Zawiadamiam, że XXII SESJA RADY GMINY GAWORZYCE

odbędzie się 27 kwietnia 2017 r. o godz. 14.00

w Pałacu w Gaworzycach

 

 

Porządek obrad:

 

1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy.

4.   Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.

5.   Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy w okresie między sesjami.

6.   Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach na temat stanu ochrony przeciwpożarowe na terenie gminy.

7.   Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Polkowicach na temat stanu bezpieczeństwa na terenie gminy.

8.   Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

9.   Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 r.

10.  Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Gaworzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, za rok 2016.

11.   Wnioski i zapytania radnych.

12.   Podjęcie następujących uchwał:

 

       1) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gaworzyce,

       2) w sprawie zmian budżetu Gminy Gaworzyce na 2017 rok,

       3) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz dotychczasowego najemcy (projekt dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Dalkowie 1a/4),

       4) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego (dotyczy lokalu w Dalkowie 1a/4),

       5) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz dotychczasowego najemcy (projekt dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Dalkowie 1a/5)

       6) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego (dotyczy lokalu w Dalkowie 1a/5),

       7) zmieniającej uchwałę Rady Gminy w Gaworzycach w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gaworzyce na lata 2009-2019,

       8) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019,

       9) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020,

     10) w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami, albo na ich rzecz przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gaworzyce.

 

13.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.              

14. Sprawy różne.

15. Zakończenie obrad.

 

                                                                                                         Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                Danuta Pawliszyn

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 

 

 

   

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 255
  • |
  • Wczoraj 371
  • |
  • W tym tygodniu 626
  • |
  • W tym miesiącu 7062
  • |
  • Razem 311665