Projekt polega na budowie publicznego przedszkola wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu. Wnioskodawcą oraz inwestorem jest Gmina Gaworzyce. Inwestycja obejmuje kompleksowe działania mające na celu przeniesienie przedszkola do nowej siedziby. Celem projektu jest zniwelowanie niedoborów w zakresie dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci z terenu gminy Gaworzyce oraz stworzenie warunków edukacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych. Dzięki inwestycji zostaną osiągnięte następujące wskaźniki produktu: zostanie wybudowany jeden obiekt infrastruktury przedszkolnej, który będzie również dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W konsekwencji zwiększona będzie liczba miejsc z obecnych 86 do 100 (liczba nowych miejsc wyniesie 14).
Wskaźnik rezultatu będzie zrealizowany poprzez stworzenie 4,5 etatu (nowe miejsca pracy). Grupą docelową projektu będą dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy Gaworzyce.
Z kolei beneficjentami pośrednimi będą rodzice oraz kadra placówki.
 
Inwestycja z punktu widzenia prawnego i organizacyjnego jest gotowa do realizacji. Gmina pozyskała wszelkie uzgodnienia i decyzje.
Na realizację projektu Gmina pozyskała 573.759,84 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Priorytet 7. Infrastruktura Edukacyjna, działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, poddziałanie 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – OSI.
 
AKTUALIZACJA
 
Z wielką przyjemnością i radością informujemy, że kwota dofinansowania projektu pn. Budowa przedszkola w Gaworzycach, realizowany przez Gminę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (Działanie 7.1. Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną) uległa zwiększeniu. Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie wykorzystania środków pozostałych oraz planowanych do rozdysponowania w ramach Poddziałania 7.1.1 w Priorytecie 7 RPO WD 2014-2020, dofinansowanie naszego projektu z kwoty 573.502,45 zł wzrosło do kwoty 1.162.656,85 zł.
 
Całkowita wartość projektu wynosi 4.614.802,82, z czego poziom dofinansowania wynosi 28,97% kosztów kwalifikowalnych.
 
Wizualizacja nowego przedszkola
 
 A tak rozpoczęły się prace... Plac budowy odwiedziły Przedszkolaki ze swoimi opiekunkami
(7.03.2017 r.)
Nieoceniona pomoc w budowie :)
 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

   

  • Licznik odwiedzin:
  • Dziś 31
  • |
  • Wczoraj 409
  • |
  • W tym tygodniu 440
  • |
  • W tym miesiącu 8749
  • |
  • Razem 253316