Fundusz alimentacyjny

PRAWO DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO


Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest całkowicie bezskuteczna tj. w  okresie  dwóch ostatnich miesięcy nie wyegzekwowano należnych osobie uprawnionej  alimentów.


Fundusz przysługuje na dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia albo w przypadku, gdy się uczą w szkole lub w szkole wyższej, do 25 roku życia. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenie przysługuje bez względu na wiek. Fundusz przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł.

 

Świadczenia z funduszu przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, nie więcej niż po 500 zł miesięcznie na każde z uprawnionych dzieci.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują jeżeli dziecko:
• zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej

• zawarło związek małżeński


CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń pobiera się i składa w Ośrodku, wraz z kompletem dokumentów. Świadczenia przyznawane są od miesiąca w którym wpłynął wniosek wraz z kompletem dokumentów. Świadczenia z funduszu ustalane są na okres zasiłkowy, który  trwa od 1 października do 30 września roku następnego. W przypadku uzyskania dochodu osoba uprawniona do świadczeń ma obowiązek poinformować o tym Ośrodek Pomocy Społecznej. Nienależnie pobrane świadczenia podlegają zwrotowi wraz  z ustawowymi odsetkami.

 

Uzyskaniem dochodu jest:
• zakończenie urlopu wychowawczego
• uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
• uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
• uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lun dzierżawą gospodarstwa
• rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej
• uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

 

Ośrodek może wstrzymać wypłatę świadczeń jeżeli:
• osoba odmówi udzielenia lub nie udzieli, w wyznaczonym terminie Ośrodkowi wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń
• osoba odmówi udzielenia komornikowi  informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji lub udzieli informacji nieprawdziwych

 

WYMAGANE DOKUMENTY - Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 

• zaświadczenie komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych za ostatnie dwa miesiące i wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych za dany rok kalendarzowy
• kopię dowodu osobistego osoby ubiegającej się
• kopię skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka
• w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
• w przypadku ukończenia przez dziecko 18 lat zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej
• zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochody w tym odpowiednio:
- w przypadku osób rozliczających się na zasadach ogólnych – zaświadczenie o dochodach  uzyskanych w roku, poprzedzającym okres świadczeniowy
- w przypadku osób rozliczających się w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub kart podatkowej oświadczenie o wysokości dochodu osiągniętego w roku poprzedzającym okres zasiłkowy, dochód pomniejsza się o składki na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne i należny zryczałtowany podatek.
- oświadczenie członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu
- kopię nakazu płatniczego lub zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażone w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy
- umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości posiadanego gospodarstwa w dzierżawę
- w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez spółdzielnię rolniczą – umowę zawartą w formie aktu notarialnego
- jeżeli członek rodziny jest zobowiązany wyrokiem lub ugodą sądową do płacenia alimentów na rzecz osoby spoza rodziny – przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów
- kopię protokołu posiedzenia zawierającą treść ugody sądowej, odpis posiedzenia zatwierdzonego przez sąd, a zawartego przed mediatorem lub kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie
- w przypadku otrzymywania alimentów niższych niż zasądzone – przekazy lub przelewy dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów
- w przypadku uzyskania alimentów wyższych – oświadczenia o wysokości otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów
- w przypadku przebywania osoby w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo – wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym, szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej całodobowe utrzymanie – zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty
- dokument określający datę utraty dochodu i jego wysokości
- dokument lub oświadczenia określający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty  przez członka rodziny
- oraz inne dokumenty niezbędne do ustalania prawa do świadczenia.

 

Terminy składania wniosków:


W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do 31 października.W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 września  do dnia 31 października , ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do 30 listopada.

GOPS Gaworzyce :: Ta witryna używa cookies, korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie tej technologii.