Pliki do pobrania:

 

-- Uchwały podatkowe na rok 2017 --

 

Uchwała ws. wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała ws. określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych

Uchwała ws. wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

 

Formularze podatkowe do pobrania (paczka ZIP)


-- Uchwały podatkowe na rok 2016 --

 

Uchwała ws stawek podatku od nieruchomości
Uchwała ws opłaty targowej
Uchwała ws opłaty od posiadania psów
Uchwała ws podatku od środków transportowych

Formularze podatkowe (paczka ZIP)

 

--- Uchwały podatkowe na rok 2015 ---

 

- UCHWAŁA NR XXXV/224/2014 RADY GMINY GAWORZYCE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego w 2015 roku

-UCHWAŁA NR XXXV/225/2014 RADY GMINY GAWORZYCE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gaworzyce Nr XVIII/109/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych

 

-UCHWAŁA NR XXXV/226/2014 RADY GMINY GAWORZYCE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej, zasad poboru i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

-UCHWAŁA NR XXXV/227/2014 RADY GMINY GAWORZYCE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

-Uchwała w sprawie stawek podatku od środków transportowych

-Uchwała w sprawie podatku od posiadania psa

-UCHWAŁA NR XVIII/109/2012 RADY GMINY GAWORZYCE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych

- Formularze podatkowe na rok 2015 (paczka ZIP)

--- Uchwały podatkowe na rok 2014 ---

 

- UCHWAŁA NR XVIII/109/2012 RADY GMINY GAWORZYCE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych

- UCHWAŁA NR XXVII/165/2013 RADY GMINY GAWORZYCE z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
 

- UCHWAŁA NR XXVIII/173/2013 RADY GMINY GAWORZYCE z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego w 2014 roku

- Uchwała w sprawie stawek podatku od środków transportowych

- Uchwała w sprawie podatku od posiadania psa

 

 --- Uchwały podatkowe na rok 2013 ----
UCHWAŁA NR XVIII/109/2012 RADY GMINY GAWORZYCE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych

  - Formularz DL1
  - Formularz DN1
  - Formularz DR1
  - Formularz IL1
  - Formularz IN1
  - Formularz IR1

- UCHWAŁA NR XVIII/110/2012 RADY GMINY GAWORZYCE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

- UCHWAŁA NR XVIII/111/2012 RADY GMINY GAWORZYCE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego w 2013 roku

- Uchwała w sprawie stawek podatku od środków transportowych

- Uchwała w sprawie podatku od posiadania psa

 


 

K O M U N I K A T!

O P Ł A T A   O D   P O S I A D A N I A   P S A


 

 

Obowiązek podatkowy dotyczący opłaty od posiadania psów ciąży na osobach fizycznych posiadających psy. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z końcem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

 

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeśli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;

2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa;

3) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania  jednego psa;

4) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

 

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 ze zmianami/.

2)Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa /tekst jednolity z 2005r.:Dz.U. Nr 8, poz.60 ze zmianami/

3)Uchwała Nr IX/49/07 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2008. - z mocą obowiązującą.

 

Opłatę od posiadania psów można dokonać w kasie lub bezpośrednio na konto:

 

Urząd Gminy Gaworzyce

Nr 18 8649 1060 2001 0000 0101 0002

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Scalenie Koźlice

 

 

 

 

dz_u

dz_uw

mon_pol

spis_r

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 287
  • |
  • Wczoraj 426
  • |
  • W tym tygodniu 1080
  • |
  • W tym miesiącu 8819
  • |
  • Razem 146171