Gmina Gaworzyce - Aktualności

Wykaz lokalu użytkowego położonego na parterze
w budynku przy ul. Okrężnej 85 w Gaworzycach
przeznaczonego do dzierżawy w drodze przetargu na okres do 3 lat

 

ZARZĄDZENIE NR 70/2018

WÓJTA GMINY GAWORZYCE

z dnia 6 lipca 2018r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Gaworzyce  przeznaczonego do dzierżawy.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018, poz. 994, 1000), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 121, 50, 650, 1000), § 8 Uchwały Rady Gminy Nr XXV/143/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Gaworzyce oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania oraz Zarządzenia nr 40/2012 z dnia 11 czerwca 2012r., zarządzam co następuje:

 

§ 1.

            Przeznaczam do oddania w dzierżawę lokal użytkowy usytuowany na parterze w budynku położonym przy ul. Okrężnej 85 w Gaworzycach, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 300/2 zapisanej w KW LE1G/00028888/1 - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Załącznik o którym mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gaworzycach przez okres 21 dni od dnia podpisania, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej – Głos Głogowa, we wszystkich miejscowościach gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej bip.gaworzyce.com.pl.

 

§ 3.

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem  podpisania

                       Wójt

                                                                                   (-) Jacek Szwagrzyk

                                                                                                            

 

  Załącznik nr 1

                                                                                                             do Zarządzenia Nr 70/2018

                                                                                                             Wójta Gminy Gaworzyce

                                                                                                             z dnia 6 lipca 2018 r.

WYKAZ

lokalu użytkowego położonego na parterze w budynku przy ul. Okrężnej 85 w Gaworzycach przeznaczonego do dzierżawy w drodze przetargu na okres do 3 lat

Lp.

Numer

działki

i określenie w ewidencji gruntów

Powie-

rzchnia

w m2 (dzierża-wiona)

Nr

Księgi

Wieczystej

Położenie Przeznaczenie w MPZP wsi Gaworzyce

Rodzaj

zbycia

nieruchomości

Stawka miesięcznego czynszu dzierżawnego

Termin wnoszenia opłat

Zasady aktualizacji opłat

Opis nierucho-

mości

1.

300/2

(Bi) o pow.  0,04 ha

35,54 LE1G/00028888/1 Ul. Okrężna 85 Gaworzyce 34UA – usługi administracji Dzierżawa na okres do 3 lat 31,00 zł/1m2 + obowiązujący podatek VAT Zgodnie z zarządzeniem Nr 40/2012 z dnia 11.06.2012r. zgodnie z Zarządzeniem Wójta lokal użytkowy składający się z dwóch  pomieszczeń

 

Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gaworzycach,  we wszystkich miejscowościach gminy, na stronie internetowej Gminy Gaworzyce oraz w Biuletynie Informacji Publicznej bip.gaworzyce.com.pl przez okres 21 dni od dnia podpisania, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej – Głosie Głogowa.

           

Wójt

                                                                                   (-) Jacek Szwagrzyk

Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Przemkowie
zaprasza do złożenia oferty
na kupno drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych
na terenie Powiatu Polkowickiego

 

SZCZEGÓŁY

 

FORMULARZ OFERTY

 

Informacja dla właścicieli nieruchomości sąsiadujących z pasem drogowym nowobudowanej drogi S3

 

Informacja dot. prowadzenia przez Wykonawcę prac związanych z wyznaczeniem i stabilizacją świadków znaków granicznych pasa drogowego. Prace są prowadzone i będą kontynuowane w miesiącach lipiec-sierpień 2018 roku na długości całego zadania II po obu stronach pasa drogowego. Wykonawca informuje, iż każde miejsce podlegające stabilizacji będzie oznaczone słupkiem betonowym pomalowanym w części naziemnej kolorem żółtym zawierającym czarny napis "PAS DROGOWY".

 

Dodatkowo Wykonawca informuje, że wszystkie ww. punkty są zlokalizowane na terenie będącym własnością Skarbu Państwa, zarządzanym przez Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, w odległości 0,5m od zwenętrznych granic pasa drogowego.

 

Szczegółowa informacja oraz zdjęcie - KILKNIJ

Załącznik nr 1
do porozumienia dot. urzędników wyborczych

 

Wykaz urzędników wyborczych w Gminie Gaworzyce

 

Lp. Imię/Imiona Nazwisko
1 Agnieszka Małgorzata Woźniakiewicz

Już po raz kolejny w Śremie odbyło się wydarzenie, w którym udział wzięły Panie z Witanowic, Śremu, Wierzchowic i Kurowa Wielkiego. W rytm gorących, słonecznych przebojów przywitały lato. Spotkanie było sposobem na wspólną integrację w babskim gronie.

nadesłano: B. Wojtczak

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 

 

 

   

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 65
  • |
  • Wczoraj 457
  • |
  • W tym tygodniu 1505
  • |
  • W tym miesiącu 8077
  • |
  • Razem 324421