Ustawa "Za Życiem"

 

 

"Za Życiem"

 

Z dniem 1 stycznia 2017 r., zgodnie z Ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, osoby uprawnione będą mogły każdorazowo zgłosić potrzebę objęcia wsparciem asystenta rodziny oraz złożyć wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu.

Osoba uprawniona wg ww. ustawy to:

 • rodzina, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. Oznacza to:

- ciężkie i nieodwracalne upośledzenie,

- albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu,

 • kobieta, która otrzymała informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,

 • kobieta, której dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,

 • kobieta, która po porodzie nie zabierze do domu dziecka z powodu:

- poronienia,

- urodzenia dziecka martwego,

- urodzenia dziecka niezdolnego do życia,

- urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie lekarskie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, można otrzymać od lekarza:

 • ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz który pracuje w placówce finansowanej przez NFZ),

 • posiadającego specjalizację II stopnia,

 • posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

I. Koordynacja udzielana przez asystenta rodziny

Objęcie rodziny wsparciem asystenta rodziny odbywa się na wniosek rodziny, przekazany do Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach.

Asystent rodziny stanie się koordynatorem działań pomocowych.

 • udziela informacji w zakresie tego, gdzie i jaką pomoc rodziny mogą uzyskać;

 • koordynuje, wspólnie z rodzinami katalog możliwego do uzyskania wsparcia

w poszczególnych instytucjach w okresie okołoporodowym oraz po urodzeniu dziecka;

 • na podstawie pisemnego upoważnienia może w imieniu osób uprawnionych reprezentować je w różnych instytucjach.

II. Jednorazowe świadczenie pieniężne

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

KOMU PRZYSŁUGUJE JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE

Jednorazowe świadczenie przysługuje:

· matce,

· ojcu,

· opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),

· opiekunowi prawnemu dziecka. Jednorazowe świadczenie przysługuje świadczeniobiorcą oraz osobom uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1973 i 1807).

KRYTERIUM DOCHODOWE

Jednorazowe świadczenie przysługiwać będzie bez względu na osiągane dochody.

WYSOKOŚĆ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA

Wysokość jednorazowego świadczenia wynosi 4 000,00 zł.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

· wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu można złożyć od 1 stycznia 2017 roku,

· wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania,

· zaświadczenie lekarskie z informacją, iż kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu,

· zaświadczenie lekarskie, potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie powinno być wystawionego przez lekarza z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Obowiązujące przepisy nie przewidują sformalizowanego wzoru takiego zaświadczenia,

· przyznanie jednorazowego świadczenia następuje na podstawie decyzji administracyjnej wydanej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

KIEDY ŚWIADCZENIE NIE PRZYSŁUGUJE:

osoba wnioskująca nie jest świadczeniobiorcą świadczeń opieki zdrowotnej lub osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, 1807, 1860, 1948, 2138 i 2173),

· na dziecko, na które osoba wnioskuje o jednorazowe świadczenie, było pobierane w tej lub innej instytucji jednorazowe świadczenie,

· dziecko, na które osoba wnioskuje o jednorazowe świadczenie, zostało umieszczone w pieczy zastępczej lub w domu pomocy społecznej zapewniającym nieodpłatne pełne utrzymanie,

· członkowi rodziny przysługuje na dziecko jednorazowe świadczenie lub świadczenie o charakterze podobnym do jednorazowego świadczenia za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,

· wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia został złożony po terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka,

· kobieta nie pozostawała pod opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży.

Informator do ustawy http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-matki-i-dziecka/

Akty prawne:

 • Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

GOPS Gaworzyce :: Ta witryna używa cookies, korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie tej technologii.