NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - KSIĘGOWA/Y GOPS

 

 

Ogłoszenie: Główny księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gaworzycach

Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach Wymiar etatu: 1 Ilość etatów: 1
Wydział: księgowość Data udostępnienia: 2018-03-16 Ogłoszono dnia: 2018-03-16 przez Krystyna Joniec

Termin składania dokumentów: do 2018-03-26 godz. 15:00:00

Zlecający: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach

OGŁOSZENIE

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach ogłasza nabór na stanowisko Głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gaworzycach.

 

I. Wymagania w stosunku do kandydatów

Wymagania niezbędne.
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
1. Posiada obywatelstwo polskie,
2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
4. Spełnia jeden z poniższych warunków :
• ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
• ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
• jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
• posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości,
2. Znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej, przepisów podatkowych, płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,
3. Znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, kodeksu postępowania administracyjnego, zamówień publicznych, prawa pracy, ochrony danych osobowych,
4. Znajomość zasad finansowania zadań z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
5. Posiadanie umiejętności sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
6. Umiejętność pracy w systemach informatycznych, w tym programów księgowych, sprawozdawczych i bankowych (MS Office ,Word, Excel, Open Office  Excel, SIGID Księgowość Budżetowa, SIGID Kadry i Płace)
7. Znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
8. Mile widziane doświadczenie w pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej,
9. Znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystywania środków unijnych,
10. Komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność,
11. Nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista,
12. Predyspozycje do pracy na stanowisku głównego księgowego oraz do pracy w zespole, umiejętność organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi.

II Zakres wykonywania zadań na stanowisku.
1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2. Sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych,
3. Prowadzenia rozliczeń z ZUS i US,
4. Przygotowanie i składanie deklaracji, zgłoszeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
6. Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika jednostki,
7. Opracowanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola ich wykonania, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku bankowego,
8. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
9. Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków,
10. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz tajemnicy służbowej,
11. Nadzorowanie prawidłowego stosowania ustawy o zamówieniach publicznych,
12. Sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planu i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa,
13. Rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów,
14. Rozliczanie zadłużenia dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
15. Kontrola prawidłowości inwentaryzacji przeprowadzonej w Ośrodku (rozliczenie inwentaryzacji rocznej),
16. Zapewnienie terminowego ściągania należności,
17. Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
18. Odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo- księgową jednostki,
19. Współpraca ze Skarbnikiem Gminy,
20. Prowadzenie rejestru dokumentów w obrębie prowadzonych spraw,
21. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez kierownika GOPS należą do kompetencji Głównego księgowego.

III. Kryteria oceny:

1.   materiały dokumentujące praktykę zawodową,

2.  treść i poprawność wypowiedzi,

3.  komunikatywność.

IV.   Informacja o warunkach pracy: stanowisko pracy zlokalizowane jest w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach. Praca odbywa się w systemie jednozmianowym w wymiarze 1etat (umowa o pracę).

V.   W grudniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gaworzycach nie przekraczał 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

1. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,

3. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

4. oświadczenia o:

-  niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

-  braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na tym stanowisku,

- posiadaniu obywatelstwa polskiego,

-  pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o posiadaniu pełni praw obywatelskich,

5. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osoby niepełnosprawnej.

Złożone dokumenty winny być opatrzone klauzulą zezwalająca na przetwarzanie danych osobowych.

Kandydaci zobowiązani są załączyć list motywacyjny oraz kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia zawodowe, a także posiadanie innych umiejętności lub uprawnień przydatnych na zajmowanym stanowisku oraz dokumentów stanowiących podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień pracowniczych.

VII. Miejsce i termin składania dokumentów:

1. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach, ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego księgowego” do dnia  26 marca 2018 r. do godz. 15.00 (decyduje data faktycznego wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej).

2. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

3. Proszę o podanie numeru kontaktowego.

4. Oferty nie spełniające wymagań niezbędnych oraz niekompletne w zakresie wymaganych dokumentów nie będą brały udziału w postępowaniu związanym z naborem na wolne stanowisko urzędnicze.

5. Nadesłane oferty z załącznikami nie będą zwracane.

6. Informacje o przebiegu naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy w Gaworzyce, na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach, oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach.

Po zakończeniu naboru oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia, zostaną zniszczone.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach

Krystyna Joniec

GOPS Gaworzyce :: Ta witryna używa cookies, korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie tej technologii.