Projektu w budynku GOPS przy ul.Okrężna 85, pok. nr 3. odbędzie się rekrutacja do projektu

Uczestnikiem Projektu może być osoba, która spełnia następujące kryteria:
a) korzysta z pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach,
b) jest osobą bezrobotną - w szczególności długotrwale bezrobotną,  nieaktywną zawodowo, poszukującą pracy, zagrożoną wykluczeniem społecznym i znajduje się w wieku aktywności zawodowej (18-50lat).
Kandydaci powinni złożyć w momencie zgłoszenia następujące dokumenty:
- oświadczenie o zapoznaniu się z celami , założeniami  i realizacją projektu oraz wyrazić zgodę  na uczestnictwo w Projekcie, ( do pobrania u swojego pracownika socjalnego w Biurze Ośrodka Pomocy Społecznej)
- dowód osobisty potwierdzającą dane personalne i adres zamieszkania,
- zaświadczenie z PUP potwierdzające status osoby bezrobotnej (jeżeli dotyczy).

Gmina Gaworzyce zaprasza do złożenia oferty na potrzeby realizacji projektu pn.: „Postaw na postawę – Diagnoza, Edukacja i Profilaktyka Wad Postawy – Szkoła Podstawowa w Gaworzycach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet  IX. Rozwój  wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na  obszarach wiejskich.

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu  korekcyjnego według poniższego  zestawienia:

1)         Piłki rehabilitacyjne

2)         Taśmy  rehabilitacyjne

3)         Redondo

4)         DynAir dysk korekcyjny

5)         Podesty równoważne

6)         Komplet  małych piłek lekarskich

7)         Półjeże senso

8)         Ringo, przybór terapeutyczny.


Zapytanie ofertowe

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W celu ochrony życia, zdrowia lub mienia oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego wprowadza się zakaz używania wyrobów pirotechnicznych, wyłączonych spod koncesjonowania - z wyjątkiem wyrobów pirotechnicznych przeznaczonych do użytku teatralnego w miejscach lub obiektach publicznych na  terenie województwa dolnośląskiego.

Zakaz obowiązuje do dnia 29 stycznia 2012 r., za wyjątkiem dni: 31 grudnia 2011 r. i 1 stycznia 2012 r.

Używanie wyrobów pirotechnicznych w dniach 31 grudnia 2011 r. i 1 stycznia 2012 r. może nastąpić jedynie z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego a w przypadku osób które nie ukończyły 18 roku życia - jedynie pod bezpośrednim nadzorem osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę.

Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Dwie kolejne uczennice Zespołu Edukacyjnego w Gaworzycach Ewa Kwiatkowska - klasa IIa Gimnazjum Publiczneg i Daria Zielonka - klasa IIa Gimnazjum Publicznego zakwalifikowały się do udziału w projekcie  „Szlifowanie diamentów - innowacyjne programy wsparcia uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych” współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego tym razem na sesję chemiczną. Uczennice będą uczestniczyły w wykładach, ćwiczeniach oraz zajęciach laboratoryjnych prowadzonych przez najlepszych dydaktyków wrocławskich uczelni. Dodatkowo będą miały możliwość wyjścia do teatru, opery oraz filharmonii.

Głównym celem projektu jest zwiększenie motywacji uczniów uzdolnionych do kontynuacji nauki na studiach wyższych na kierunkach matematyczno-przyrodniczych.

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń