ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących

Zgodnie z art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 20 września 2011r. zostało wszczęte na wniosek z dnia 15 lipca 2011r. (uzupełniony dnia 03.08.2011r) Parku Wiatrowego Gaworzyce Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, (adres do korespondencji: Park Wiatrowy Gaworzyce sp. z o.o. ul. Odzieżowa 12c/1, 71-502 Szczecin) reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Marcina Stoltman postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie „Zespołu Elektrowni Wiatrowych Gaworzyce 48MW” składającego się z 17 elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną: drogami dojazdowymi, placami serwisowymi, kablowymi podziemnymi liniami elektroenergetycznymi średniego oraz wysokiego napięcia wraz ze światłowodowymi liniami komunikacji i sterowania, Głównym Punktem Odbioru energii elektrycznej (GPO-stacją rozdzielczo – transformatorową SN/WN wraz z niezbędna infrastrukturą).

W związku  z powyższym, że liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20 zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) stosuje się przepis art. 49 Kpa przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

Zgodnie z art. 10 k.p.a. informuję, o uprawnieniach wszystkich stron postępowania oraz osoby zainteresowane, do czynnego udziału w każdym stadium tego postępowania. Zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń można dokonać w Urzędzie Gminy w Gaworzycach, pokój nr 1 ul. Okrężna 85, 59-180 Gaworzyce, w godz. 7.00 – 15.00 (poniedziałek – piątek) w godz.800 do 1600 (wtorek) tel.076 8316285 wew.38.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Polkowicach o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko. Wobec powyższego wydanie decyzji nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień organów współdziałających.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gaworzyce sbip.pl/ngaworzyce, tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gaworzycach oraz we wszystkich sołectwach gminy Gaworzyce.

            WÓJT               

(-) JACEK SZWAGRZYK

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 

 

 

   

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 254
  • |
  • Wczoraj 371
  • |
  • W tym tygodniu 625
  • |
  • W tym miesiącu 7061
  • |
  • Razem 311664