222 ban3er

 

Gmina Gaworzyce - Aktualności

Zawiadamiam, że XVII SESJA RADY GMINY GAWORZYCE
odbędzie się 19 grudnia 2019 r. o godz. 13.00
w Sali Rajców Urzędu Gminy w Gaworzycach

 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gaworzyce.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Gaworzyce na 2019 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gaworzyce.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzyce na 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gaworzyce.
11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia na terenie gminy Gaworzyce Klubu Senior +.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad


                                                                                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                                            Edward Białek

Z POWODU WYMIANY, KONSERWACJI SPRZĘTU I AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA
DNIA 12 GRUDNIA br. (CZWARTEK) BIURO USC, EWIDENCJI LUDNOŚCI 

I  DOWODÓW OSOBISTYCH BĘDZIE CZYNNE DO GODZ. 11:00

ZA NIEDOGODNOŚCI PRZEPRASZAMY

Przedsiębiorco przypominamy, że od 1 stycznia 2020 r. będzie obowiązywała elektroniczna baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). To oznacza brak papierowej karty przekazania odpadu.
Przedsiębiorcy wytwarzający, zbierający i przetwarzający odpady muszą uzyskać wpis do Rejestru-BDO.
Przedsiębiorcy są obowiązani do złożenia wniosku o wpis do Rejestru-BDO w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r.  
Podmioty, które zostały zarejestrowane powinny aktywować konta (zalogować się do Rejestru-BDO).
Od nowego roku firma transportująca i odbierająca odpady nie będzie mogła odebrać odpadów w sposób legalny, jeśli nie zostanie wygenerowana przez Państwa elektroniczna karta przekazania odpadu w systemie BDO. Aby móc wygenerować ww. dokument należy zarejestrować się w Rejestrze BDO.

Niedopełnienie ustawowego obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru-BDO oraz brak aktywacji konta może spowodować poważne ograniczenia w prowadzeniu działalności w zakresie gospodarowania odpadami od 1 stycznia 2020 roku.
PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO REJESTRACJI W BDO
Obowiązkiem  wpisu do  Rejestru-BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. W niektórych przypadkach może to dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych.

Poniżej przedstawiamy listę przykładowych podmiotów, które w wyniku prowadzenia swojej działalności są zobowiązane do uzyskania wpisu do Rejestru-BDO:

•    sklepy spożywcze,
•    sklepy wielkopowierzchniowe,
•    firmy budowlane, remontowe,
•    gabinety lekarskie,
•    gabinety stomatologiczne,
•    gabinety kosmetyczne,
•    zakłady fryzjerskie,
•    producenci baterii i akumulatorów,
•    producenci pojazdów,
•    producenci opakowań,
•    producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
•    importerzy wprowadzający produkty w opakowaniach,
•    rolnicy powyżej 75 ha ziemi,
•    warsztaty samochodowe,
•    warsztaty rzemieślnicze,
•    zakłady produkcyjne,
•    prowadzący profesjonalną działalność w zakresie transportu odpadów.

Szczegółowe informacje na stronie: https://bdo.mos.gov.pl/

Celem kampanii społecznej „Czyszczone kominy to mniejszy smog” jest eliminacja niebezpieczeństw związanych ze smogiem, zaczadzeniami i pożarami, których główną przyczyną są źle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe i urządzenia grzewcze na paliwo stałe, ciekłe, gazowe.

Jednocześnie naszym celem jest służyć użytkownikom przewodów kominowych, aby użytkowane przez nich mieszkania/lokale i domy posiadały czyste, zadbane i w pełni sprawne technicznie przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne).

Ważnym elementem, który jest niezbędny, aby z powodzeniem wyeliminować występowania smogu w Polsce jest prowadzenie ciągłej edukacji społecznej:
- jak prawidłowo organizować proces spalania w domowych urządzeniach grzewczych, aby uniknąć kopcenia z kominów zanieczyszczających powietrze,
- jak poprawnie eksploatować systemy kominowe i wentylacyjne zgodnie z zasadami ich funkcjonowania, aby uniknąć złej wentylacji oraz zaczadzenia.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nakazuje w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:

 

- od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
- od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 3 miesiące;
- od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 6 miesięcy;

- z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Ustawa Prawo budowlane w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c) określa, że właściciel / zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe Mistrza Kominiarskiego, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków związanych z przewodami i przyłączami kominowymi właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są zobowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska.

Kolejnym istotnym elementem jest uświadomienie społeczeństwa, że:
- prawidłowo wykonany komin z certyfikowanych materiałów, regularnie kontrolowany i konserwowany, będzie bezpiecznie służyć przez dziesięciolecia,
- brak systematycznego oczyszczania i kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) to główna podstawa do niewypłacenia odszkodowania z tytułu powstałej szkody.

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy nadzoruje i rekomenduje kominiarzy, będących jej członkami, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do osoby oferującej usługi kominiarskie służymy pomocą w sprawdzeniu wiarygodności czy osoba oferująca usługi kominiarskie posiada dyplom potwierdzający kwalifikacje kominiarskie, czeladnicze lub mistrzowskie.

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń