Gmina Gaworzyce - Aktualności

Człowiek - najlepsza inwestycja

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

Gmina Gaworzyce zawiadamia, iż dnia 23 września 2011 r. wybrany został wykonawca w ramach projektu pn.: „Postaw na postawę – Diagnoza, Edukacja i Profilaktyka Wad Postawy – Szkoła Podstawowa w Gaworzycach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet  IX. Rozwój  wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na  obszarach wiejskich.

Informujemy, że w wyznaczonym terminie złożono 3 oferty. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Akademia Prostych Pleców Piotr Czyż z siedzibą w Kurowie Małym.

Złożona oferta spełniała warunki stawiane przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

Formularz dokumentujący wybór wykonawcy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Gmina Gaworzyce zaprasza ponownie do złożenia oferty na potrzeby realizacji projektu pn.: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa doposażenia bazy dydaktycznej do Szkoły Podstawowej w Gaworzycach.

 

Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Gaworzycach serdecznie dziękuje wszystkim dzieciom, które w okresie wakacji chętnie uczestniczyły w zajęciach organizowanych przez nas i placówki nam podległe.

Wiele z tych zajęć można było zrealizować dzięki środkom pozyskanym z Fundacji Wspomagania Wsi w ramach projektu "Duchu historii-obudź się".

Jednocześnie dziękujemy za wsparcie finansowe Wójtowi Gminy Gaworzyce, firmom budowlanym: Andrex i Posbud oraz wszystkim aktywnym rodzicom.

 

Zarządzeniem Nr 64/2011 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 19 września 2011 r. powołane zostały składy Obwodowych Komisji Wyborczych utworzonych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Składy Obwodowych Komisji Wybirczych dostępne są tutaj.

W związku z powyższym pierwsze posiedzenie Komisji połączone ze szkoleniem odbędzie się w dniu 27 września 2011 r. o godz. 9.00 w Domu Kultury "Jowisz" w Gaworzycach ul. Główna 1b.

Obecność członków Komisji obowiązkowa.

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących

Zgodnie z art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 20 września 2011r. zostało wszczęte na wniosek z dnia 15 lipca 2011r. (uzupełniony dnia 03.08.2011r) Parku Wiatrowego Gaworzyce Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, (adres do korespondencji: Park Wiatrowy Gaworzyce sp. z o.o. ul. Odzieżowa 12c/1, 71-502 Szczecin) reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Marcina Stoltman postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie „Zespołu Elektrowni Wiatrowych Gaworzyce 48MW” składającego się z 17 elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną: drogami dojazdowymi, placami serwisowymi, kablowymi podziemnymi liniami elektroenergetycznymi średniego oraz wysokiego napięcia wraz ze światłowodowymi liniami komunikacji i sterowania, Głównym Punktem Odbioru energii elektrycznej (GPO-stacją rozdzielczo – transformatorową SN/WN wraz z niezbędna infrastrukturą).

Czytaj więcej: 2011-09-20 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących

W sobotę 17 września br. w Gaworzycach  miała miejsce uroczystość z okazji Dnia Sybiraka. Rocznicowe obchody rozpoczęły się Mszą Św. w Kościele Parafialnym. Uroczystości towarzyszyło okolicznościowe spotkanie, w którym uczestniczył Wójt Gminy p. Jacek Szwagrzyk oraz prezes Oddziału  Związku Sybiraków w Legnicy p. Maria Jurkiewicz. Dzieci i młodzież z Domu Kultury wystąpiły z programem słowno - muzycznym, a chór Radocha z Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie specjalnie na tę okazję przygotował wiązankę pieśni patriotycznych i biesiadnych.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń